Mladý Európan

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými témami súťaže sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.

Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.
Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021 – 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.

Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.
Link na Oficiálnu stránku súťaže