Predmety

Na gamči vyučujeme tieto predmety:

* = semináre | ** = nepovinné predmety

Jazyky

  • Slovenský jazyk a literatúra

  • Cvičenia zo slovenského jazyka **

  • Seminár zo slovenského jazyka *

  • Anglický jazyk

  • Anglická a americká literatúra

  • Anglická konverzácia

  • Reálie anglicky hovoriacich krajín

  • Konverzácia v anglickom jazyku *

  • Konverzácia v anglickom jazyku
   CAE *

  • Nemecký jazyk

  • Konverzácia v nemeckom jazyku *

  • Francúzsky jazyk

  • Španielsky jazyk

Matematika a prírodné vedy

  • Matematika

  • Matematické metódy

  • Cvičenia z matematiky *

  • Seminár z matematiky *

  • Deskriptívna geometria

  • Cvičenia z deskriptívnej geometrie *

  • Informatika

  • Legoinformatika iba 2. stupeň

  • Seminár z informatiky *

  • Operačné systémy *

  • Programovanie *

  • Biológia

  • Laboratórne cvičenia z biológie

  • Seminár z biológie *

  • Seminár z biológie v anglickom jazyku *

  • Chémia

  • Laboratórne cvičenia z chémie

  • Seminár z chémie *

  • Fyzika

  • Laboratórne cvičenia z fyziky

  • Seminár z fyziky *

Humanitné vedy

  • Dejepis

  • Seminár z dejepisu *

  • History

  • Geografia

  • Seminár z geografie *

  • Občianska náuka

  • Spoločenskovedný seminár *

  • Ekonómia *

  • Právo *

  • Projektový manažment *

  • Psychológia *

  • Dejiny umenia *

  • Umenie a kultúra

  • Výtvarná výchova iba 2. stupeň

  • Hudobná výchova iba 2. stupeň

  • Náboženská výchova

  • Etická výchova

  • Telesná a športová výchova


 

8-ročná matematická trieda

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

(Povinné predmety)
.
.
(Voliteľné predmety)
.
.
(Iné)
.

 

4-ročná matematická trieda

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

(Povinné predmety)
.
Matematika a práca s informáciami
(Iné)

 

4-ročné všeobecné triedy

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
.
(Povinné predmety)
.
.
.
(Voliteľné predmety)
.
.
.
(Iné)
.