Olympiáda zo slovenského jazyka

Olympiáda zo slovenského jazyka je súťaž pre žiakov tercie, kvarty a pre žiakov 3. stupňa (1. – 4. ročník štvorročného štúdia, 1. – 5. ročník päťročného štúdia). Žiaci si prehlbujú a rozširujú svoje nadobudnuté vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. Olympiáda pozostáva z dvoch častí. Písomná časť predstavuje test a tvorbu vlastného prejavu , prípadne transformáciu textu. V ústnej časti si študenti pripravia prejav, ktorý prezentujú pred komisiou.