Otvárané triedy

V budúcom školskom roku 2021/22 plánujeme otvoriť jednu matematickú triedu osemročného gymnázia (Príma A), dve matematické triedy štvorročného gymnázia (I. A a I. B) a jednu triedu bilingválneho-prírodovedného päťročného gymnázia v anglickom jazyku (I. C). Triedy so všeobecným štúdiom v budúcom školskom roku neotvárame.

Do prím plánujeme prijať spolu 22 študentiek a študentov, do prváckych tried spolu 82 študentiek a študentov.

Na Gamči sa vyučuje v slovenskom jazyku, existuje však možnosť zdokonaliť sa v ňom pred začiatkom školského roka, ak nie je vaším materinským jazykom. Samozrejme vyučujú sa aj cudzie jazyky – anglický a nemecký ako povinné predmety a iné ako voliteľné predmety či krúžky.

Radi medzi sebou privítame aj talentované študentky a študentov zo sociálne slabšieho prostredia či mimobratislavských regiónov.

Školský rok 2022/23 a neskoršie

Poradovníky do nasledovných prím či prváckych tried nevedieme. Informácie k prijímačkám pre školský rok 2022/23 budú zverejnené v termíne jeseň/zima 2021. Dovtedy sa koná ešte pár kôl Matematickej olympiády či rôznych iných súťaží a seminárov.

Pre školský rok 2021/22 môžeme do Prímy A prijať 22 študentiek a študentov. Táto osemročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika.

Osemročné matematické triedy (gymnázium) sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1988/89 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Pre školský rok 2021/22 môžeme do I. A prijať maximálne 22 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika.

Štvorročná matematická trieda (gymnázium) je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Pre školský rok 2021/22 môžeme do I. B prijať maximálne 30 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Štvorročná trieda (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Pre školský rok 2021/22 môžeme do I. C prijať maximálne 30 študentiek a študentov. Táto päťročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J74.

Päťročná trieda (gymnázium) s bilingválnym-prírodovedným zameraním v anglickom jazyku sa otvára na Gamči po prvýkrát. Hlásiť sa do nej dá ako z 8. tak aj 9. ročníka základnej školy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Neviete sa rozhodnúť?
Deň otvorených dverí
Prijímačky 2021/22
Kritéria prijatia