Rada školy

Ustanovenie

Rada školy pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.

Poslanie a činnosť

Rada školy je navyšší resp. iniciatívny a samosprávny orgán školy. Dohliadame nad strategickým smerovaním a prevádzkou Gamče. Svojím členstvom a činnosťou v nej zastupujeme a presadzujeme verejný záujem, záujem študentov a rodičov, ako aj záujem pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Členstvo v rade je neplatená funkcia.

Stretávame sa zvyčajne 4-5 krát počas školského roka. Volíme riaditeľa/riaditeľku (ktorú následne menuje zriaďovateľ), každoročne odsúhlasujeme počty otvorených tried a kritéria na prijímacie pohovory, hodnotíme výsledky výchovno-vzdelávacej práce, riešime finančnú situáciu školy a iné.

Našu činnosť vykonávame aj v spolupráci s Radou rodičov, Študentskou radou a ostatnými súčasťami školy.

Zápisnice a iné materiály z našich zasadnutí nájdete v časti Zápisnice v menu vľavo. Na ich zobrazenie musíte byť prihlásený, pomoc s prihlásením nájdete tu.

Funkčné obdobie

Naše súčasné 4-ročné funkčné obdobie sa začalo dňom 16. apríla 2012.

Zloženie

Predseda

Ivan Haverlík (r; funkčné obdobie) – Rodič študenta trieda’rok, povolanie

Podpredsedkyňa

Michaela Bartošová (pz; funkčné obdobie) – Profesorka matematiky a geografie

Tajomník

Peter Horňák (nz; funkčné obdobie) – Školník

Členovia a členky

Pavol Baxa (z; funkčné obdobie) – Župný poslanec, povolanie, vzťah
Ondrej Dostál (z; funkčné obdobie) – Župný poslanec, povolanie, vzťah
Pavol Galamboš (z; funkčné obdobie) – Župný poslanec, povolanie, vzťah
Ľubica Hamarová (š; funkčné obdobie) – Predsedkyňa Študentskej rady, študentka 4.D’2016
Štefan Horvát (pz; funkčné obdobie) – Profesor fyziky
Juraj Muravský (r; funkčné obdobie) – Rodič študenta trieda’rok, povolanie
Katarína Reichwalderová (r; funkčné obdobie) – Rodič študenta trieda’rok, povolanie
– uvoľnené miesto po zmaturovaní dieťaťa – (r; funkčné obdobie) – Rodič študenta trieda’rok, povolanie

Poznámka: nz – nepedagogický zamestnanec, pz – pegagogický zamestnanec, r – rodič, š – študent, z – zástupca zriaďovateľa; roky v zátvorke označujú minulé a súčasné pôsobenie v Rade školy

Kontakt

V rade zastupujeme záujmy jednotlivých skupín, preto vám odporúčame kontaktovať nás cez vášho zástupcu medzi nami.

Najbližšie zasadnutie a vaša účasť

Najbližšie zasadnutie máme naplánované na pondelok 26. októbra 2015 o 17:00 v zborovni. Naše zasadnutia nie sú verejné.

Zápisnica z 18. apríla 2016
Zápisnica z 13. februára 2017
Zápisnica z 10. apríla 2017