Ako podať prihlášku

Žiak základnej školy si podáva prihlášku, na ktorej môže uviesť dva študijné odbory, ktoré nevyžadujú overenie talentu a dva odbory, ktoré vyžadujú overenie talentu.
Termín podania prihlášky je stanovený na všetky školy rovnako do 20.marca 2024.


Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť podať si na našu školu prihlášky, na jednotlivé odbory:

 • 7902J 01 gymnázium – matematika (štúdium štvorročné) – talentový odbor
 • 7902J 74 gymnázium – bilingválne ANJ (štúdium päťročné) – talentový odbor
 • 7902J – gymnázium (štúdium štvorročné) – netalentový odbor

Žiaci 8. ročníka ZŠ majú možnosť podať si na našu školu prihlášky, na odbor:

 • 7902J 74 gymnázium – bilingválne ANJ (štúdium päťročné) – talentový odbor

Žiaci 5. ročníka ZŠ majú možnosť podať si na našu školu prihlášky, na odbor:

 • 7902J 01 gymnázium – matematika (štúdium osemročné) – talentový odbor
 • 7902J – gymnázium (štúdium osemročné) – netalentový odbor

Ak máte možnosť, posielajte nám, prosím, prihlášky elektronicky cez EduPage. Zjednodušíte a urýchlite tým celý proces a vzájomnú komunikáciu.
Ďakujeme.
Návod pre rodičov
Informácie pre výchovných poradcov na ZŠ

Prihlášku vyplníte nasledovne:

  22. EDU ID školy: 100000041

  23. Názov strednej školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
  24. Kód študijného odboru: 7902J 01, 7902J alebo 7902J 74
  25. Názov študijného odboru: gymnázium – matematika, gymnázium alebo gymnázium – bilingválne štúdium
  26. Termín skúšky: 1 alebo 2
  27. Vyučovací jazyk odboru vzdelávania: 200
  28. Záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelávania: 0
  29. Záujem o školský internát: 0

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.