Erasmus+ Berufsorientierung und …

V školskom roku 2016/17 bol Národnou agentúrou SAAIC, Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – školské partnerstvá schválený našej škole multilaterálny projekt:

„Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität“.

Partnerskými krajinami pre študentov nášho gymnázia sa stanú na 2,5 roka Nemecko, Litva, Grécko a Turecko. Začiatok projektu je 1. septembra 2016, koniec 28. februára 2019.

Profesijná orientácia sa stala ústrednou témou vývoja a procesov celoživotného vzdelávania v takmer všetkých európskych krajinách. Škola zaujíma v tomto procese centrálne miesto a zastáva rozhodujúcu úlohu v živote mladých ľudí a ich rozhodovaní o ich ďalšom vzdelávaní a profesijnej dráhe.

Študenti si rozširujú historické, jazykové a sociálne kompetencie, učia sa akceptovať a rešpektovať rozdiely v iných kultúrach a nachádzať v nich súvislosti.

Pracovným jazykom projektu je nemčina.

Študenti a vyučujúci musia absolvovať predpísaný počet mobilít – výjazdov do partnerských projektových krajín, kde sa zúčastňujú na projektovej práci a všetkých spoločných pripravovaných aktivitách v organizátorských krajinách. Projekt je finančne podporovaný a hradený z projektového fondu, ktorý škola získala na základe schválenia projektu Európskou komisiou pri EÚ.

Zúčastnené partnerské školy
1. Nemecko: Hessenwaldschule Kooperative Gesamtschule , Wolfsgartenallee 8, 64331 Weiterstadt
2. Grécko: 2o Gymnasio Xalkidas Eyvoias & Aylidas 1, 34100 Chalkis
3. Litva: Juliaus Janonio gimnazija, Tilzes 137, Siauliai
4. Slovensko: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
5. Turecko: Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi, Antalya

Predpokladané termíny mobilít
v Grécku: 20. – 26. november 2016
v Litva: 30.apríl – 6. máj 2017
v Nemecku: november 2017
v Turecku: máj 2018
na Slovensku: november – december 2018

Opis projektu
Náš multilaterálny projekt bude mať dlhotrvajúce pôsobenie vo všetkých zúčastnených školách a ich prostrediach a bude pomáhať predchádzať diskriminácii. Dôraz sa bude klásť na integráciu študentov z utečeneckých rodín. Výmenou študentov z piatich škôl z piatich rôznych krajín sa bude citlivo rozvíjať medzikultúrna orientácia na výber povolania. Študenti sa budú učiť od seba navzájom. Pri tejto forme medzinárodnej výmeny a spolupráce majú všetci väčšiu šancu sa reflektovať a naučiť sa žiť spoločne v Európe .

V priebehu našej spoločnej partnerskej práce sa budú utvárať a prehlbovať osobné kontakty učiteľov a žiakov, ktoré budú pokračovať aj po skončení projektu. Spoločné poznatky, vedomosti na tému „Profesijná orientácia“ budú žiakom sprostredkované vo všetkých zúčastnených partnerských krajinách na vyučovaní aj mimo neho. V úzkej spolupráci budeme vytvárať produkty, ktoré budú prezentované a zhromažďované na projektových stretnutiach v zúčastnených krajinách. Spoločnou argumentáciou a názorom budeme podporovať európsku integráciu, európsku identitu a európske kultúrne porozumenie, ktoré by malo zabrániť negatívnym predsudkom a stereotypom.

Prostredníctvom úzkej spolupráce bude zabezpečená európska pridaná hodnota, ktorá by nebola dosiahnutá iba na úrovni národnej spolupráce.

Profesijná orientácia sa stala ústrednou témou vývoja a procesov celoživotného vzdelávania v takmer všetkých európskych krajinách. Škola je v tomto procese na centrálnom mieste a zastáva rozhodujúcu úlohu pri úspešnom kroku mladých ľudí do ďalšieho vzdelávania a v profesijnej dráhe. Predčasný vstup do sveta práce, skutočný náhľad do profesijných situácií a kombinované formy vzdelávania medzi školami a podnikmi vykazujú pozitívne účinky, ak sú tieto opatrenia v profesijnej orientácii dobre zakotvené vo vzdelávacom systéme a procese. To zahŕňa okrem princípu “podporovať a žiadať” aj kontinuitu sprostredkovania vzdelávacieho a pracovného trhu.

Cieľom nášho projektu je posilniť kompetencie žiakov pri voľbe povolania, zlepšenie schopnosti mladých ľudí vzdelávať sa a ich schopnosti samostatného a zodpovedného podnikania. Školy zapojené do nášho projektu sa pokúsia nastaviť organizačné zmeny vo svojich krajinách na základe spoločnej práce a skúseností všetkých krajín a školských špecifických foriem profesijnej orientácie s prioritami v tomto poradí:

– vývoj jednotlivých diagnostických a učebných materiálov
– podpora žiakov s poruchami učenia, zníženie počtu predčasného ukončenia školskej dochádzky
– zvyšovanie základných zručností žiakov s poruchami učenia ako základ pre zlepšenie východiskovej pozície pre výber ďalšieho povolania
– dokumentácia individuálnych vzdelávacích a profesijných procesov na profesijnú orientáciu (životopisy)
– vývoj nových modulov pre odborné poradenstvo a profesijnú orientáciu – voľnejšie otvorenie, prezentovanie inštitúcie školy interne aj externe v dizajne vzdelávacie filozofie
– rozšírenie spolupráce s firmami, inštitúciami a odbornými školami
– uvedomenie si poradnej úlohy vyučujúcich pri žiackom profesijnom výbere povolania a plánovanie si života.

Na podporu takéhoto konverzného procesu výučby a školy je nutné aj zvyšovanie kvalifikácie učiteľov.