PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ (Ján Amos Komenský)

Hoci sú Gamčáčky a Gamčáci prevažne prírodovedne orientovanými študentkami a študentami, mnohým z nich nie sú cudzie ani humanitné predmety. Schopnosť formulovať svoje myšlienky do esejistických textov, písať kreatívne umelecké útvary či kriticky diskutovať o prečítaných knihách patrí medzi ich prednosti.

V predmete Slovenský jazyk a literatúra, ktorý sa vyučuje v každom ročníku štúdia, študenti a študentky nadobúdajú poznatky zo slovenskej gramatiky a pravopisu, slohovej a štylistickej tvorby, ako aj z prehľadu a interpretácie najvýznamnejších diel slovenskej a svetovej literatúry či potrebných základných nástrojov interpretácie textu z teórie literatúry. Kľúčovými cieľmi predmetu je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, kritické myslenie, kultivovaný ústny aj písomný prejav a obohatiť všeobecno-kultúrny rozhľad v oblasti literatúry a umenia.

Literárny seminár, ktorý rozširuje a doplňuje vedomosti k povinnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka, je povinný predmet v poslednom ročníku 4-ročného aj 8-ročného štúdia.

Náš tím

PhDr. Daniela Veselovská (vedúca PK)
Mgr. Juraj Holiš
Mgr. Marcela Kratkoczká
Mgr. Matúš Miškovčík
Mgr. Veronika Ťapajová

Študijné plány a hodinové dotácie

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý študent si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90% 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 60% 3
59,9% – 40% 4
39,9% – 0% 5

Váha známok je nasledovná:

písomná práca z gramatiky, písomná práca z literatúry, polročná slohová práca, ústna odpoveď – váha 1,0
cvičná slohová práca, diktát, pravopisné cvičenie, domáce úlohy, povinné čítanie, aktivita, krátka ústna odpoveď – váha 0,5
štvrťročná, polročná písomná práca (veľký tematický celok) – váha 2,0

Známky sa zapisujú do ASC agendy podľa váhy, pričom systém vyhodnotí výsledný vážený priemer. Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov. Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Voliteľné predmety a krúžky

V rámci činnosti našej PK sa študenti a študentky môžu tiež prihlásiť na krúžky orientované na rozvíjanie čítania, prednesu či autorskej tvorby, ako aj zúčastniť sa rôznych besied so spisovateľmi, literárnych exkurzií, prednesových a autorských súťaží či školou organizovaných návštev divadelných predstavení v popredných slovenských divadlách.

Krúžky

Poďme spolu do divadla
Umelecký prednes
Literárny klub

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží a aktivít:

vedomostné súťaže: Olympiáda zo slovenského jazyka
prednesové súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Račianska minimúza
čitateľské súťaže: Vráťme knihy do škôl, Festival Anasoft Litera
autorské súťaže: Literárny Kežmarok, Európa v škole, Literárny Lučenec

Najnovšie výsledky

Škola získala druhé miesto v súťaži Vráťme knihy do škôl (2014/15)
Peter Hoferica (trieda) získal 1. miesto v súťažiach poézie Literárna Senica a Literárny Lučenec
Ján Letovanec (trieda) získal 1. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Povinné čítanie

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje