Kritéria prijatia 2025

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J 01 – 8-ročné v školskom roku 2025/26:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (8. novembra 2023). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 28. novembra 2023.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J – 8-ročné v školskom roku 2025/26:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (8. novembra 2023). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 28. novembra 2023.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J 01 – 4-ročné v školskom roku 2025/26:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (8. novembra 2023). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 28. novembra 2023.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J – 4-ročné v školskom roku 2025/26:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (8. novembra 2023). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 28. novembra 2023.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J 74 – 5-ročné v školskom roku 2025/26:

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou (8. novembra 2023). Zverejnené na tejto webovej stránke boli 28. novembra 2023.

Prestup na Gamču do vyšších ročníkov je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľka školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia a aktuálnym rozvrhom (študijným plánom).

Rozdielové skúšky určuje riaditeľka školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

Prestupy do našich vyšších ročníkov riešime individuálne a preto nás v prípade záujmu kontaktujte mailom na riaditelstvo@gamca.sk.

Prijímačky v budúcnosti
Otvárané triedy v budúcnosti