Deutsches Sprachdiplom

basic information - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Deutsches Sprachdiplom je certifikačná skúška z nemčiny ako cudzieho jazyka, ktorú vypracovala Nemecká konferencia ministerstva školstva a kultúry (KMK). Táto skúška sa používa na hodnotenie jazykových schopností osôb, pre ktoré nemčina nie je materinským jazykom. Nemecký jazykový diplom má dve úrovne: DSD I a DSD II.

Nemecký jazykový diplom je v mnohých krajinách uznávaný ako doklad o znalosti nemeckého jazyka, najmä na študijné a pracovné účely. Často ho ponúkajú školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré vyučujú nemčinu ako cudzí jazyk, a skúšky koordinuje Ústredná agentúra pre zahraničné školy (ZfA).

Na našej škole sa študenti pripravujú na certifikát DSD I (Nemecký jazykový diplom 1. stupňa) v rámci platných učebných osnov počas vyučovania od roku 2014. Táto úroveň približne zodpovedá úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Testuje základné jazykové zručnosti v oblasti počúvania, čítania, písania a ústnej komunikácie.

Výstupné skúšky pozostávajú z dvoch častí, písomnej a ústnej. Pri písomnej časti riešia študenti konkrétne úlohy, ktoré preverujú jazykové schopnosti kandidátov v reálnych situáciách (porozumenie počúvaných textov, čítanie autentických textov, písanie príspevku). Pri ústnej časti študenti odprezentujú pripravený projekt a vedú rozhovor so skúšajúcimi.

Tejto skúšky sa môžu zúčastniť všetci študenti našej školy po odporúčaní vyučujúceho nemeckého jazyka. Prednostne sa na túto skúšku pripravujú študenti osemročného štúdia a pokročilí študenti štvorročného gymnázia. Spravidla skúšku vykonávajú študenti siedmeho alebo tretieho ročníka. Po úspešnom absolvovaní získavajú medzinárodne platný a uznávaný certifikát, ktorý je financovaný nemeckou stranou. Pre našich študentov je skúška bezplatná.

V školskom roku 2022/23 sa skúšky zúčastnilo 30 žiakov. Z toho úroveň B1 dosiahlo 25. Zvyšných 5 žiakov dosiahlo úroveň A2.