Kritéria prijatia 2024

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy A v školskom roku 2024/25:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (28. septembra 2022). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 27. apríla 2023.

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu zo školskej matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test zo školskej matematiky

  Online test zo školskej matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené včas.
   

 • distančného vedomostného testu z logiky (maximum 20 bodov)

  Online test z logiky

  Online test z logiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené včas.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 10 bodov)

  Matematická olympiáda

  Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 v šk. roku 2023/24 (viac na www.skmo.sk) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúci sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkým, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční pravdepodobne u nás na škole v termíne, ktorý bude ešte stanovený.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste zo školskej matematiky
 7. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z logiky

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% z maximálneho počtu všetkých bodov, ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.).

Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované u školského psychológa a nie je staršia ako 2 roky od termínu prijímacích skúšok.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy B v školskom roku 2024/25:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (28. septembra 2022). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 27. apríla 2023.

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 50 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu zo školskej matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test zo školskej matematiky

  Online test zo školskej matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené včas.
   

 • distančného vedomostného testu z logiky (maximum 20 bodov)

  Online test z logiky

  Online test z logiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené včas.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 10 bodov)

  Matematická olympiáda

  Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 v šk. roku 2023/24 (viac na www.skmo.sk) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúci sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkým, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste zo školskej matematiky
 7. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z logiky

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% z maximálneho počtu všetkých bodov, ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy B
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.).

Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované u školského psychológa a nie je staršia ako 2 roky od termínu prijímacích skúšok.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. A v školskom roku 2024/25:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (28. septembra 2022). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 27. apríla 2023.

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu zo školskej matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test zo školskej matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z logiky (maximum 20 bodov)

  Online test z logiky

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • Testovania 9 (maximum 30 bodov)

  Testovanie 9

  Za každý predmet Testovania 9 sa dá podľa úspešnosti získať 15 (úspešnosť ≥98%), 14 (97,99-96%), 13 (95,99-94%), 12 (93,99-92%), 11 (91,99-90%), 10 (89,99-88%), 9 (87,99-86%), 8 (85,99-84%), 7 (83,99-82%), 6 (81,99-80%). 5 (79,99-78%), 4 (77,99-76%), 3 (75,99-74%), 2 (73,99-72%) alebo 1 (71,99-70%) bod. Maximálny počet bodov za oba predmety spolu je 30.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 96 bodov)

  Matematická olympiáda

  Všetky body za výsledky úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 v školskom roku 2022/23 a 2023/24 (viac na www.skmo.sk) a krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 v školskom roku 2022/23 a 2023/24 (viac na www.skmo.sk). Maximálny počet bodov za každý výsledok je 24 bodov, spolu teda 96 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční pravdepodobne u nás na škole v termíne, ktorý bude ešte stanovený.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok z Matematickej olympiády Z9
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste zo školskej matematiky
 7. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z logiky
 8. lepší výsledok v Testovaní 9 z matematiky
 9. lepší výsledok v Testovaní 9 zo slovenského jazyka

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% z maximálneho počtu všetkých bodov, ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.).

Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované u školského psychológa a nie je staršia ako 2 roky od termínu prijímacích skúšok.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. B v školskom roku 2024/25:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (28. septembra 2022). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 27. apríla 2023.

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.

  V prípade úspešnosti 90% a viac v oboch predmetoch Testovania 9 zároveň získa žiak/žiačka automaticky 50 bodov za tento test bez nutnosti ho absolvovať.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.

  V prípade úspešnosti 90% a viac v oboch predmetoch Testovania 9 zároveň získa žiak/žiačka automaticky 50 bodov za tento test bez nutnosti ho absolvovať.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 50 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.

  V prípade úspešnosti 90% a viac v oboch predmetoch Testovania 9 zároveň získa žiak/žiačka automaticky 50 bodov za tento test bez nutnosti ho absolvovať.
   

 • distančného vedomostného testu zo školskej matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test zo školskej matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z logiky (maximum 20 bodov)

  Online test z logiky

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • Testovania 9 (maximum 30 bodov)

  Testovanie 9

  Za každý predmet Testovania 9 sa dá podľa úspešnosti získať 15 (úspešnosť ≥98%), 14 (97,99-96%), 13 (95,99-94%), 12 (93,99-92%), 11 (91,99-90%), 10 (89,99-88%), 9 (87,99-86%), 8 (85,99-84%), 7 (83,99-82%), 6 (81,99-80%). 5 (79,99-78%), 4 (77,99-76%), 3 (75,99-74%), 2 (73,99-72%) alebo 1 (71,99-70%) bod. Maximálny počet bodov za oba predmety spolu je 30.
   

 • predmetových olympiád (maximum 116 bodov)

  Predmetové olympiády

  Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

  1) 10 bodov za výsledok úspešného riešiteľa s umiestnením na 1. až 5. mieste na okresnom alebo krajskom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Započítavajú sa maximálne dve olympiády. Maximálny počet bodov je 20.

  2) Všetky body za výsledky úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 v školskom roku 2022/23 a 2023/24 (viac na www.skmo.sk) a krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 v školskom roku 2022/23 a 2023/24 (viac na www.skmo.sk). Maximálny počet bodov za každý výsledok je 24 bodov, spolu teda 96 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z Matematickej olympiády Z9
 3. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste zo školskej matematiky
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z logiky
 7. lepší výsledok v Testovaní 9 z matematiky
 8. lepší výsledok v Testovaní 9 zo slovenského jazyka

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% z maximálneho počtu všetkých bodov, ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. B
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.).

Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované u školského psychológa a nie je staršia ako 2 roky od termínu prijímacích skúšok.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. C v školskom roku 2024/25:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (28. septembra 2022). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 27. apríla 2023.

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky

  Písomný test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2 a logické myslenie. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z anglického jazyka (maximum 50 bodov)

  Písomný test z anglického jazyka

  Písomný test z anglického jazyka testuje jazykové vedomosti na úrovni ISCED 2 resp. A2+. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 50 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu z matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test z matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z logiky (maximum 20 bodov)

  Online test z logiky

  Online test z logiky testuje logické myslenie. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • predmetových olympiád (maximum 93 bodov)

  Predmetové olympiády

  Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

  1) Za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Olympiády z anglického jazyka v šk. roku 2023/24 sa započíta paušálne 10 bodov. Za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Olympiády z anglického jazyka v šk. roku 2023/24 sa započíta paušálne 15 bodov. Za výsledok úspešného riešiteľa na celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka v šk. roku 2023/24 sa započíta paušálne 20 bodov. Maximálny počet bodov je 45.

  2) Za výsledok úspešného riešiteľa okresného kola Z8 a Z9 alebo krajského kola Z9 konaného v šk. rokoch 2022/23 a 2023/24 (viac na www.skmo.sk) sa započítajú všetky body získané v danom kole. Započítajú sa maximálne 2 výsledky z daných olympiád. Maximálny počet bodov je 48 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • jazykový certifikát (maximum 5 bodov)

  Jazykový certifikát

  Za preukázanie sa certifikátom z anglického jazyka sa započíta paušálne 5 bodov. Uznávané sú certifikáty zo štátnej jazykovej školy, Cambridge PET (Preliminary B1) alebo IELTS s výsledkom od 4-4,5 (B1). Certifikát nesmie byť starší ako 2 roky.

  POZOR – Započítanie bodov za jazykový certifikát nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) certifikát najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky
 3. lepší výsledok z písomného testu z anglického jazyka
 4. lepší výsledok z Matematickej olympiády
 5. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z matematiky
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z logiky

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% z maximálneho počtu všetkých bodov, ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. C
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.).

Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom prijímacej skúšky. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované u školského psychológa a nie je staršia ako 2 roky od termínu prijímacích skúšok.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Prestup na Gamču do vyšších ročníkov je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľka školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia a aktuálnym rozvrhom (študijným plánom).

Rozdielové skúšky určuje riaditeľka školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

Prestupy do našich vyšších ročníkov riešime individuálne a preto nás v prípade záujmu kontaktujte priamo.

Prijímačky
Otvárané triedy