Biblická olympiáda

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv
a udalostí.

Kategórie účastníkov:

  1. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
  2. kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma:

  • STARÝ ZÁKON: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27
  • NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána
  • Spoločná téma vybraných kníh: Vytrvať vo viere
  1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.
  2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ – organizuje škola. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.
  3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO v spolupráci s DKÚ.
  4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.
  5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Spišskej diecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.

Link na Oficiálnu stránku súťaže