Základné údaje

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Oficiálny názov

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Zaužívaný názov

Gamča

Typ

Osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a štvorročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a so všeobecným štúdiom. Obe s vyučovacím jazykom slovenským a dennou formou štúdia.

EDU ID

100000041

Kód školy

017337101

Kód a názov odboru

7902J gymnázium
7902J 01 gymnázium – matematika
7902J 74 bilingválne gymnázium – anglický jazyk

IČO

17 337 101

DIČ

202 085 0205

Normatívne finančné prostriedky

(2019) € 1 222 034,-

Zriaďovateľ

Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. je zriaďovateľom školy Bratislavský samosprávny kraj (BSK) , ktorý od roku 2017 vedie pán župan Mgr. Juraj Droba, MBA MA (SaS).

Komisia školstva, športu a mládeže BSK pre obdobie rokov 2017-22 má 13 členov:

 • PaedDr. Juraj Jánošík
 • Vladimír Bajan
 • Mgr. Vladimír Dolinay
 • Mgr. Michal Drotován
 • Peter Hochschorner
 • PhDr. Mária Kisková
 • Ing. Lýdia Ovečková
 • Ing. Martin Patoprstý
 • Mgr. Peter Pilinský
 • Ing. István Pomichal, PhD.
 • Ing. Peter Tydlitát
 • RNDr. Martin Zaťovič
 • Mgr. Oliver Solga

Územná školská rada BSK počas funkčného obdobia 2015-19 má nasledovné zloženie:

 • doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. (predseda)
 • PaedDr. Lucia Takáčová
 • Ing. Bystrík Hollý
 • prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
 • Mgr. Beáta Matulová
 • Mgr. Jana Bachratá
 • JUDr. Igor Sidorjak, PhD.
 • Renáta Chorvátová
 • PaedDr. Jozef Horák
 • RNDr. Pavel Sadloň
 • Mgr. Eduard Filo

Odbor školstva, mládeže a športu BSK vedie jeho riaditeľka pani Mgr. Jana Zápalová.

Zriaďovateľa v rade školy zastupujú:

 • MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • JUDr. Lucia Plaváková
 • JUDr. Mgr. Jozef Uhler

Relevantné inštitúcie

Ostatné pridruženia

Ďalšie údaje o škole nájdete aj v časti Štatistiky.

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk (1-10, 14), MŠ SR (11), NR SR (12), ŠŠI (13), ŠPÚ (14), NÚCEM (15), FMFI UK (16), ZfA (17), DSD (18), CELA (19), DofE (20), EEA (21), Erasmus+ (22), Riešky (23)