Rada školy

Ustanovenie

Rada školy pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.

Aktuálna rada školy bola ustanovená na zasadnutí dňa 16. septembra 2020. Rada školy schválila dňa 28. septembra 2020 Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava.

Poslanie a činnosť

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán. Dohliadame nad strategickým smerovaním a prevádzkou Gamče. Svojím členstvom a činnosťou v nej zastupujeme a presadzujeme verejný záujem, záujem študentov a rodičov, ako aj záujem pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Členstvo v rade je neplatená funkcia.

Stretávame sa párkrát počas školského roka. Volíme riaditeľa/riaditeľku (ktorú následne menuje zriaďovateľ), každoročne odsúhlasujeme počty otvorených tried a kritéria na prijímacie pohovory, hodnotíme výsledky výchovno-vzdelávacej práce, riešime finančnú situáciu školy a iné.

Našu činnosť vykonávame aj v spolupráci s radou rodičov, študentskou radou a ostatnými súčasťami školy.

Funkčné obdobie

Aktuálna rada školy bola ustanovená na zasadnutí dňa 16. septembra 2020.

Zloženie

Predsedníčka

Karina Cíleková Habšudová (za rodičov)

Podpredseda

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. (za zriaďovateľa)

Členky a členovia

Mgr. Samuel Almássy (za pedag. zam.)
Mgr. Juraj Holiš, PhD. (za pedag. zam.)
Mgr. Branislav Gröhling (za zriaďovateľa)
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH (za zriaďovateľa)
Mgr. Lívia Poláchová (za zriaďovateľa)
JUDr. Margita Medveczká (za rodičov)
Ing. Radoslav Kováč (za rodičov)
Irena Seňanová (za nepedag. zam.)
Matej Čillik (za študentov)

Kontakt

V rade zastupujeme záujmy jednotlivých skupín, preto vám odporúčame kontaktovať nás cez vášho zástupcu medzi nami.

Zápisnice

(aktuálna rada školy)

Zápisnica z 8. októbra 2021
Zápisnica z 8. septembra 2021
Zápisnica z 31. mája 2021
Návrh z VK z 23. marca 2021
Zápisnica z 25. februára 2021
Zápisnica z 19. januára 2021
Zápisnica z 30. októbra 2020
Oznámenie o VK z 29. septembra 2020
Zápisnica z 28. septembra 2020
Zápisnica zo 16. septembra 2020

(predošlé rady školy)

Zápisnica z 1. októbra 2018
Zápisnica z 26. júna 2018
Zápisnica z 10. apríla 2017
Zápisnica z 13. februára 2017
Zápisnica z 18. apríla 2016