Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda – kategórie A, B

Kategórie A, B sú určené pre študentov 3.stupňa (1. – 4. ročník a kvinta až oktáva).
Dejepisná olympiáda má v týchto kategóriách 3 kolá: školské, krajské a celoslovenské.
Študenti vo všetkých kolách píšu test, ktorý pozostáva z učiva zo všetkých troch ročníkov (na prípravu slúžia učebnice dejepisu).
Zároveň študenti vypracúvajú aj seminárnu prácu, ktorej téma je určená na začiatku každého školského roka organizátormi olympiády. (V jednej kategórii zvykne bývať ľubovoľná téma z dejín slovenských regiónov).
Študentom sú nápomocní naši učitelia dejepisu, ktorí im pomáhajú s prípravou na test a poskytujú im aj priebežnú spätnú väzbu na seminárnu prácu.
Na našej škole funguje aj dejepisný krúžok (Potulky históriou), na ktorom môžu študenti pravidelne zdokonaľovať svoje vedomosti a zlepšovať kvalitu svojej seminárnej práce.
Dejepisná olympiáda má na našej škole dlhú a úspešnú tradíciu – študenti sú v týchto kategóriách pravidelne úspešnými riešiteľmi celoslovenského kola.
Naši študenti sa olympiády zúčastnili napr. s takýmito témami seminárnych prác: Petržalka ako súčasť Tretej ríše, Život pána Kolomana Halásza, Opevnenie bratislavského predmostia v období pred a na začiatku 1.svetovej vojny.

Dejepisná olympiáda kategórie C, D, E

Kategória C je určená pre žiakov kvarty, kategória D pre žiakov tercie, kategória E pre žiakov sekundy.
Dejepisná olympiáda má v týchto kategóriách 4 kolá: školské, okresné, krajské a celoslovenské..
Každé z týchto kôl pozostáva z testu, ktorý má 2 časti:

A) Časť z učebnice dejepisu daného ročníka – presný rozsah strán určuje organizátor na začiatku školského roka.
B) Monotematická časť zameraná na jednu oblasť dejín (napr. veda a technika, armáda, hospodárstvo, kultúra a pod.) – učebné materiály určuje organizátor na začiatku školského roka.
Našim študentom sú nápomocní naši učitelia dejepisu, ktorí im pomáhajú s prípravou na test.
Na našej škole funguje aj dejepisný krúžok (Potulky históriou), na ktorom môžu študenti pravidelne zdokonaľovať svoje vedomosti.
Dejepisná olympiáda má na našej škole dlhú a úspešnú tradíciu – študenti sú v týchto kategóriách pravidelne úspešnými riešiteľmi najmä okresných a krajských kôl.