Vyhlásenie o prístupnosti

Táto podstránka je vo výstavbe, ďakujeme za pochopenie.

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.gamca.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.gamca.sk.

Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
a) 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.]
2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.]8
b) neprimerané zaťaženie
[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, na ktoré sa dočasne uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102.]
c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti platnej legislatívy.]
[Uveďte prípadné prístupné alternatívy.]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 1. septembra 2021. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1. novembra 2021.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.