Predmety

Abecedný zoznam

 • Anglický jazyk +
 • Biológia +
 • Chémia +
 • Cvičenia z matematiky +
 • Dejiny umenia +
 • Etická výchova +
 • Fyzika +
 • Informatika +
 • Konverzácia v anglickom jazyku +
 • Konverzácia v nemeckom jazyku +
 • Literárny seminár +
 • Matematika +
 • Náboženská výchova +
 • Nemecký jazyk +
 • Seminár z biológie +
 • Seminár z dejepisu +
 • Seminár z fyziky +
 • Seminár z geografie +
 • Seminár z chémie +
 • Seminár z informatiky +
 • Seminár z matematiky +
 • Seminár zo slovenského jazyka +
 • Slovenský jazyk a literatúra +
 • Spoločenskovedný seminár +
 • Telesná a športová výchova +
 • Umenie a kultúra +

 

8-ročná matematická trieda

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

P S T K K S S O
.
(Povinné predmety)
.
.
(Voliteľné predmety)
.
.
(Iné)
.

 

4-ročná matematická trieda

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
.
(Povinné predmety)
.
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika
.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
.
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
.
Človek a hodnoty
Náboženská / Etická výchova
.
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
.
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
.
.
(Voliteľné predmety)
.
Matematika a práca s informáciami
Seminár z matematiky
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
.
Jazyk a komunikácia
Literárny seminár
Seminár zo slovenského jazyka
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
.
Človek a príroda
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z biológie
.
Človek a spoločnosť
Seminár z dejepisu
Spoločenskovedný seminár
Seminár z geografie
.
Umenie a kultúra
Dejiny umenia
.
.
(Iné)

 

4-ročné všeobecné triedy

Týždenné hodinové dotácie jednotlivých predmetov podľa ročníka:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
.
(Povinné predmety)
.
.
.
(Voliteľné predmety)
.
.
.
(Iné)
.