Fyzikálna olympiáda

Fyzikálna olympiáda je určená pre žiakov 2.stupňa a 3.stupňa, ktorí prejavujú záujem o fyziku a jej aplikácie a chcú si

 • prehlbovať a rozvíjať vedomosti z fyziky,
 • rozvíjať schopnosť a samostatnosť v tvorivej činnosti,
 • vytvoriť názor pri orientovaní sa na štúdium fyziky a príbuzných študijných odborov,
 • porovnávať svoje schopnosti, zručností a vedomostí formou súťaženia

Delí sa na kategórie podľa ročníka žiakmi navštevovaného.
Základné rozdelenie do kategórií je nasledujúce:

  • ) Kategória A zodpovedá štvrtému ročníku štvorročného štúdia, piatemu ročníku bilingválneho štúdia a oktáve osemročného štúdia
  • ) Kategória B zodpovedá tretiemu ročníku štvorročného štúdia, štvrtému ročníku bilingválneho štúdia a septime osemročného štúdia
  • ) Kategória C zodpovedá druhému ročníku štvorročného štúdia, tretiemu ročníku bilingválneho štúdia a sexte osemročného štúdia
  • ) Kategória D zodpovedá prvému ročníku štvorročného štúdia, druhému ročníku bilingválneho štúdia a kvinte osemročného štúdia
  • ) Kategória E zodpovedá kvarte osemročného štúdia
  • ) Kategória F zodpovedá tercii osemročného štúdia
  • ) Kategória G nazvaná Archimediáda zodpovedá sekunde osemročného štúdia

Súťaže Fyzikálnej olympiády (FO) majú postupový charakter a uskutočňujú sa v kolách.
Kolá sa delia na:

 • domáce kolo, ktorého úlohy žiak rieši v určenom období v rámci svojho voľného času
 • okresné, krajské, celoštátne, v rámci ktorých žiak rieši zadané úlohy v určenom čase a na určenom mieste pod dozorom súťažnej komisie.

Domáce kolo

Predstavuje úvodné prípravné kolo každej kategórie v rámci daného ročníka. Úlohy domáceho kola sa zverejňujú na začiatku školského roka a každý žiak sa môže do ich riešenia zapojiť. Pri riešení úloh môže používať ľubovoľné študijné materiály a využívať konzultácie s odborníkmi. Úlohy domáceho kola sú zvyčajne náročnejšie ako úlohy v nasledujúcich kolách danej kategórie a môžu vyžadovať samostatné štúdium vybraných tém a odporúčanej doplnkovej literatúry.
Domáce kolo pre kategórie A až F sa skladá zo siedmich úloh, z ktorých jedna je experimentálna.
Domáce kolo pre kategóriu G pozostáva z piatich úloh.
Žiak odovzdáva riešenie úloh domáceho kola školskému koordinátorovi v určenom termíne. Úspešné vyriešenie úloh domáceho kola je nutnou podmienkou pre postup do vyššieho kola.

Okresné kolo

Organizuje sa pre kategórie E, F a G.
Uskutočňuje sa v rovnakom termíne na celom Slovensku v určenom mieste, pričom na riešenie úloh majú súťažiaci 4 hodiny na vyriešenie 4 teoretických úloh.

Krajské kolo

Oganizuje sa pre kategórie A, B, C, D a E.
Krajské kolo sa uskutočňuje v určenom mieste každého kraja. Pozostáva z riešenia štyroch teoretických úloh. Na riešenie úloh majú súťažiaci k dispozícii 4 hodiny.

Celoštátne kolo

Organizuje sa pre kategóriu A.
Celoštátne kolo pozostáva z riešenia štyroch teoretických úloh a jednej úlohy experimentálnej. Na riešenie teoretických úloh, vrátane úvodného oboznámenia s úlohami, majú súťažiaci k dispozícii 5 hodín a na experimentálnu úlohu najmenej 3 hodiny.


Priamym pokračovaním FO SR je Medzinárodná fyzikálna olympiáda („IPhO“) a Európska fyzikálna olympiáda („EuPhO“), do ktorých sa účastníci vyberajú z víťazov celoštátneho kola.
Z úspešných riešiteľov FO sa vyberajú aj členovia družstva pre Prírodovednú olympiádu Európskej únie (ďalej len „EUSO“).

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke NIVAMu