PK nemeckého a španielskeho jazyka

Nemecká jazyk
Konverzácia v nemeckom jazyku

Náš tím

Mgr. Nadežda Bittnerová (vedúca PK)
Mgr. Denisa Filová
Mgr. Petra Hrašková
Mgr. Patrícia Poliačiková
Mgr. Viera Töröková
Mgr. Lenka Doležalová

Študijné plány a hodinové dotácie

Pre študentov osemročného gymnázia: 2 -3 hodiny týždenne
Pre študentov štvorročného gymnázia:
začiatočníci – 3 hodiny týždenne (v triedach 1 až 4)
okrem toho 2 hodiny týždenne konverzácia v 3. a 4. ročníku – voliteľne

Spôsob hodnotenia

Nemecký jazyk

Písomný prejav: stupnica hodnotenia
Druhý stupeň – *
1 – 100-90%
2 – 89-75%
3 – 74-50%
4 – 49-30%
5 – 29- 0 %

* stupnica pre druhý stupeň je prispôsobená skutočnosti, že NEJ je pre žiakov druhým cudzím jazykom a učí sa len dve hodiny týždenne

tretí stupeň –
1 – 100-90%
2 – 89-75%
3 – 74-60%
4 – 59-40%
5 – 39- 0 %

Po každej lekcii sa píše písomná previerka formou testu. Okrem toho žiaci píšu v rámci písomných prác aj práce ku konkrétnym témam,resp. malé previerky (päť-/desaťminútovky) zamerané na gramatiku a slovnú zásobu.

Konverzácia v treťom a štvrtom ročníku sa hodnotí známkou.

Ústny prejav:
je hodnotený podľa klasifikačného poriadku so zameraním na komunikáciu (rozhodujúce nie sú gramatické chyby, ale schopnosť komunikácie).
Aktivita na hodine:
je hodnotená známkou.

Hodnotenie v nemeckej sekcii:
Do úvahy sa berie váha známky:
typ hodnotenia – váha známky
lekciová písomka – 2
slovná zásoba – 1
gramatická desaťminútovka – 1
ústna odpoveď – 1
rozhovor – 0,25
projekty – 0,5-1
aktivita na hodine, domáca úloha – 0,25

Španielsky jazyk

Kritériá hodnotenia: bodové hodnotenie (stupnica ako NEJ)
Písomka 30b
Projekt k lekcii 30b
Dialógy, ústne skúšanie 10b
Slohová práca 10-20b (podla rozsahu)
DÚ 5b
5-minútovky (slovná zásoba, gramatika) 5b

Učebnice a zdroje

Používame moderné učebnice Themen aktuell, Beste Freunde, Schritte internetional NEU a doplňujúci materiál.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Organizujú sa poznávacie exkurzie do Viedne a okolia, Švajčiarska, Beneluxu, Burgundska a Dolného Rakúska.

Aktivity a súťaže

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú jazykových súťaží, na ktorých dosahujú úspechy.

Najnovšie výsledky

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje