Rada školy

Ustanovenie

Rada školy pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.

Poslanie a činnosť

Rada školy je navyšší resp. iniciatívny a samosprávny orgán školy. Dohliadame nad strategickým smerovaním a prevádzkou Gamče. Svojím členstvom a činnosťou v nej zastupujeme a presadzujeme verejný záujem, záujem študentov a rodičov, ako aj záujem pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Členstvo v rade je neplatená funkcia.

Stretávame sa zvyčajne 4-5 krát počas školského roka. Volíme riaditeľa/riaditeľku (ktorú následne menuje zriaďovateľ), každoročne odsúhlasujeme počty otvorených tried a kritéria na prijímacie pohovory, hodnotíme výsledky výchovno-vzdelávacej práce, riešime finančnú situáciu školy a iné.

Našu činnosť vykonávame aj v spolupráci s Radou rodičov, Študentskou radou a ostatnými súčasťami školy.

Zápisnice a iné materiály z našich zasadnutí nájdete v časti Zápisnicev menu vľavo. Na ich zobrazenie musíte byť prihlásený, pomoc s prihlásením nájdete tu.

Funkčné obdobie

.

Zloženie

Predseda

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Podpredsedkyňa

Mgr. Nadežda Bittnerová

Členovia a členky

Mgr. Lívia Poláchová
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
Mgr. Branislav Gröhling
Ing. Juraj Muravský
Mgr. Katarína Reichwalderová
Ing. Marko Paško
Mgr. Juraj Holiš
Peter Horňák
Oskar Stratený

Kontakt

V rade zastupujeme záujmy jednotlivých skupín, preto vám odporúčame kontaktovať nás cez vášho zástupcu medzi nami.

Najbližšie zasadnutie a vaša účasť

Najbližšie zasadnutie máme naplánované na pondelok 5. novembra 2018 o 17:00 na úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Naše zasadnutia nie sú verejné.

Zápisnica z 18. apríla 2016
Zápisnica z 13. februára 2017
Zápisnica z 10. apríla 2017
Zápisnica z 26. júna 2018
Zápisnica z 1. októbra 2018