Moderná škola na tradičných základoch

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a Rady rodičov.

Sumár

Operačný program: VZDELÁVANIE
Prioritná os: 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPV-2013/4.1/05-SORO
Názov projektu: Moderná škola na tradičných základoch
Začiatok projektu: 10/2014
Koniec projektu: 11/2015
Celková dotácia projektu: 74 941,60 EUR
Spolufinancovanie Rady rodičov: 3 747,08 EUR
Charakteristika

Realizácia predkladaného projekt zabezpečí vytvorenie dlhodobo realizovaného moderného vzdelávacieho programu, podporeného potrebným materiálnym vybavením a IKT, didaktickými postupmi, znalosťami pedagógov a existujúcimi nástrojmi na jeho udržiavanie a trvalé zlepšovanie.

Výsledky projektu budú využívané v rámci regulárneho vzdelávacieho procesu školy aj v ďalších rokoch po ukončení projektu na ďalších nových nastupujúcich rokoch. Nadväzujúcimi aktivitami bude úprava a inovácia školského vzdelávacieho programu školy. Vďaka postupne širšiemu uplatňovaniu inovatívnych metód a foriem výučby sa zlepší pripravenosť cieľovej skupiny (aj po skončení podpory zo strany EÚ) na potreby spoločnosti založenej na znalostiach, zvýši sa úroveň kľúčových kompetencií, čo zaručí cieľovej skupine primerané sociálno-ekonomické postavenie a zároveň zlepší možnosti žiakov v rozširujúcou obzore zaradenia do ďalšieho štúdia, prípadne do praxe.

Pre zabezpečenie nadväzujúcich aktivít má naša škola zodpovedajúce predpoklady už v súčasnosti, realizáciou predkladaného projektu sa posilní materiálne vybavenie a know-how. To zaručí neklesajúcu kvalitu poskytovania úžitkov aj po skončení realizácie projektu.
Priebeh

Stiahnite si prezentáciu o priebehu projektu: http://gamca.edupage.org/files/priebeh_projektu.pptx
Oznam

Projekt sa chýli ku koncu. Vďaka projektu sme získali nové moderné učebné pomôcky, ktoré sú určené pre všetkých našich študentov, zmodernizovali sme učebne, pripravili pracovné listy z fyziky, biológie, chémie a matematiky. Niektoré hodiny (napr. fyzika) sa už aj zrealizovali v nových podmienkach s novými prístrojmi. Mnohé ďalšie však na študentov ešte čakajú.
Galéria

http://gamca.edupage.org/text2/?