Vedenie

Vedenie Gamče sa v širšom význame slova skladá z viacerých orgánov školy, ktoré ilustruje nasledovný obrázok:

Riaditeľstvo

Úlohou riaditeľstva je modelovanie a realizácia koncepcie rozvoja školy. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka školy.

Riaditeľkou Gamče je od 1. apríla 2021 opätovne p.p. Viera Babišová. Zástupkyňami riaditeľky sú p.p. Pavlendová a p.p. Blažeková.

Samostatná odborná referentka školy a osoba poverená úradným stykom je pani Gabriela Katonáková.

Rada školy

Viac informácií nájdete na stránkach Rady školy.

Rada rodičov

Viac informácii nájdete na stránkach Rady rodičov.

Žiacka školská rada

Viac informácií nájdete na stránkach Študentskej rady.

Poradný zbor riaditeľky školy je zložený zo zástupcov riaditeľky školy, vedúcich predmetových komisií, výchovnej poradkyne a zástupcu Rady školy. Vyjadruje sa ku kurikulárnym a prevádzkovým otázkam školy a koordinuje projekty realizované školou.

Prijímacia komisia je poradný orgán riaditeľky školy, ktorý sa vyjadruje k príprave prijímacieho konania, realizácie prijímacích skúšok a odvolacieho konania. Je zložená z vedúcej predmetovej komisie matematiky, vedúcej predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a výchovnej poradkyne.

Výchovná poradkyňa a koordinátori vykonávajú činnosti pomáhajúce študentstvu v školskom prostredí.

Metodické združenie triednych profesorov a profesoriek je realizačným, konzultačným a poradným orgánom riaditeľky školy.

Školská psychologička sa svojou činnosťou zameriava na pedagogicko-psychologickú starostlivosť o študentstvo formou poradenstva, prednáškovej a konzultačnej činnosti.

Odbory

Na Gamči pôsobí aj samostatná Odborová organizácia zamestnancov školy, ktorá je členkou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku . Predsedníčkou odborov na škole je p.p. Klaudia Knotková. V školskom roku 2016/17 organizácia zastupovala 46% profesoriek a profesorov.

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk (1-2), OZ PSaV (3)