Základné údaje

Oficiálny názov

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Zaužívaný názov

Gamča

Typ

Osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a štvorročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a so všeobecným štúdiom. Obe s vyučovacím jazykom slovenským a dennou formou štúdia.

Kód školy

017337101

Kód a názov odboru

7902J gymnázium
7902J01 gymnázium – matematika

IČO

17 337 101

DIČ

202 085 0205

Normatívne finančné prostriedky

(2017) € 934 055,-

Zriaďovateľ

 
Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. je zriaďovateľom školy Bratislavský samosprávny kraj (BSK) , ktorý od roku 2009 vedie pán župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA (SaS).

 

 

Komisia školstva, športu a mládeže BSK pre obdobie rokov 2017-22 má 13 členov:
– PaedDr. Juraj Jánošík
– Vladimír Bajan
– Mgr. Vladimír Dolinay
– Mgr. Michal Drotován
– Peter Hochschorner
– PhDr. Mária Kisková
– Ing. Lýdia Ovečková
– Ing. Martin Patoprstý
– Mgr. Peter Pilinský
– Ing. István Pomichal PhD.
– Ing. Peter Tydlitát
– RNDr. Martin Zaťovič
– Mgr. Oliver Solga

Odbor školstva, mládeže a športu BSK vedie jeho riaditeľ pán Mgr. Igor Urbančík .

Zástupcovia zriaďovateľa v Rade školy sú župní poslanci -, – a -.

Relevantné inštitúcie

Ostatné pridruženia

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk (1-10, 14), MŠ SR (11), NR SR (12), ŠŠI (13), ŠPÚ (14), NÚCEM (15), FMFI UK (16), ZfA (17), DSD (18), CELA (19), DofE (20), EEA (21), Erasmus+ (22), Riešky (23)