Subjects

We teach these subjects at Gamča:

Languages

  • Slovenský jazyk a literatúra
   • Slovak language and literature

  • Cvičenia zo slovenského jazyka **
   • Exercises in the Slovak language **

  • Seminár zo slovenského jazyka *
   • Slovak language seminar *

  • Anglický jazyk
   • English

  • Anglická a americká literatúra
   • English and American literature

  • Anglická konverzácia
   • English conversation

  • Reálie anglicky anglicky hovoriacich krajín
   • Realia of English-speaking countries

  • Konverzácia v anglickom jazyku *
   • Conversation in English *

  • Konverzácia v anglickom jazyku CAE *
   • Conversation in English CAE *

  • Nemecký jazyk
   • German

  • Konverzácia v nemeckom jazyku *
   • Conversation in German *

  • Francúzsky jazyk
   • French

  • Španielsky jazyk
   • Spanish

Mathematics and natural sciences

  • Matematika
   • Mathematics

  • Matematické metódy
   • Mathematical methods

  • Cvičenia z matematiky *
   • Exercises in mathematics *

  • Seminár z matematiky *
   • Mathematics seminar *

  • Deskriptívna geometria
   • Descriptive geometry

  • Cvičenia z deskriptívnej geometrie *
   • Exercises in descriptive geometry *

  • Informatika
   • Informatics

  • Legoinformatika only 2nd stage
   • Legoinformatics only 2nd stage

  • Seminár z informatiky *
   • Informatics seminar *

  • Operačné systémy *
   • Operating systems *

  • Programovanie *
   • Programming *

  • Biológia
   • Biology

  • Laboratórne cvičenia z biológie
   • Biology laboratory exercises

  • Seminár z biológie *
   • Biology seminar *

  • Seminár z biológie v anglickom jazyku *
   • Biology seminar in English *

  • Chémia

   Chemistry


  • Laboratórne cvičenia z chémie
   • Chemistry laboratory exercises

  • Seminár z chémie *
   • Chemistry seminar *

  • Fyzika
   • Physics

  • Laboratórne cvičenia z fyziky
   • Physics laboratory exercises

  • Seminár z fyziky *
   • Physics seminar *

Humanitarian sciences

  • Dejepis
   • History

  • Seminár z dejepisu *
   • History seminar *

  • History

  • Geografia
   • Geography

  • Seminár z geografie *
   • Geography seminar *

  • Občianska náuka
   • Civics

  • Spoločenskovedný seminár *
   • Social science seminar *

  • Ekonómia *
   • Economics *

  • Právo *
   • Law *

  • Projektový manažment *
   • Project management *

  • Psychológia *
   • Psychology *

  • Dejiny umenia *
   • Art history *

  • Umenie a kultúra
   • Art and culture

  • Výtvarná výchova only 2nd stage
   • Visual arts education only 2nd stage

  • Hudobná výchova only 2nd stage
   • Music education only 2nd stage

  • Náboženská výchova
   • Religious Education

  • Etická výchova
   • Ethics education

  • Telesná a športová výchova
   • Physical and sports education

 

8-year math class

Weekly hourly allowances for individual subjects by year:

(Mandatory subjects)
.
.
(Optional subjects)
.
.
(Other)
.

 

4-year math class

Weekly hourly allowances for individual subjects by year:

(Mandatory subjects)
.
Mathematics and working with information
(Other)

 

4-year general classes

Weekly hourly allowances for individual subjects by year:

1. year 2. year 3. year 4. year
.
(Mandatory subjects)
.
.
.
(Optional subjects)
.
.
.
(Other)
.