Vedenie

Vedenie

  riaditeľka školy

  • Mgr. Viera Babišová
   • viera.babisova@gamca.sk

  zástupkyňa pre ekonomicko-technické činnosti

  • Mgr. Gabriela Pavlendová
   • gabriela.pavlendova@gamca.sk

  zástupkyňa pre výchovno-vzdelávací proces

  • RNDr. Pavla Blažeková
   • pavla.blazekova@gamca.sk
  • PaedDr. Lucia Dobrucká
   • lucia.dobrucka@gamca.sk

  zástupca pre mimovyučovacie činnosti

  • Mgr. Ľuboš Masaryk, M.A.
   • lubos.masaryk@gamca.sk

Rada školy

Viac informácií nájdete na stránke Rady školy.

Rada rodičov

Viac informácii nájdete na stránke Rady rodičov.

Študentský parlament

Viac informácií nájdete na stránke Študentského parlamentu.

vedenie znázornenie

Poradný zbor riaditeľky školy je zložený zo zástupcov riaditeľky školy, vedúcich predmetových komisií, výchovnej poradkyne a zástupcov Rady školy. Vyjadruje sa ku kurikulárnym a prevádzkovým otázkam školy a koordinuje projekty realizované školou.

Pedagogický zbor realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na gymnáziu. Výchovnej činnosti je nápomocný aj školský podporný tím, ktorého súčasťou sú: školská psychologička, výchovná poradkyňa, kariérová poradkyňa a koordinátor študentského parlamentu.

Na škole pôsobí digitálny koordinátor a správca sietí.

Odbory

Na Gamči pôsobí aj samostatná Odborová organizácia zamestnancov školy, ktorá je členkou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.