Các thành tích

Data from 1993 to 2015 only.

Legend: IMO – Olympic Toán học Quốc tế, IOI – Olympic Tin học Quốc tế, IPhO – Olympic Vật lý Quốc tế