Školský parlament

Ustanovenie

Školský parlament pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava je zriadený podľa § 26 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme?

Školský parlament je zložený zo študentov, ktorí boli zvolení vo svojich triedach za predsedov tried. Reprezentuje našich študentov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Činnosť vykonáva na škole v spolupráci s vedením školy, koordinátorom školského parlamentu, učiteľmi, Radou rodičov a Radou školy. Predseda školského parlamentu je zároveň aj študentským zástupcom v Rade školy.

Prečo je školský parlament dôležitý?

 • študenti získavajú vedomie o svojich právach a povinnostiach
 • rozvíja občianske kompetencie
 • zabezpečuje tok informácii medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
 • učí študentov byť zodpovednými za svoje konanie
 • vytvára prostredie na zlepšovanie vzťahov medzi jednotlivými ročníkmi
 • zvyšuje informovanosť v škole

Čo je našou úlohou?

 • komunikácia s vedením školy, učiteľmi a študentmi
 • predkladať námety a pripomienky z tried
 • informovať triedy o dianí na škole
 • realizácia projektov
 • hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti študentov
 • podporovať rozvoj študentov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
 • plnenie nevyhnutných aktivít ako sú voľby, rozdelenie rolí, formulovanie pravidiel…
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach školského parlamentu

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte predsedu svojej triedy alebo využite schránku školského parlamentu, ktorá sa nachádza na prízemí.