Oympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je dobrovoľná postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne pre žiakov základných a stredných škôl.

Do školského kola sa prihlasujú žiaci na základe dobrovoľnosti. Vzhľadom na cieľovú skupinu talentovaných žiakov môže byť náročnosť súťažných úloh vyššia, ako je náročnosť v rámci vyučovania v jednotlivých ročníkoch.

Súťaž je len pre účastníkov, pre ktorých je nemecký jazyk cudzím (Deutsch als Fremdsprache), nie materinským jazykom.

Kategórie

 • 1A Žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a ročníkov príma a sekunda 8-ročných gymnázií.
 • 1B Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov tercia a kvarta 8-ročných gymnázií.
 • 1C Germanofónni žiaci – žiaci ZŠ a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií (1. až 4. ročník / príma až kvarta):
   • ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler,
   • ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pobyt trval dlhšie ako dva mesiace a ukončil ho najneskôr v júni 2022,
   • pre 1C kategóriu sa okresné kolo neuskutoční, víťazi školského kola postupujú do krajského kola.

 • 2A Žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, vyšších tried šesťročných a osemročných gymnázií, nultého ročníka bilingválnych škôl s iným vyučovacím jazykom ako je NJ.
 • 2B Žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a tercia a kvarta osemročných gymnázií.
 • 2C Žiaci všetkých typov stredných škôl bez vekového určenia:
   • ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler,
   • ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pobyt trval dlhšie ako dva mesiace a ukončil ho najneskôr v júni 2022
   • pre 2C kategóriu sa okresné kolo neuskutoční, víťazi školského kola postupujú do krajského kola.

Podrobné informácie a ukážky zadaní a riešení úloh.