Kritéria prijatia

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy A v školskom roku 2021/22:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva 1.-5. ročníka ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • distančného vedomostného testu z matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test z matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z prírodných vied (maximum 20 bodov)

  Online test z prírodných vied

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 1. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 18 bodov)

  Matematická olympiáda

  Všetky získané body na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (27. január 2021, viac na www.skmo.sk ). Maximálny počet bodov je 18.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr dňa 23. apríla 2021, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční pravdepodobne u nás na škole v termíne, ktorý bude ešte stanovený.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z5
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z matematiky
 7. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z prírodných vied

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 23. apríla 2021. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2019 až 23. apríl 2021 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou (24. februára 2021) a radou školy (24. februára 2021). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. A v školskom roku 2021/22:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu všeobecných študijných predpokladov (maximum 50 bodov)

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov

  Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje zručnosti a schopnosti žiaka potrebné pre úspešne absolvovanie gymnázia. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu z matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test z matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z prírodných vied (maximum 20 bodov)

  Online test z prírodných vied

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z cudzieho jazyka (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test z cudzieho jazyka testuje ovládanie základného učiva na úrovni A2. Žiak si vyberá z možností anglický jazyk, nemecký jazyk alebo španielsky jazyk. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • Matematickej olympiády (maximum 46 bodov)

  Matematická olympiáda

  1) Body za výsledky na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 (29. január 2020 a/alebo 27. január 2021, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-11, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov za každý výsledok je 13 bodov, spolu teda 26 bodov.

  2) Za výsledky úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 (17. marca 2020 a/alebo 16. marca 2021; viac na www.skmo.sk ) sa započítava paušálne po 10 bodov, spolu teda maximálne 20 bodov.

  POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) potvrdenie o výsledku najneskôr dňa 23. apríla 2021, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania.
   

 • posúdenia všeobecného intelektového nadania (podmienka)

  Všeobecné intelektové nadanie

  Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu. Pričom správa z vyšetrenia nie je podmienkou, aby žiak/žiačka mohol absolvovať testy na prijímacom konaní (t.j. vyšetrenie je možné aj dodatočne viď nižšie).

  Psychologické vyšetrenie je možné absolvovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) do ktorého na základe územného členenia základná škola, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, patrí. Ďalšou možnosťou je kontaktovať CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová (na telefónnom čísle 02/54775560), v ktorej starostlivosti je naša škola. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

  Tí, ktorí neboli do dátumu prijímacej skúšky psychologicky vyšetrení a úspešne absolvujú prijímacie testy sa následne zúčastnia psychologického vyšetrenia so zameraním na diagnostiku všeobecného intelektového nadania, ktoré sa uskutoční pravdepodobne u nás na škole v termíne, ktorý bude ešte stanovený.

  Podrobnejšie informácie je možné získať aj počas Dňa otvorených dverí.
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok na okresnom kole MO Z9
 4. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 5. lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z matematiky
 7. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z prírodných vied

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • splnenie podmienky všeobecného intelektového nadania
 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 23. apríla 2021. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2019 až 23. apríl 2021 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou (24. februára 2021) a radou školy (24. februára 2021). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. B v školskom roku 2021/22:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

  Písomný test z matematiky časť A

  Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 50. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu z matematiky časť B (maximum 80 bodov)

  Písomný test z matematiky časť B

  Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Maximálny počet bodov je 80. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 80 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 80. Čistý čas na vypracovanie testu je 40 minút.
   

 • distančného vedomostného testu z matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test z matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.

   

 • distančného vedomostného testu z prírodných vied (maximum 20 bodov)

  Online test z prírodných vied

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z cudzieho jazyka (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test z cudzieho jazyka testuje ovládanie základného učiva na úrovni A2. Žiak si vyberá z možností anglický jazyk, nemecký jazyk alebo španielsky jazyk. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • predmetových olympiád (maximum 136 bodov)

  Predmetové olympiády

  Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

  1) 20 bodov za výsledné 1. až 5. miesto na okresnom alebo krajskom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Započítavajú sa maximálne dve olympiády. Maximálny počet bodov je 40.

  2) Body za výsledky úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 29. januára 2020 a/alebo 27. januára 2021. Započítavajú sa všetky získané body. Body za výsledky úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 17. marca 2020 a/alebo 16. marca 2021. Započítavajú sa všetky získané body. Maximálny počet bodov je 96.

  POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 23. apríla 2021!
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
 3. lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
 4. lepší výsledok na kolách MO Z9
 5. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z matematiky
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z prírodných vied

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 23. apríla 2021. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2019 až 23. apríl 2021 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou (24. februára 2021) a radou školy (24. februára 2021). Úradná verzia kritérii.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I. C v školskom roku 2021/22:

Celkový výsledok prijímacieho konania pozostáva z

 • písomného testu z matematiky (maximum 60 bodov)

  Písomný test z matematiky

  Písomný test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2 a logické myslenie. Maximálny počet bodov je 60. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • písomného testu z aglického jazyka (maximum 60 bodov)

  Písomný test z anglického jazyka

  Písomný test z anglického jazyka testuje jazykové vedomosti na úrovni ISCED 2 resp. A2+. Maximálny počet bodov je 60. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.
   

 • písomného testu zo slovenského jazyka (maximum 30 bodov)

  Písomný test zo slovenského jazyka

  Písomný test zo slovenského jazyka testuje vedomosti na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 30. Čistý čas na vypracovanie testu je 30 minút.
   

 • distančného vedomostného testu z matematiky (maximum 20 bodov)

  Online test z matematiky

  Online test z matematiky testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.

   

 • distančného vedomostného testu z prírodných vied (maximum 20 bodov)

  Online test z prírodných vied

  Online test z prírodných vied testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu zo slovenského jazyka a literatúry (maximum 20 bodov)

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry

  Online test zo slovenského jazyka a literatúry testuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED 2. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • distančného vedomostného testu z anglického jazyka (maximum 20 bodov)

  Online test z anglického jazyka

  Online test z anglického jazyka testuje ovládanie základného učiva na úrovni A2+. Maximálny počet bodov je 20.

  Test nie je povinná súčasť prijímacieho konania. Testy sa budú konať približne dva týždne pred riadnym termínom prijímacej skúšky. V prípade neúčasti na online teste z vážnych dôvodov je možné požiadať o konanie náhradného termínu. Detailnejšie informácie k online testom budú zverejnené čoskoro.
   

 • predmetových olympiád (maximum 111 bodov)

  Predmetové olympiády

  Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

  1) Za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Olympiády z anglického jazyka zo dňa 13. januára 2021 sa započíta paušálne 5 bodov. Za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Olympiády z anglického jazyka zo dňa 10. februára 2021 sa započíta paušálne 10 bodov. Maximálny počet bodov je 15.

  2) Body za výsledky úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 29. januára 2020 a/alebo 27. januára 2021. Započítavajú sa všetky získané body. Body za výsledky úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 17. marca 2020 a/alebo 16. marca 2021. Započítavajú sa všetky získané body. Maximálny počet bodov je 96.

  POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť (osobne, poštou, e-mailom) originál potvrdenia o výsledku najneskôr dňa 23. apríla 2021!
   

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

 1. žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 2. lepší výsledok z písomného testu z matematiky
 3. lepší výsledok z písomného testu z anglického jazyka
 4. lepší výsledok na okresných kolách MO Z9
 5. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z matematiky
 6. lepší výsledok v distančnom vedomostnom teste z prírodných vied

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 • zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I. A
 • ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 23. apríla 2021. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2019 až 23. apríl 2021 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou (24. februára 2021) a radou školy (24. februára 2021). Úradná verzia kritérii.

Prestup na Gamču do vyšších ročníkov je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľka školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia a aktuálnym rozvrhom (študijným plánom).

Rozdielové skúšky určuje riaditeľka školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

Prestupy do našich vyšších ročníkov riešime individuálne a preto nás v prípade záujmu kontaktujte priamo.

Prijímačky 2021/22
Otvárané triedy
Prijímačky 2021/22
Termíny procesu