Vyhlásenie o prístupnosti

Táto podstránka je vo výstavbe, ďakujeme za pochopenie.

[Názov subjektu verejného sektora] má záujem zabezpečiť prístupnosť [svojho webového sídla/svojich webových sídel] [a] [svojej mobilnej aplikácie/svojich mobilných aplikácií] v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na [uveďte rozsah vyhlásenia – napr. webové sídla/mobilné aplikácie , na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby].

Stav súladu
a) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [sú] v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
b) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [sú] v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.
c) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] nie [je] [sú] v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. [Prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
a) 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.]8
b) neprimerané zaťaženie
[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, na ktoré sa dočasne uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102.]
c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti platnej legislatívy.]
[Uveďte prípadné prístupné alternatívy.]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované [dátum] .
[Uveďte metódu vypracovania vyhlásenia (pozri článok 3 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523)].

Vyhodnotenie súladu [webového sídla/ webových sídel] [a] [mobilnej aplikácie/ mobilných aplikácií] s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané
[a) samohodnotením
b)posúdené treťou stranou, napr. osvedčenie
c) akékoľvek iné opatrenia, ktoré členské štáty považujú za primerané a ktoré poskytujú rovnakú záruku, že tvrdenia uvedené vo vyhlásení sú presné]
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [uveďte dátum poslednej revízie] .

Spätná väzba a kontaktné informácie
[Opíšte mechanizmus spätnej väzby a uveďte odkaz na tento mechanizmus, ktorý sa má použiť na upovedomenie daného subjektu verejného sektora o problémoch z hľadiska súladu a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice.]
[Uveďte kontaktné informácie príslušných subjektov/útvarov/osôb, ktoré sú zodpovedné za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby].

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

VOLITEĽNÝ OBSAH
Do vyhlásenia o prístupnosti možno podľa uváženia doplniť tento voliteľný obsah:
1. vysvetlenie záväzku subjektu verejného sektora zabezpečiť digitálnu prístupnosť, napríklad:
• zámer dosiahnuť vyššiu úroveň prístupnosti, než vyžaduje legislatíva,
• nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na riešenie neprístupného obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, vrátane časového harmonogramu ich zavedenia,
2. formálne schválenie (na administratívnej alebo politickej úrovni) vyhlásenia o prístupnosti;
3. dátum spustenia daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie;
4. dátum poslednej aktualizácie daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie po zásadnej revízii obsahu;
5. odkaz na hodnotiacu správu (ak je k dispozícii), a najmä informáciu o tom, či je webové sídlo alebo mobilná aplikácia uvedené ako „a) v úplnom súlade“;
6. dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami;
7. akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za vhodný.