Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad. Presné určenie termínov schválených Slovenskou komisiou Biologickej olympiády je uvedené v Termínovníku kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorý na príslušný školský rok zostavuje a na www.olympiady.sk v časti Dokumenty zverejňuje NIVAM.

Pre žiakov gymnázií sú určené kategórie, ktoré uvádzame od najľahšej po najnáročnejšiu:

 • KATEGÓRIA D – pre žiakov primy a sekundy,
 • KATEGÓRIA C – pre žiakov tercie a kvarty,
  • Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko-praktickej časti alebo projektovej časti, prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach. V prípade účasti v oboch častiach BiO sú tieto časti hodnotené samostatne.
  • Súťažné kolá v jednotlivých kategóriách pozostávajú z riešenia praktických úloh, teoretických úloh alebo spracovania projektu.
 • KATEGÓRIA E – POZNAJ A CHRÁŇ – pre žiakov primy až kvarty,
  • odbornosť zoológia
  • odbornosť botanika
  • odbornosť geológia
  • Súťaž prebieha v štyroch kolách. Školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom.
 • KATEGÓRIA B – pre žiakov kvinty, prvých, druhých ročníkov,
 • KATEGÓRIA A – pre žiakov septimy, oktávy, tretích a štvrtých ročníkov
  • Biologická olympiáda (BiO) má v kategóriách A a B dve nezávislé časti. Je to teoreticko- praktická časť a projektová časť. Súťažiť je možné samostatne v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti, prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach. V prípade účasti v oboch častiach BiO sú tieto časti hodnotené nezávisle.

V školskom roku 2022/2023 sa do celoštátneho kola kategórie A prebojoval náš vynikajúci študent Gamče Viktor Imrišek a obsadil vynikajúce druhé miesto.
Zoznam úspešných súťažiacich nájdete na nástenke pred kabinetom aj na webovej stránke školy.


JE PRE ŠTUDENTOV ZAUJÍMAVÉ RIEŠIŤ BIOLOGICKÚ OLYMPIÁDU?

Krajské kolo BiO:

  1. Postup do celoštátneho kola
  2. Podmienečné prijatie na štúdium na UPJŠ
  3. Cena dekana PF UPJŠ
  4. Body na prijímacie skúšky na VŠ

Celoštátne kolo BiO:

  1. Postup do medzinárodných súťaží
  2. Cena dekana PF UK
  3. Body na prijímacie skúšky na VŠ

Ak sa aj Ty chceš zapojiť do BO, neváhaj a zapíš sa na jeden z krúžkov, kde sa učitelia venujú aj príprave na biologickú olympiádu.
Ak si nie si istý, ktorý krúžok je pre Teba vhodný, spýtaj sa svojho učiteľa biológie alebo sa zastav priamo v kabinete biológie a chémie.