Kritéria prijatia

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy A v školskom roku 2019/20:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • prospechu z matematiky (maximum 6 bodov)

  Prospech z matematiky

  Body sa získavajú za známky z 2. polroku 4. ročníka a 1. polroku 5. ročníka ZŠ z predmetu matematika. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 10 bodov)

  Matematická olympiáda

  Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (30. január 2019, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 18. marca 2019, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční u nás na škole dňa 27. marca 2019.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
 • prijímacie testy z matematiky a zo slovenského jazka je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 14. marca 2019. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 14. marec 2019 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (28. januára 2019) a Radou školy (29. januára 2019). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy B v školskom roku 2019/20:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky (maximum 80 bodov)

  Písomný test z matematiky

  Písomný test z matematiky testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 80. Čistý čas na vypracovanie testu je 60 minút. Test je rozdelený 10 minútovou prestávkou.

  POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (Príma A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písomných testov (časti A a B).
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 40 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 40. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • prospechu z matematiky (maximum 6 bodov)

  Prospech z matematiky

  Body sa získavajú za známky z 2. polroku 4. ročníka a 1. polroku 5. ročníka ZŠ z predmetu matematika. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 10 bodov)

  Matematická olympiáda

  Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (30. január 2019, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 24. apríla 2019!
   

 • Pytagoriády (maximum 14 bodov)

  Pytagoriáda

  Započítava sa lepší z dvoch výsledkov:

  Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P4 (13. marec 2018, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

  Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 (26. marec 2019, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

  POZOR – Započítanie bodov za Pytagoriádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 24. apríla 2019!
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
 4. lepší známka z matematiky v 1. polroku 5. ročníka školského roku 2018/19
 5. lepší priemerný prospech v 1. polroku 5. ročníka školského roku 2018/19

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy B
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
 • prijímacie testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2019. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2019 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (18. februára 2019) a Radou školy (18. februára 2019). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. A v školskom roku 2019/20:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Žiak môže získať maximálny počet bodov 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • prospechu (maximum 12 bodov)

  Prospech

  Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, fyzika a slovenský jazyk. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 12 bodov.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 18 bodov)

  Matematická olympiáda

  Body za matematickú olympiádu sa skladajú z dvoch častí:

  1) Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 (30. január 2019, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-11, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 13.

  2) Za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 (27. marca 2018; viac na www.skmo.sk ), teda za výsledok v minulom školskom roku, sa započítava 5 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 18. marca 2019, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční u nás na škole dňa 28. marca 2019.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z9
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
 • prijímacie testy z matematiky a všeobecných študijných predpokladov je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 14. marca 2019. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 14. marec 2019 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (28. januára 2019) a Radou školy (29. januára 2019). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. B v školskom roku 2019/20:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky (maximum 80 bodov)

  Písomný test z matematiky

  Písomný test z matematiky testuje ovládanie učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 80. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.

  POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (I. A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písomných testov (časti A a B).

  POZOR – Pri dosiahnutí najmenej 90% úspešnosti súčasne v oboch predmetoch Testovania 9 získa žiak/žiačka automaticky plný počet bodov za písomný test z matematiky, ktorý je tým pádom odpustený (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.)..
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 40 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 40. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.

  POZOR – Pri dosiahnutí najmenej 90% úspešnosti súčasne v oboch predmetoch Testovania 9 získa žiak/žiačka automaticky plný počet bodov za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý je tým pádom odpustený (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.)..
   

 • predmetových olympiád (maximum 88 bodov)

  Predmetové olympiády

  Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

  1) 20 bodov za výsledné 1. až 5. miesto na okresnom alebo krajskom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, slovenčína, angličtina a nemčina v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Započítavajú sa maximálne dve olympiády. Maximálny počet bodov je 40.

  2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 30. januára 2019. Započítavajú sa všetky získané body. Body za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 19. marca 2019. Započítavajú sa všetky získané body. Maximálny počet bodov je 48.

  POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 24. apríla 2019!
   

 • Testovania 9 (maximum 40 bodov)

  Testovanie 9
  Za každý predmet Testovania 9 sa dá podľa úspešnosti získať 20 (úspešnosť ≥95%), 15 (94,99-90%), 10 (89,99-85%), 7 (84,99-80%), 6 (79,99-75%), 5 (74,99-70%), 4 (69,99-65%), 3 (64,99-60%), 2 (59,99-55%) alebo 1 (54,99-50%) bod. Maximálny počet bodov je 40.
   

 • prospechu (maximum 20 bodov)

  Prospech
  Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia a prírodoveda/biológia. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 20 bodov.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. vyšší počet bodov za Matematickú olympiádu
 3. lepší výsledok v Testovaní 9 z matematiky
 4. lepší výsledok v Testovaní 9 zo slovenského jazyka
 5. lepší výsledok z písomného testu z matematiky
 6. lepší priemerný prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, fyzika, chémia a prírodoveda/biológia.

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. B
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
 • prijímacie testy z matematiky a zo slovenského jazyka je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2019. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2019 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (28. januára 2019) a Radou školy (29. januára 2019). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. C v školskom roku 2019/20:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky (maximum 60 bodov)

  Písomný test z matematiky

  Písomný test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2 a logické myslenie. Písomný test prebieha v slovenskom jazyku. Maximálny počet bodov je 60. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • písomného testu z anglického jazyka (maximum 60 bodov)

  Písomný test z anglického jazyka

  Písomný test z anglického jazyka testuje vedomosti na úrovni ISCED 2 (t.j. úroveň A2+ Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí). Maximálny počet bodov je 60. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka (maximum 30 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka

  Písomný test zo slovenského jazyka testuje vedomosti na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 30. Čistý čas na vypracovanie testu je 20 minút.
   

 • prospechu (maximum 6 bodov)

  Prospech

  Body sa získavajú za známky z 1. polroku ročníka ZŠ, v ktorom sa prihláška podáva (t.j. 8. alebo 9. ročník) z predmetov matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
   

 • predmetových olympiád (maximum 10 bodov)

  Predmetové olympiády

  Za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 (30. januára 2019; viac na www.skmo.sk ) alebo na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku (16. január alebo 13. február 2019) sa započítava 5 bodov. Maximálne teda 10 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu a Olympiádu v anglickom jazyku nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 18. marca 2019, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky
 3. lepší výsledok z písomného testu z anglického jazyka
 4. lepší výsledok na okresnom kole MO Z9

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. test z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. C
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
 • prijímacie testy z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 14. marca 2019. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 14. marec 2019 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (28. januára 2019) a Radou školy (29. januára 2019). Úradná verzia kritérii.

Prestup na Gamču do vyšších ročníkov je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľka školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia a aktuálnym rozvrhom (študijným plánom).

Rozdielové skúšky určuje riaditeľka školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

Prestupy do našich vyšších ročníkov riešime individuálne a preto nás v prípade záujmu kontaktujte priamo.

Prijímačky 2019/20
Otvárané triedy
Prijímačky 2019/20
Termíny procesu