O Študentskej rade

Ustanovenie

Žiacka školská rada pri Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava je zriadená podľa § 26 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Používame pomenovanie Študentská rada, keďže sme študenti a študentky Gamče.

Poslanie a činnosť

Študentská rada je zložená z predsedov a predsedkýň tried. Zastupujeme spolužiakov a spolužiačky vo vzťahu k vedeniu školy. Vyjadrujeme sa k podstatným témam fungovania školy a predkladáme svoje vlastné stanoviská a návrhy. Za svoju činnosť nedostávame žiadnu finančnú odmenu a ani prázdniny naviac.

Našu činnosť vykonávame na škole v spolupráci s vedením školy, profesormi, Radou rodičov a Radou školy. Predsedkyňa Śtudentskej rady je zároveň aj študentskou zástupkyňou v Rade školy. Spolupracujeme aj s Gamča perpetua.

Zápisnice a iné materiály z našich zasadnutí nájdete v časti Zápisnice v menu vľavo. Na ich zobrazenie musíte byť prihlásený, pomoc s prihlásením nájdete tu.

Funkčné obdobie

Súčasný školský rok.

Kontakt

Ak máš nejaký návrh, otázku, sťažnosť či problém, určite to povedz svojmu predsedovi alebo predsedkyni triedy!

Najbližšie zasadnutie a vaša účasť

Zvykneme sa stretávať v aule (seminárke). Najbližšie zasadnutie nemá ešte termín.