Kritéria prijatia

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy A v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

Písomný test z matematiky časť A

Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva ZŠ (ISCED1). Test trvá 30 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50. 

– písomný test z matematiky časť B (max. 50b)

Písomný test z matematiky časť B

Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 30 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– písomný test všeobecných študijných predpokladov (max. 50b)

Písomný test všeobecných študijných predpokladov

Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje potrebné zručnosti a schopnosti. Test trvá 30 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– prospech z matematiky (max. 6b)

Prospech z matematiky

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 4. ročníka a 1. polroku 5. ročníka ZŠ z predmetu matematika. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
 

– Matematickú olympiádu (max. 10b)

Matematická olympiáda

Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (24. január 2018, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

– Pytagoriádu (max. 14b)

Pytagoriáda

Započítava sa lepší z dvoch výsledkov:

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P4 (14. marec 2017, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 (13. marec 2018, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

POZOR – Započítanie bodov za Pytagoriádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
3) lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
4) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
5) lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy A
– ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
– prijímacie testy z matematiky a všeobecných študijných predpokladov je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 28. marca 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 28. marec 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (16. októbra 2017) a Radou školy (16. októbra 2017). Úradná verzia kritérii.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy B v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 80 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomný test z matematiky preveruje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 60 minút čistého času (rozdelený 10 minútovou prestávkou uprostred). Maximálny počet bodov za test je 80.

POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (Príma A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písmomných testov (časti A a B).
 

– písomný test zo slovenského jazyka a literatúry (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

Písomný test zo slovenského jazyka preveruje ovládanie učiva zo ZŠ. Test trvá 30 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 40.
 

– prospech z matematiky (max. 6b)

Prospech z matematiky

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 4. ročníka a 1. polroku 5. ročníka ZŠ z predmetu matematika. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
 

– Matematickú olympiádu (max. 10b)

Matematická olympiáda

Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (24. január 2018, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

– Pytagoriádu (max. 14b)

Pytagoriáda

Započítava sa lepší z dvoch výsledkov:

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P4 (14. marec 2017, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 (13. marec 2018, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

POZOR – Započítanie bodov za Pytagoriádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka je povinný vykonať každý uchádzač/ka.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z písomného testu z matematiky
3) lepšia známka z matematiky v 1. polroku 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/18
4) lepšia známka z matematiky v 2. polroku 4. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/17

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy B

– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (12. februára 2018) a Radou školy (12. februára 2018). Úradná verzia kritérii.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I.A v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

Písomný test z matematiky časť A

Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva ZŠ (ISCED2). Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– písomný test z matematiky časť B (max. 50b)

Písomný test z matematiky časť B

Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– písomný test všeobecných študijných predpokladov (max. 50b)

Písomný test všeobecných študijných predpokladov

Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje potrebné zručnosti a schopnosti. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– prospech na ZŠ (max. 12b)

Prospech na ZŠ

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 12 bodov.
 

– predmetové olympiády

Predmetové olympiády

Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

1) Body za výsledok na okresnom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia a biológia. Za každé úspešné umiestnenie („úspešný riešiteľ“) je 5 bodov.

2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9. Započítavajú sa všetky získané body, pričom pri prípadnej viacnásobnej účasti na Z9 (aj v nižších ročníkoch ZŠ) sa započíva iba jeden najlepší výsledok. Maximálny počet bodov je 24.

POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky!
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu.

Poznámka: Výsledky Testovania 9 sú zverejnené až po talentových skúškach do I.A a preto ich prípadné úspešné absolvovanie (oba predmety nad 90%) neznamená automatické prijatie ako pri I.B.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
3) lepší výsledok na krajskom kole MO Z9
4) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
5) lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I.A
– ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
– prijímacie testy z matematiky a všeobecných študijných predpokladov je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 28. marca 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 28. marec 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (16. októbra 2017) a Radou školy (16. októbra 2017). Úradná verzia kritérii.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I.B v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 80 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomný test z matematiky testuje ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 80.

POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (I.A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písmomných testov (časti A a B).
 

– písomný test zo slovenského jazyka a literatúry (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

Písomný test zo slovenského jazyka preveruje ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 40.
 

– prospech na ZŠ (max. 20b)

Prospech na ZŠ

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia a prírodoveda/biológia. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 20 bodov.
 

– Testovanie 9 (max. 40b)

Testovanie 9

Za každý predmet Testovania 9 sa dá podľa úspešnosti získať 20 (úspešnosť >95%), 15 (94,99-90%), 10 (89,99-85%), 7 (84,99-80%), 6 (79,99-75%), 5 (74,99-70%), 4 (69,99-65%), 3 (64,99-60%), 2 (59,99-55%) alebo 1 (54,99-50%) bod. Maximálny počet bodov je 40.
 

– predmetové olympiády (max. 88b)

Predmetové olympiády

Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

1) 20 bodov za výsledné 1. až 5. miesto na okresnom alebo krajskom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, slovenčína, angličtina a nemčina v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Započítavajú sa maximálne dve olympiády. Maximálny počet bodov je 40.

2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 24. januára 2018. Započítavajú sa všetky získané body. Body za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 27. marca 2018. Započítavajú sa všetky získané body. Maximálny počet bodov je 48.

POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr 20. apríla 2018!
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Pri dosiahnutí najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch Testovania 9, je žiak/žiačka automaticky prijatý (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.). T.j. do celkového výsledku bude za každý predmet z Testovania 9 udelených 150 bodov.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok za predmetové olympiády
3) lepší výsledok z matematiky v Testovaní 9
4) lepší výsledok zo slovenského jazyka v Testovaní 9
5) lepší prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
6) lepší prospech v 2. polroku 8. ročníka ZŠ

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk a literatúra spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I.B
– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní
– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (12. februára 2018) a Radou školy (12. februára 2018). Úradná verzia kritérii.

Prestup na Gamču do vyšších ročníkov je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľka školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia a aktuálnym rozvrhom (študijným plánom).

Rozdielové skúšky určuje riaditeľka školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

Prestupy do našich vyšších ročníkov riešime individuálne a preto nás v prípade záujmu kontaktujte priamo.

Prijímačky 2018/19
Otvárané triedy
Prijímačky 2018/19
Termíny procesu