Slovensko

*** BETA verzia ***

Na Slovensku sa dá študovať na 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a pár pobočkách zahraničných vysokých škôl. Spolu majú cez 115 fakúlt a na školský rok 2020/21 ponúkaju cez 4466 študijných programov.

Na súkromných školách sa platí, verejné a štátne sú zadarmo (platí sa však pri prekročení dĺžky či súbežnom štúdiu).

Gro študijných programov je v slovenčine, ale nájdu sa aj programy v cudzích jazykoch ako anglický, nemecký, francúzsky, ruský, talianský, poľský, srbský, ukrajinský a maďarský. Za cudzojazyčné programy sa zvykne platiť aj na verejných univerzitách. ***

Na väčšinu fakúlt sa prihlášky podávajú na jar, architektúra a umelecké príp. športové smery bývajú však už na jeseň. Prijímačky (testy) následne bývajú zvyčajne po maturitách. Dni otvorených dverí a iné obdobné aktivity bývajú rôzne počas celého roka, najčastejšie však pred termínom prihlášok.

Prihlášky sa podávajú samostatne na každú fakultu a ich počet je neobmedzený. Fakulty si určujú samé, či sa u nich jednou prihláškou (čítaj „poplatkom za prihlášku“) dá prihlásiť iba na jeden alebo aj na viacero študijných programov. ***

Prihláška môže byť štandardná papierová (rovnaká pre všetky univerzity) alebo elektronická, ktorú má každá univerzita resp. fakulta vlastnú. Elektronickú prihlášku však musíte zvyčajne nakoniec vytlačiť a ručne podpísať. Poplatok za papierovú verziu býva pár desiatok eur, elektronická verzia zvykne byť lacnejšia. K prihláškam musíte zvyčajne pripojiť aj pár príloh. Pozor, existuje centrálna elektronická prihláška Ministerstva školstva, tú však niektoré školy neakceptujú, keďže majú vlastné.

Prijímačky majú viacero variánt, pričom vždy však treba mať maturitu (nie pri prihlasovaní sa, ale pri nástupe): Niektoré fakulty berú bez prijímačiek. Niektoré majú prijímačky, ale na základe vašich výsledkov na Gamči a výsledkov na rôznych súťažiach vám prijímačky odpustia a zoberú vás rovno. Prijímačky majú niekedy formu vlastných testov z relevantných predmetov štúdia, inokedy uznávajú aj externé testy (napr. VŠP). Samostatná kategória sú umelecky zamerané školy a architektúra, kde si otestujú váš talent aj inými spôsobmi.

Po podaní prihlášky vám buď príjde informácia o prijatí alebo potom pár dní vopred prihláška na samotné prijímačky. Výsledky prijímačiek sa dozviete zvyčajne hned večer alebo deň po, do mesiaca vám príde oficiálne potvrdenie o prijatí. Voči výsledku prijímacieho konania sa zvyčajne môžete odvolať.

Po prijatí (automaticky či na základe prijímačiek) svoj záujem nepotvrdzujete „prijatím prijatia“ ako v niektorých iných krajinách. Držia vám miesto do zápisu v septembri, kedy sa však už treba prísť osobne záväzne zapísať.

Niektoré univerzity počas leta robia aj druhé kolá prijímačiek.

Akademický rok na Slovensku má dva semestre: Zimný od septembra do Vianoc so skúškovým od januára do februára. Letný semester od februára do mája, skúškové potom od mája do júna.

Magisterské a doktorandské štúdium:

*** BETA verzia ***

Na Slovensku je veľa vysokých škôl ale ich kvalita je rôzna. Takisto samotné univerzity majú fakulty a programy rôznych kvalít. Najstaršia, najväčšia a jediná pravidelne umiestňujúca sa v medzinárodných rebríčkoch je Univerzita Komenského. Kvalitné fakulty má aj Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach. Medzi umeleckými je to Vysoká škola muzických umení a Vysoká škola výtvarných umení.

Gamčácke rady a hodnotenia nájdete čoskoro v tabuľkách pri počtoch jednotlivých študijných odborov daných univerzít.

Gamčácke najobľúbenejšie:

 1. FMFI UK
 2. FEI STU
 3. FIIT STU
 4. FiF UK
 5. …zvyšok zoznamu (čoskoro)

Najlepšie bratislavské podľa ARRA:

Najlepšie podľa UniRank2020:

 1. Slovenská technická univerzita
 2. Technická univerzita v Košiciach
 3. Univerzita Komenského
 4. …zvyšok rebríčka

Najlepšie podľa Šanghajského rebríčka2019:

Najlepšie podľa WUR2020:

Najlepšie podľa QS2020:

Najlepšie podľa Leiden2019:

Najlepšie podľa RUR2019:

Najlepšie podľa CWUR2019/20:

*** BETA verzia ***

*** BETA verzia ***

Používanie papierovej, elektronickej (vlastnej alebo centrálnej ministerskej) alebo oboch možností podania prihlášky na bakalárske štúdium závisí od fakulty. Vyžadované údaje sú plusmínus rovnaké.

Údaje nižšie sú platné pre všetky gamčácke maturitné triedy v šk. roku 2019/20.

 • tlačenú prihlášku so žltým pásom na úvodnej strane (pozn. modrá je magisterská) vypĺňate čitateľne veľkým tlačeným písmom podľa pokynov na zadnej strane
 • elektronickú prihlášku vypĺňate postupne podľa pokynov, medzičasom si ju nezabudnite ukladať, vytlačíte si známky na kontrolu (viď nižšie), nakoniec nezabudnite prihlášku aj elektronicky „odoslať“; závisí od fakulty či elektronickú prihlášku ešte budete musieť aj vytlačiť a poslať poštou
 • akademický rok: 2020/21
 • štátne občianstvo: SR (Slovenská republika príp. iné)
 • pečiatka VŠ, fakulty & dátum doručenia: nevypĺňate 😉
 • emailová adresa je síce nepovinný údaj, ale fakulty vám na ňu zvyknú posielať prihlasovacie údaje do elektronického systému k prijímačkám, takže určite ju tam uveďte; preistotu si hneď uložte emailovú adresu a telefónne číslo na Študijné oddelenie fakulty
 • korešpondenčnú adresu udávate len vtedy, keď bývate na adrese resp. pošta vám je doručovaná na inú adresu ako máte na občianskom preukaze (vaše trvalé bydlisko)
 • názov vysokej školy vypisujete správne aj s obcou – napr. Univerzita Komenského v Bratislave
 • detašované pracovisko zvyčajne nevypĺňate, niektoré fakulty však majú pobočky v inom meste ako sídlia, napr. pracoviská vo fabrikách či nemocniciach
 • formy a metódy štúdia máte vysvetlené v päte tejto stránky v glosári
 • kolónku „príjímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka…“ pri väčšine programov nevypĺňate, jedine že by ste robili samostatný jazykový test – čo uvidíte v propozíciách programu
 • rok maturitnej skúšky: 2020
 • kód strednej školy: 017337101
 • absolvovaná stredná škola: gymnázium (X)
 • názov: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
 • ulica a číslo: Grösslingová 18
 • obec: Bratislava
 • PSČ: 811 09
 • štát: Slovenská republika
 • študijný odbor: gymnázium
 • kód študijného odboru: 7902J
 • stupeň dosiahnutého vzdelania: J
 • názvy predmetov a koncoročné známky opisujete z vašich koncoročných vysvedčení, postupne od vysvedčenia z prvého ročníka (resp. Kvinty) až po vysvedčenie z tretieho ročníka (resp. Septimy), postupne pridávajte predmety; fakulta si sama určuje, či tam máte vypísať všetky predmety (t.j. vrátane náboženstvo/etika s „A“ alebo „N“, telesnej výchovy a maturitných seminárov – ale nie zo štvrtého ročníka), alebo len profilové predmety, alebo žiadne; nikdy tam nepíšete správanie; vo výnimočných prípadoch môže od vás fakulta vyžadovať známky z prvého polroka štvrtého ročníka; ak ste boli v zahraničí, vypíšete iba známky z rozdieľových skúšok
 • v tabuľke na vypisovanie koncoročných známok je šesť stĺpcov preto, lebo niektoré stredné školy trvajú dlhšie ako štyri roky a prihláška je univerzálna; šesť stĺpcov neznamená tri ročníky polročné aj koncoročné známky – vypĺňate iba koncoročné; osemročný program vypĺňa iba známky od Kvinty po Septimu
 • ak ste stratili svoje vysvedčenia, tak môžete na riaditeľstve požiadať touto žiadosťou [odkaz funkčný čoskoro] o odpis vysvedčenia, pričom máte právo na jeden odpis za život; žiadosť treba priniesť na sekretariát aspoň 7 kalednárnych dní vopred, následne budete informovaný keď bude hotový, prídete si po neho na sekretariát buď pred vyučovaním alebo potom počas úradných hodín pre vás určených
 • pri elektronickej prihláške a preklopení známok z aSc agendy („Edupage“) sa môžu vyskytnúť chyby, preto si to vždy skontrolujte; hlavne vám tam môže chybne pribudnúť známka za správanie, ktorú musíte odstrániť
 • pri maturitách vypĺňate iba predmety, pri jazyku aj úroveň (väčšinou B2), údaje percentá – percentil – priemer – dátum nevypĺňate; ak sa medzičasom (medzi odovzdaním prihlášky a maturitou) odhlásite z nejakého predmetu, tak závisí od fakulty, ale zvyknú to neriešiť
 • výpis známok (prospech) aj s vami vypočítaným priemerom (zopakujte si zaokrúlovanie) a zapísané maturitné predmety si musíte dať potvrdiť: v prvom kroku dáte tlačivo (t.j. časť prihlášky) okontrolovať vášmu triednemu, ktorý vám to do 7 kalendárnych dní vráti; následne vy s tým pôjdete na sekretariát (buď pred vyučovaním alebo počas úradných hodín pre vás určených), kde vám to na základe odsúhlasenia triednym potvrdia ~ obratom
 • POZOR! Z elektronickej prihlášky si treba výpis známok a maturitných predmetov vytlačiť tak, aby bol priestor na podpis a pečiatku na tej istej strane ako známky a predmety, inak nebudú potvrdené.
 • potvrdenia o výsledkoch na súťažiach atď. vám škola nemá odkiaľ dodať – vy si ich musíte postupne odkladať; v najhoršom prípade kontaktujte organizátorov
 • v prípade, že sa na univerzitu hlásite až rok po maturite (či už ste pracovali, cestovali alebo chcete zmeniť univerzitu); tak tieto údaje o známkach a maturitách zvyčajne nevypĺňate a Gamča vám už nebude nič potvrdzovať; v prípade ak známky fakulta aj tak vyžaduje, tak sa to zvykne robiť cez kópie vysvedčení či čestné vyhlásenia, ale už mimo priameho zapojenia Gamče
 • dátum musí byť vždy aspoň deň pred oficiálnym termínom podávania prihlášok
 • nezabudnite sa podpísať, podpisujete sa sami aj keď ešte náhodou nemáte 18 rokov
 • nezabudnite na prílohy – životopis a potvrdenie o zaplatení; niektoré fakulty vyžadujú aj zdravotnú či inú spôsobilosť – napr. vojsko či polícia
 • protokol o prijímacom konaní si radšej sami nevypĺňajte 😉

Životopis… [čoskoro]

Poplatok… [čoskoro]

Ako je napísané v poslednom odstavci na strane 4 papierovej prihlášky, uchádzači so špecifickými potrebami majú dať vedieť svoje požiadavky.

Odvolanie… [čoskoro]

Testy… [čoskoro]

< Naspäť na zoznam krajín

Prameň dát: ARRA, ARWU, WUR, QS, Leiden, RUR, CWUR, UniRank

Aktualizované 14. januára 2020 (neúplná aktualizácia pre šk. rok 2019/20)

Táto podstránka je v BETA verzii a preto niektoré jej súčasti ešte nie sú plne funkčné.
_

Glosár:

Vysoká škola na Slovensku môže byť „verejná“ (t.j. nie súkromná), „štátna“ (t.j. tiež nie súkromná, ale plniaca špeciálne úlohy pre štát – vojsko, polícia, zdravotníctvo; inak by sa volala verejná), „súkromná“ a „pobočka zahraničnej“ (zvyčajne súkromná).

Študijný odbor je oblasť vzdelávania („téma“) a študijný program je to čo študujete („proces“). V programe sa môže miešať viacero odborov. Rovnako jeden odbor môže byť zahrnutý vo viacerých programoch.

Pri dennej forme štúdia chodíte ~ denne do školy, pri externej forme štúdia študujete individuálne a školu máte raz za čas (napr. cez víkendy alebo večer, keďže forma je určená hlavne pre starších pracujúcich).

Pri prezenčnej metóde štúdia (dennej alebo externej) je študent aj pedagóg fyzicky na tom istom mieste. Pri dištančnej metóde štúdia (rovnako dennej alebo externej) proces prebieha cez komunikačné prostriedky.

Prijímacie konanie
je celý proces od podania prihlášky s prílohami až po prijatie resp. neprijatie. Prijímacia skúška je len samotný test či pohovor, teda časť prijímacieho konania.

Pojmy univerzita a vysoká škola sa laicky a tiež v týchto textoch používajú ako synonymá. Odborne vzato však medzi nimi je definovaný rozdiel – univerzity majú všetky tri stupne a robia aj výskum (t.j. nielen učia), zvyšné inštitúcie majú v názve „vysoká škola“. Oba typy dokopy sú vysoké školy, ako pokračovanie stupňov stredná škola a základná škola.