Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je dobrovoľná postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne pre žiakov základných a stredných škôl.

OAJ dáva žiakom možnosť upevňovať komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, ale podporuje tiež sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť detí. Hoci ide o súťaž jednotlivcov, porovnávanie vedomostí a zručností, súťaženie a poznávanie detí z iných škôl sú výbornou príležitosťou na posilňovanie sociálnych zručností.

OAJ je postupová súťaž – podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste. Súťaž sa člení na 8 kategórií, ktoré boli vytvorené na základe dokumentu Rady Európy.
Pre študentov našej školy sú aktuálne tieto kategórie:

  • 1A (príma, sekunda),
  • 1B (tercia, kvarta),
  • 2A (kvinta, sexta, 1. a 2.ročník),
  • 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník 4-ročného štúdia),
  • 1C (anglofónni žiaci tried príma – kvarta),
  • 2C1 (bilingválni študenti 5-ročného št. programu),
  • 2C2 (anglofónni žiaci tried kvinta – oktáva, resp. 1. až 4.ročník 4-ročného št. programu).

OAJ má písomnú a ústnu časť. Písomná časť obsahuje počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka. Ústna časť pozostávala z dvoch častí – picture story (práca s obrázkom) a role play – voľný rozhovor. V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Školské kolo na Gamči prebieha na jeseň (október, november) a organizuje ho školská komisia, ktorú tvoria naši učitelia angličtiny. Tí záujemcom radi pomôžu s odbornou radou, literatúrou a so svojimi skúsenosťami.

Gamča je hrdá na svojich úspešných účastníkov vyšších súťažných kôl, ktorí to dotiahli až do krajského kola.