Univerzita Komenského

Názov

Univerzita Komenského v Bratislave

Web

Fakulty

 • Lekárska fakulta
 • Právnická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Farmaceutická fakulta
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Jesseniova lekárska fakulta (Martin)
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Termín prezentácie na Gamči

utorok, 25. február 2020

Zostrih z 25. februára 2020

Termín DOD

 • 24. január 2020 (PríF UK)
 • 24. január 2020 (FTVŠ UK)
 • 25. január 2020 (FiF UK)
 • 25. január 2020 (PedF UK)
 • 3. február 2020 (JLF UK)
 • 12. február 2020 (FMFI UK)
 • 12. február 2020 (FaF UK)
 • február 2020 (EBF UK)
 • 5. marec 2020 (FSEV UK)
 • 13. máj 2020 (RKCMBF UK)
 • 10. jún 2020 (FMFI UK)
 • ? (FSEV UK)
 • ? (LF UK)
 • ? (PF UK)

Termín prihlášky

28. február 2020 – 30. apríl 2020

Termín prijímačiek

máj – jún, Scio testy, bez prjímačiek

Poplatok za prihlášku

€15-80

Školné

zadarmo, platí sa pri prekročení dĺžky štúdia príp. v niektorých programoch s cudzím jazykom

Dostupnosť štipendií

iba štandardná štátna pomoc

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Univerzite Komenského (šk. rok 2019/20)

FaF UK B M D
farmácia 1
FiF UK B M D
andragogika 1
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 1
archeológia 1
dejiny umenia 3
etnológia 3
etnológia a kultúrna antropológia 1
filozofia 2
história 1
kulturológia 2
marketingová komunikácia 2 1
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 1
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra 1
pedagogika 1
psychológia 1 1
ruské a východoeurópske štúdiá 1
slovenská literatúra 1
sociológia 2
translatológia 1
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 1
žurnalistika 1
FM UK B M D
manažment 10 8 1
medzinárodný manažment 2
FMFI UK B M D
aplikovaná informatika 9 1
aplikovaná matematika 1
astronómia a astrofyzika 1
bioinformatika 1
biomedicínska fyzika 2
ekonomická a finančná matematika 2
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 5
fyzika 2
fyzika kondenzovaných látok a akustika 2
geometria a topológia 1
informatika 6 4 1
jadrová a subjadrová fyzika 1
kognitívna veda 1
manažérska matematika 4
matematika 1
numerická analýza a vedecko-technické výpočty 1
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika 1
poistná matematika 1
pravdepodobnosť a matematická štatistika 2
teória vyučovania matematiky 1
* dátová veda
* technická fyzika
PríF UK B M D
biochémia 2 1
biológia 1
environmentalistika 3
environmentálna ekológia 1
geografia, geoinformatika a kartografia 1
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 1
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 1
chémia 1
jadrová chémia a rádioekológia 1
medicínska biológia 2
molekulárna biológia 1 1
organická a bioorganická chémia 1
systematická biológia 3
učiteľstvo predmetov biológia a geografia 1
učiteľstvo predmetov biológia a matematika 1
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk 1
zoológia 1
* bioinformatika
PraF UK B M D
právo 14
PedF UK B M D
liečebná pedagogika 1
logopédia 1
sociálna práca 1
špeciálna pedagogika 1
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia 1
učiteľstvo hudobného umenia 1
učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry 1
výtvarná edukácia 1
LF UK B M D
všeobecné lekárstvo 7
zubné lekárstvo 1
FSEV UK B M D
európske štúdiá 1
sociálna a pracovná psychológia 2
RKCMBF UK B M D
katolícka teológia 1
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 18. februára 2020

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: UK