sČítanie

Popis projektu

Operačný program OP Ľudské zdroje
Prioritná os 1 Vzdelávanie
Prijímateľ Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Názov projektu sČítanie
Kód ITMS ŽoP 312011W141
Hlavný cieľ projektu Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov
Trvanie projektu 10/2019 – 09/2022
Nenávratný finančný príspevok 299 300,63 Eur
Typ projektu Dopytovo- orientovaný projekt
Riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Spolufinancovanie projektu zabezpečuje zriaďovateľ školy BSK vo výške 14 965,03 Eur.

www.esf.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

_ _ _ _ _

Začiatok realizácie projektu: 10/2019

Koniec realizácie projektu: 09/2022

Celková dĺžka realizácie aktivity: 30 mesiacov – tri školské roky počas, ktorých sú dvakrát letné školské prázdniny (4 mesiace).

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou projektu sú žiaci gymnázia a pedagogickí zamestnanci. Miestom realizácie aktivít projektu je Bratislavský kraj. Projekt je realizovaný na základe identifikovanej potreby, na základe externej časti maturitnej skúšky ako aj vlastnej skúsenosti pri práci so žiakmi, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľ aktivity: Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti uplatnením extra hodín a zlepšiť výsledky žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti uplatnením mimoškolských aktivít. Názov projektu „sČítanie – zvyšovanie gramotností“ predstavuje symbiózu základných kompetencií čítania a počítania u žiaka. Dnešná doba prináša obrovské množstvo informácii. Dôležité je vybrať si tie, ktorým môžeme dôverovať, dajú nám základ na argumentáciu, a ktoré nám pomôžu vyriešiť stanovený problém. Projektom chceme zvýšiť gramotnosť v schopnosti žiaka text prečítať, informáciu v texte vyhľadať, porozumieť jej a použiť v úlohe či závere.

Projekt realizujeme prostredníctvom 3 hlavných aktivít:

Hlavná aktivita 1

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov bude realizovaná prostredníctvom dvoch podaktivít:

 • Extra hodiny (ako doplnenie doterajšieho ŠkVP o nepovinné hodiny)

  Extra hodiny

  V rámci tejto aktivity určenej žiakom gymnázia sa zameriavame na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov v predmaturitnom a maturitnom ročníku a matematickej gramotnosti v prvých ročníkoch.

  Rozsah extra hodín je počas troch rokov 2770 hodín.

  Názov extra hodín:
  – Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (CSL)
  – Matematika a práca s informáciami (MIF)

  Hodiny sú ralizované ako nadstavba doterajšieho ŠkVP pridaním nepovinných hodín. Týždenný počet hodín z nepovinných hodín sa pre žiaka zvýši o 4 hodiny. Trieda s počtom žiakov nad 24 bude delená na dve skupiny, aby sme docielili individuálnejší prístup k žiakovi a dali možnosť jeho realizácii. Pri zaradení žiakov so ŠVVP chceme triedu deliť na polovicu od počtu žiakov 20.

  Celkový počet mesiacov, v ktorých bude výučba realizovaná je 30.
  Počet týždňov v jednom školskom roku je 30 s ohľadom k reálnemu počtu odučených týždňov.
  Počet skupín závisí od počtu tried v jednotlivých ročníkoch.

  Týždenný počet hodín rozpísaný na školské roky:
  v šk. roku 2019/20:
  Počet skupín Hodín za týž. Počet týždňov Celkový počet hodín
  CSL (4roč.) 8 2 30 480
  CSL (3roč.) 10 1 30 300
  MIF (1roč.) 5 1 30 150
  Týždenný počet hodín v tomto školskom roku je 31.
  Celkový počet extra hodín v školskom roku 2019/2020 je 930.

  v šk. roku 2020/21:
  Počet skupín Hodín za týž. Počet týždňov Celkový počet hodín
  CSL (4roč.) 10 2 30 600
  CSL (3roč.) 6 1 30 180
  MIF (1roč.) 5 1 30 150
  Týždenný počet hodín v tomto školskom roku je 31.
  Celkový počet extra hodín v školskom roku 2019/2020 je 930.

  v šk. roku 2021/22:
  Počet skupín Hodín za týž. Počet týždňov Celkový počet hodín
  CSL (4roč.) 6 2 30 360
  CSL (3roč.) 8 1 30 240
  MIF (1roč.) 7 1 30 310
  Týždenný počet hodín v tomto školskom roku je 27.
  Celkový počet extra hodín v školskom roku 2019/2020 je 910.

  Predmety budú zabezpečované pedagógmi – zamestnancami žiadateľa. Všetky navrhované predmety sú novými predmetmi. Učitelia zvolili odporúčaný zoznam didaktických pomôcok vzhľadom na vlastné skúsenosti s prácou v škole, a to s ohľadom na splnenie cieľov projektu ako aj predmetnej výzvy. Nevyhnutnou súčasťou realizácie činností v rámci aktivity je nakúpenie potrebného vybavenia, ktoré umožní pedagogickým zamestnancom využívať najmodernejšie metódy vzdelávania rešpektujúc individuálne potreby cieľovej skupiny. V rámci tejto cieľovej skupiny sú žiaci so ŠVVP, ktorých potreby v rámci inkluzívneho vzdelávania vyžadujú vo zvýšenej miere potrebu IKT, aby sme im uľahčili výučbu. V rámci extra hodín budú učitelia využívať prvky zážitkovej metódy vyučovania a používať nové inovatívne metódy na prácu s textom. Napĺňať cieľ gramotnosti v schopnosti žiaka text prečítať, informáciu v texte vyhľadať, porozumieť jej a použiť v úlohe či v závere. Žiaci budú tvorcami a učiteľ bude viac režírovať hodiny a koordinovať činnosti žiakov. Prenechá tak väčší priestor žiakom a on bude iba ich poradca, pomocník, spolupracovník či sprievodca, ktorý bude navrhnuté aktivity usmerňovať. Extra hodinami chceme dať žiakom príležitosť otestovať zážitkové hodiny (divadlo, film, rozhlasová relácia), pri ktorých žiak emocionálne prežíva situáciu na vlastnej koži. So zážitkom súvisí prvok zapamätávania si a tento neskôr vyvolá spomienky. Pozornosť žiaka je kľúčom pre učenie a zapamätanie, preto najrýchlejšie vyvoláme pozornosť vzbudením emócii. Na zvýšenie žiackeho záujmu o literatúru chceme využiť stvárnenie diel v rôznych podobách, aby sme navodili atmosféru na porovnávanie, argumentáciu a tvorbu záverov.

  V matematických problémových úlohách je táto situácia podobná pri analýze textu, rôznych postupov riešenia, vyjadrovaním riešení pomocou výrokovej logiky. Využitím kooperatívneho učenia, práce v skupinách chceme napomôcť naplniť cieľ výzvy zvýšiť gramotnosť ako komplexnosť žiaka pracovať s textom.
   

 • Mimoškolská činnosť (pre špecifický rozvoj skupín)

  Mimoškolská činnosť

  Je aktivita zameraná na žiakov gymnázia, v rámci ktorej bude realizujeme činnosti s cieľom zvýšenia gramotnosti v oblasti vyučovacieho jazyka, matematiky so zaradením finančnej gramotnosti, prírodovedných predmetov a humanitných predmetov.

  Cieľovou skupinou tejto podaktivity sú žiaci gymnázia, aby napomohli k naplneniu cieľa výzvy zvýšiť gramotnosť ako komplexnosť žiaka pracovať s textom.

  Mimoškolskou činnosťou vieme zapojiť do aktivity žiakov z celej školy naraz, prípadne po ročníkoch alebo podľa ich záujmu a úrovne vzdelania. V rámci tejto aktivitu realizujeme nasledujúce činnosti – záujmové útvary pod vedením skúsených zamestnancov žiadateľa za účelom praktickej práce so žiakmi gymnázia nad rámec bežnej výučby.

  • GrössLing, prispievanie do časopisu vlastnými textami, komiksami, obrázkami, riadením časopisu redakčnou radou, Čitateľská gramotnosť SJL, priebežne 1x týždeň, žiaci školy
  • Po stopách národných dejateľov, exkurzia s pracovným listom a rozborom, Čitateľská gramotnosť SJL, 1 x ročne, žiaci štvrtých ročníkov
  • Povesti o hradoch a zámkoch Slovenska, exkurzia s čítaním na mieste povesti, pracovným listom a rozborom, Čitateľská gramotnosť SJL, 1 x ročne, žiaci tercie – osemročného štúdia
  • Rozprávky Dobšinského, čítanie a práca s textom, Čitateľská gramotnosť SJL, 1x za dva týždne, žiaci prímy a sekundy – osemročného štúdia
  • Čítanie s čajíkom, práca s textom, predstavovanie vlastnej tvorby, Čitateľská gramotnosť SJL, 1x týždeň, žiaci podľa záujmu
  • Míľniky dejín, čítanie a práca s textom, Čitateľská gramotnosť SJL, 1x týždeň, žiaci osemročného štúdia
  • Velikáni Slovenska, čítanie a práca s textom, Čitateľská gramotnosť SJL, 1x týždeň, žiaci tretieho stupňa podľa záujmu
  • Kúzelná chémia, čítanie a práca s textom, Prírodovedná gramotnosť, 1x týždeň, žiaci tretieho stupňa štúdia
  • Domáca fyzika, texty o fyzikálnych javoch okolo nás, Prírodovedná gramotnosť, 1x za dva týždne, žiaci druhého stupňa štúdia
  • Environmentálna výchova, environmentálne témy rôzne texty na jednu tému, Prírodovedná gramotnosť, 1x za dva týždne, žiaci školy
  • Matematické hry, matematika a práca s textom, Matematická gramotnosť, 1x za dva týždne, žiaci tretieho stupňa gymnázia
  • Svet okolo nás, spoločné témy fyziky, chémie a biológie, Prírodovedná gramotnosť v ANJ, 1x za dva týždne, žiaci bilingválneho štúdia
  • Čitateľská gramotnosť v anglickom jazyku (CGA), čítanie a rozbor textov na podporu slovnej zásoby v anglickom jazyk, Čitateľská gramotnosť ANJ, 1 x rok – 3 týždne, žiaci bilingválneho štúdia
  • Hellowen, sprostredkovanie sviatku v ANJ, výuka spojená so zážitkom, Čitateľská gramotnosť ANJ, 1 x ročne, žiaci bilingválneho štúdia
  • Gulliverove cesty, spoznávanie Slovákov, ktorí sa uplatnili v zahraničí, Čitateľská gramotnosť ANJ, 1 x ročne, žiaci bilingválneho štúdia
  • Pozornosť podstata tvorby, čítanie a práca s textom zameraná na žiakov ŠVVP, Čitateľská gramotnosť SJL, 1x týždeň, žiaci školy

   

Hlavná aktivita 2

Rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroj zvýšenia gramotnosti žiakov bude realizovaná prostredníctvom dvoch podaktivít:

 • Pedagogické kluby bez výstupu

  Pedagogické kluby bez výstupu

  Je platforma pre aktívnu spoluprácu medzi pedagógmi, hľadanie inovatívnych metód pre výučbu žiakov, vymieňanie si skúseností navzájom, práca nad spoločnými témami, nad aktuálnymi problémami, prierezovými témami, koordinácia práce so žiakmi s ŠVVP. Všetky tieto spoločné činnosti prispejú k tvorivej klíme medzi učiteľmi, vzájomnej pomoci, a tým zavádzania inovatívnych postupov a metód do procesu vzdelávania, ktoré pozitívne ovplyvnia a podporia získavania a zvyšovanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti u žiakov gymnázia.

  V rámci realizácie aktivity sme zriadili 5 pedagogických klubov:

  Matematika/ Matematika a práca s informáciami = 8 členov
  Matematická a finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť – prevažne neucelený text: správy klubu

  Prírodovedné vedy/ Človek a príroda = 7 členov
  Prírodovedná gramotnosť, čitateľská gramotnosť – fyzika, chémia, biológia a ich prierezové témy (environmentálna výchova): správy klubu

  Humanitné vedy/ Človek a spoločnosť = 9 členov
  Čitateľská gramotnosť – spracovanie textu, finančná gramotnosť ako prierezová téma: správy klubu

  Vyučovací jazyk slovenský/ Jazyk a komunikácia = 5 členov
  Čitateľská gramotnosť – ucelený aj neucelený text: správy klubu

  Vyučovací jazyk anglický/ Jazyk a komunikácia = 7 členov
  Čitateľská gramotnosť, Prírodovedná gramotnosť, Matematická a finančná gramotnosť: správy klubu

  Všetky pedagogické kluby sme naplánovali s periodicitou dvakrát mesačne po 3 hodiny jedno stretnutie.

  Tematické zamerania klubov boli zvolené s ohľadom na identifikované potreby školy, vlastnú skúsenosť učiteľov a to aj v nadväznosti na navrhované činnosti pre žiakov gymnázia.

  Očakávaným výstupom aktivity je:

  • výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti učiteľov
  • výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
  • výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov Pedagogické kluby budú realizované v rozsahu 30 mesiacov v rámci projektu (6 školských polrokov).

  Očakávanými výstupmi aktivity sú:

  • zlepšenie vlastných kompetencií pedagógov
  • zvýšenie kvalifikácie pedagógov
  • zlepšenie kooperácie pedagogických zamestnancov.

   

 • Vzdelávanie pedagógov

  Vzdelávanie pedagógov

  Kvalifikovali sme potrebu vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti pre aplikáciu v ľubovoľnom predmete, tvorbe testových úloh s uzavretou aj otvorenou odpoveďou zo zadaného textu a rozšírenia profesijných kompetencií v oblasti IKT.

  1.Rozvoj čitateľskej gramotnosti učiteľského kolektívu

  Cieľ školenia

  • Zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti učiteľského kolektívu v kontexte všetkých vyučovacích predmetov.
  • Zvýšiť úroveň profesijných kompetencií učiteľov v oblasti rozvoja čitateľských kompetencií žiakov.
  • Zvýšiť úroveň profesijných kompetencií učiteľov v oblasti hodnotenia a testovania

  2. Rozvoj gramotnosti učiteľov v oblasti IKT

  Cieľ školenia

  • zvýšiť úroveň IKT gramotnosti učiteľov,
  • zvýšiť úroveň profesijných kompetencií učiteľov v oblasti využívania IKT vo vyučovaní aj mimo neho.
  • zvýšiť úroveň profesijných kompetencií učiteľov v oblasti hodnotenia a testovania s využitím IKT.
  • zaviesť tímovú spoluprácu prostredníctvom IKT do vyučovania v škole.
  •  

Hlavná aktivita 3

 • Riadenie / koordinácia projektu

  Riadenie a administráciu projektu zabezpečia kvalifikovaní manažéri s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov podporovaných z dotačných i súkromných zdrojov a aj štrukturálnych fondov EÚ. Aktivita bude realizovaná v rámci pracovných pozícií Projektového manažéra, Finančného manažéra, Manažéra pre monitorovanie a Administratívneho zamestnanca, ktorých pracovná náplň a požadované kvalifikačné predpoklady sú súčasťou samostatnej prílohy – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa a životopisy.

  Koordinácia projektu bude prebiehať v období v období 10/2019 – 09/2022, teda počas 36 mesiacov. Aktivita HA 3 je rovnomerne priradená k obom hlavným aktivitám HA 1 aj HA 2 vyvážene s ohľadom na cieľové skupiny projektu, tak aby boli naplnené ciele projektu.

   

Výsledky realizovaného projektu:
V rámci hlavnej aktivity 1 sme vytvorili extra hodiny k predmetu Slovenského jazyka a literatúry, ktorý bol nazvaný Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry. Predmet bol vyučovaný ako nepovinný predmet v rámci ŠkVP. Ďalšie extra hodiny boli doplnkom k predmetu Matematika a názov nového nepovinného predmetu bol Matematika a práca s informáciami. Táto aktivita prebiehala podľa stanoveného harmonogramu počas celého obdobia trvania projektu. Hodiny boli zapracované do rozvrhov jednotlivých tried a prebiehali aj v čase dištančného vzdelávania.

Extra hodiny tvoril aj predmet CSL určený pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Zámer , ktorý sme si stanovili ako cieľ , teda zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov bol naplnený. Svedčia o tom reakcie žiakov a vyučujúcich, vyjadrenie ich spokojnosti s obsahom aj formou týchto extra hodín. Tematické obsahy hodín boli zvolené vyučujúcimi, ktorí brali na zreteľ predovšetkým prístupnosť literárnych textov, časovú nenáročnosť a dobrú interpretačnú uchopiteľnosť. Texty boli aktuálne a nadčasové. Jazyková časť extra hodín CSL korelovala s literárnymi textami, teda mala aplikačnú podobu. Medzi pozitíva zavedeného predmetu CSL patrí teda aj to, že študenti prichádzajú do intenzívnejšieho kontaktu s textami rôzneho typu (umelecké, odborné, publicistické, administratívne a pod.) a môžu tak svoje teoretické vedomosti dôkladnejšie prepájať s praktickou prácou s textom. Vo väčšej miere sa učili prečítané texty analyzovať a interpretovať na základe vopred daných kritérií (s dôrazom na ich dodržanie), osvojovali si pravidlá komparácie textov na rôznych úrovniach (tematika, motívy, lexika, štylistika, kompozícia textu, dobový estetický kontext, spoločensko-historický kontext a pod.), učili sa na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti a práce s konkrétnymi textami napr. dedukovať znaky jednotlivých literárnych období, jazykových štýlov, slohových postupov a pod. Hodiny predmetu CSL na našej škole budú prebiehať aj po ukončení Projektu Sčítanie, čo je neklamným potvrdením efektívneho prínosu pre rozvoj čitateľských zručností žiakov a odborných kompetencií pedagógov.

Projekt v časti mimoškolské aktivity bol zameraný na aktívnu prácu žiakov, ktorá vychádzala z atraktívnych tém, práce v krúžkoch, účasti na exkurziách, projektami, ktoré pôsobili hravo, uvoľňujúco a poučne. Hra ako nástroj učenia je považovaná za kráľovskú cestu učenia sa skúsenosťou, kde žiaci zapájali nie len kognitívne zručnosti, ale do aktivít sa vkladali aj emocionálne. Mimoškolské aktivity poskytli tiež výbornú sociálnu interakciu v rámci tried, záujmových preferencií i cielene vytvorenie skupín, ktoré sa učili interagovať, spolupracovať a podieľať sa na spoločnom úspechu. Mimoškolské aktivity boli populárne medzi žiakmi aj učiteľmi. Počas trvania projektu sme zrealizovali množstvo Mimoškolských aktivít. Ich realizáciu ovplyvnilo obdobie mimoriadnej situácie nakoľko sme väčšinu aktivít chceli realizovať so žiakmi prezenčne. Nakoľko táto situácia už trvala od šk. roka 2019/20, nedokázali sme z časových dôvodov nahradiť všetky zameškané mimoškolské aktivity ako sme plánovali. Niektoré aktivity boli také úspešné, že sa študenti spolu s pedagógmi rozhodli pokračovať v ich realizácií aj po skončení projektu.

Projekt „sČítanie“ prispel k podpore pedagogických pracovníkov na našej škole, vytvorením pedagogických klubov bez výstupov : Humanitné vedy, Vyučovací jazyk anglický, Vyučovací jazyk slovenský, Prírodné vedy a Matematika. Zrealizované školenia pre pedagogických zamestnancov tvorili veľkú pomoc aj pri nastavovaní dištančného vzdelávania školské výučby. Pedagogické kluby platforma pre aktívnu spoluprácu medzi pedagógmi, hľadanie inovatívnych metód pre výučbu žiakov, vymieňanie si vzájomných skúseností, práce nad spoločnými témami, aktuálnymi problémami, prierezovými témami ako aj koordinácia práce so žiakmi s ŠVVP.

Všetky spoločné činnosti prispievajú k tvorivej klíme medzi učiteľmi, vzájomnej pomoci, a tým zavádzania inovatívnych postupov a metód do procesu vzdelávania, ktoré pozitívne ovplyvnia a podporia získavanie a zvyšovanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov gymnázia. Diskusie, prebiehajúce počas realizácie pedagogických klubov, tvorili bezpečné zázemie, kde jednotliví členovia klubu prinášali problémové otázky, ktoré následne vzájomne riešili a posilňovali tak vzájomne odborné ľudské kompetencie. Vzájomná zhoda odbornosti, ľudskosti znamená obohatenie profesionálneho života každého člena pedagogického klubu. Pedagógovia rovnako participovali na tvorbe kreatívnych zadaní , ktoré mali prierezový charakter. Členovia klubov si vytvárajú portfóliá na prácu so žiakmi v predmetnej oblasti, zdieľajú spolu svoje výsledky a hľadajú nové inovatívne riešenia pri problémových témach. Spolupráca pedagógov sa javí ako veľmi dobrá a zlepšuje aj vzájomnú komunikáciu. Činnosť pedagogických klubov bola prerušená od januára do marca 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid 19 na Slovensku. Od apríla 2021 sa činnosť pedagogických klubov obnovila. Všetky náhradné termíny stretnutí pedagogických klubov boli zrealizované.

Školenia v oblasti čitateľskej gramotnosti vytvorili základ pre zaraďovanie úloh z textami do jednotlivých vyučovacích predmetov. Školenie v oblasti IKT sa ukázalo ako mimoriadne úspešné a znalosti, ktoré si pedagógovia osvojili mohli už aj vyskúšať na hodinách so študentmi, ale aj vo vzájomnej spolupráci s kolegami. Komunikácia sa uskutočnila na platforme microsoft teams.

Školenia, ktoré boli naplánované na rok 2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid 19 na Slovensku neuskutočnili a následne sme zrealizovali školenia v roku 2022.

V rámci riadenia a administráciiie projektu zabezpečujú kvalifikovaní manažéri so skúsenosťami v oblasti riadenia projektov. Zrealizovali sme koordináciu všetkých hlavných aktivít v projekte a súčasne sme zabezpečili prevažnú väčšinu materiálneho vybavenia. V danej situácii sme koordinovali činnosť všetkých aktivít a učiteľov, aby sme predišli vážnym komplikáciám v projekte, prípadne nesplneniu merateľných ukazovateľov.