Týždeň od 26. apríla 2021

Štvrtok, 22. apríla 2021

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na stredných školách v súlade s COVID AUTOMAT-om platným pre jednotlivé okresy.

Od 26.4.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie žiaci: prímy, sekundy, tercie a kvarty (červená farba okresu). Ak bude farba okresu ružová, do školy sa vrátia všetci žiaci.

Pri nástupe sa musia žiaci preukázať negatívnym testom v zmysle pravidla, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

V škole sa žiaci testovať nebudú, každý žiak už pri nástupe do školy musí mať test, resp. potvrdenie.

Bližšie informácie budú poslané rodičom aj žiakom správou cez edupage.

Vážení rodičia, milí žiaci,

naša škola sa intenzívne pripravuje na návrat žiakov na prezenčné vyučovanie.

Adaptačné obdobie po nástupe do školy:
– triedy sa budú pravidelne vetrať a preto je potrebné, aby mali žiaci vhodné oblečenie
– dezinfekcia v škole je zabezpečená,
– triednickú hodinu máme zaradenú v rozvrhu hodín, ale prvý deň bude mať každá trieda určenú hodinu s triednym učiteľom,
– na telesnej výchove budeme realizovať pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí,
– skúšanie obmedzíme dohodnutým harmonogramom a neklasifikácia žiakov minimálne počas prvého týždňa v adaptačnom období.

Nasledujúci mesiac sa v škole uskutoční prijímacie konanie a maturita.

Prijímacie konanie sa bude konať od 3.mája 2021 do 14. mája 2021 nasledovne:
3. máj – prijímacie konanie 4.ročné štúdium 1.termín
4. máj – dezinfekcia školy
5. máj – prijímacie konanie talentovky 8.ročné štúdium a 4.ročné štúdium 1.termín
6. máj – prijímacie konanie talentovky 5.ročné štúdium 1.termín
7. máj – dezinfekcia školy

10. máj – prijímacie konanie 4.ročné štúdium 2.termín
11. máj – dezinfekcia školy
12. máj – prijímacie konanie talentovky 8.ročné štúdium a 4.ročné štúdium 2.termín
13. máj – prijímacie konanie talentovky 5.ročné štúdium 2.termín
14. máj – dezinfekcia školy

Táto skutočnosť ovplyvňuje aj možnosti realizovať prezenčné vyučovanie. V čase prijímacieho konania je žiadúce zachovať dištančné vzdelávanie na škole.

Verím, že od 17. mája 2021 sa spustí prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy.

Dištančné vzdelávanie má svoje nevýhody aj klady. Sme si vedomí toho, že takáto forma nenahradí tradičné vyučovanie v plnom rozsahu a výsledok dištančnej formy vzdelávania záleží od osobného prístupu každého z nás – učiteľa i žiaka.

V prípade konania maturitných, alebo prijímacích skúšok je vhodnou alternatívou.

Postupujeme podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Povinnosťou školy je obhajovať dodržiavať platné rozhodnutia a opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre ich deti.

Ďakujem Vám za trpezlivosť a ústretovosť.

Želám veľa zdravia a pekný deň.
Viera Babišová
riaditeľka školy

Ako poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti na základe negatívneho testu žiaka a rodiča?
https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601&from=u38/u40/u934/u936

Na prvý deň vyučovania t.j. 26.4.2021 sa môže žiak prihlásiť na obed do nedele 25.4.2021 (12:00). Ostatné dni bude prihlasovanie/odhlasovanie/zmena fungovať štandardne – posledný deň, kedy sa varilo do 14:00

KOMBINOVANÉ VYUČOVANIE

Ako si predstavujeme kooperatívne kombinované vyučovanie 5+1?

Využívanie kooperatívneho kombinovaného vyučovania prispieva k modernizácii vyučovania tým, že žiak sa stáva ozajstným subjektom výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri vzdelávacích hľadiskách nemožno prehliadať ani výchovné hľadiská – žiak sa učí v skupine organizovať prácu, učí sa kontrolovať jej výsledky, učí sa prijímať názory iných atď.

Kooperatívne vyučovanie je založené na princípe spolupráce pri dosahovaní cieľov. Výsledky jedinca sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z činnosti jednotlivca. Základnými pojmami kooperatívneho vyučovania sú teda spolupráca a vzájomná podpora.

V škole v jednej triede tvorí skupinu 5 žiakov a jeden učiteľ. Žiaci by sa podľa záujmu striedali po dňoch tak, aby postupne mali možnosť všetci. Zvyšok triedy by sa vzdelával dištančne, tak ako doteraz. Na takéto kombinované vyučovanie je potrebné technické vybavenie pre každú triedu, v podobe kvalitného mikrofónu a kamery. Postupne zakupujeme toto vybavenie.