PK telesnej a športovej výchovy

Aj na matematickom gymnáziu, ako je to naše, by sme sa nezaobišli bez telesnej výchovy, pretože šport pozdvihuje nielen telo ale aj ducha.

1. Charakteristika

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen
počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.

2. Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

3. Obsah a osnovy

Obsah predmetu telesná a športová výchova je rozdelený do štyroch modulov:
• Zdravie a jeho poruchy /10 % z celkového obsahu vzdelávania/
• Zdravý životný štýl /10 % z celkového obsahu vzdelávania/
• Zdatnosť a pohybová výkonnosť /30 % z celkového obsahu vzdelávania/
• Športové činnosti pohybového režimu /50 % z celkového obsahu vzdelávania/

Náš tím

Mgr. Iveta Venglošová (vedúca PK)
Mgr. Adrián Lysák
Mgr. Roman Vaško

Študijné plány a hodinové dotácie

Telesná a športová výchova v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 2/8 hodiny týždenne / počas celého štúdia.
Telesná a športová výchova v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 2/8 hodiny týždenne / počas celého štúdia.
Telesná a športová výchova v 8-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 2/16 hodín týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
• 1-2. ročník – 2 hodiny
• 3-4. ročník – 2 hodiny
• 5-8. ročník – 2 hodiny

Spôsob hodnotenia

Telesná a športová výchova je klasifikovaná známkou od 1 do 5. Hodnotí sa aktívna účasť na hodinách a splnenie výkonových štandardov.

Učebnice a zdroje

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Každoročne majú žiaci v ponuke rôzne krúžky.
• Športové hry (volejbal, basketbal, florbal, futbal, stolný tenis)
• Kruhový tréning
Telesnej a športovej výchove sa venujeme aj mimo vyučovacích hodín a to na rôznych krúžkoch, na ktoré sa žiaci môžu prihlásiť prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

• Lyžiarsko výchovno-výcvikový kurz
Triedy tercia a kvinta na osemročnom a prvé ročníky na štvorročnom gymnáziu každoročne absolvujú LVVK. Všetci si môžu zlepšiť svoj štýl, začiatočníci sa naučia niečo nové a kolektívy tried sa lepšie spoznajú.
• Kurz ochrany človeka a prírody
Absolvujú žiaci tretích ročníkov.
Aktivity a súťaže

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú okresných, krajských a celoštátnych športových súťaží, kde dosahujú množstvo výborných výsledkov.

Najnovšie výsledky

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje