PK matematiky

Matematiku majú Gamčáčky a Gamčáci v krvi a preto sa s ňou v rôznych podobách stretávajú počas celého svojho štúdia:

Prostredníctvom predmetu Matematika, ktorý sa vyučuje v každom ročníku (s hodinovou dotáciou v závislosti od študijného zamerania), študenti získajú poznatky zo stredoškolskej algebry, geometrie, teórie čísel, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky a matematickej logiky. Študenti matematických tried si poznatky z týchto i ďalších matematických disciplín (Teória množín, Matematická anaýza) rozširujú a upevňujú v rámci predmetu Matematické metódy.

Pre záujemcov o maturitu z matematiky sú vo vyšších ročníkoch k dispozícii voliteľné predmety Seminár z matematiky a Cvičenia z matematiky, ktoré sa zídu aj tým, ktorí budú robiť prijímacie skúšky z matematiky na vysoké školy na Slovensku alebo v zahraničí. Študenti, ktorí plánujú štúdium na vysokých školách technického zamerania, majú možnosť vo vyšších ročníkoch absolvovať voliteľný predmet Deskriptívna geometria. Ak má niekto chuť na matematiku aj mimo vyučovacích hodín, môže si vybrať z ponuky rôznych matematikcých krúžkov.

Náš tím

Mgr. Lucia Šimová (vedúca PK)
Mgr. Samuel Almássy
Mgr. Viera Babišová
RNDr. Pavla Blažeková
Mgr. Martina Brňáková
RNDr. Zuzana Frková
Mgr. Ivana Hricková
Mgr. Martin Kollár, PhD.
Mgr. Jozef Rajník
Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.
Mgr. Ľubica Srnáková
RNDr. Katarína Sobeková
Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Mgr. Tatiana Tisovčíková
Mgr. Matej Uher
RNDr. Zuzana Ungvarská
RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.

Študijné plány a hodinové dotácie

Matematika v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 14 hodín týždenne / počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v prvom ročníku.

Matematika v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 14 hodín týždenne / počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v treťom ročníku.

Matematika v 8- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 29 hodín týždenne / počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v treťom a v siedmom ročníku.

Matematické metódy je predmet, ktorý rozširuje základné učivo matematiky a vyučuje sa v ŠkVP: „Matematika“. Je realizovaný formou projektového vyučovania, pri ktorom sa kladie dôraz na individuálne potreby žiakov. Jeho hodinová dotácia je 2 hodiny v každom ročníku. Vzhľadom k potrebám formy práce na hodine je trieda na tomto predmete delená.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý študent si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 50% 3
49,9% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov. Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Základom práce na hodine je zošit študenta. Učebnice a pracovné listy využívame, aby dokázali študenti analyzovať úlohu a čítať s porozumením.

Voliteľné predmety a krúžky

Každoročne majú študenti 3. a 4. ročníka v ponuke aj niekoľko voliteľných predmetov z matematiky:

Seminár z matematiky – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z matematiky.

Deskriptívna geoemtria – cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky z deskriptívnej geometrie a získať základné zobrazovacie zručnosti, ktoré študenti ocenia najmä pri štúdiu na vysokých školách technického zamerania.

Cvičenia z matematiky (pre 4. ročník) – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na požiadavky vysokých škôl s prírodovedným a ekonomickým zameraním.

Matematike sa venujeme aj mimo vyučovacích hodín a to na rôznych krúžkoch, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť prostredníctvom vzdelávacích poukazov:

Vrcholové družstvo
Logika a sudoku
Matematika je hlavolam
Testové úlohy z matematiky

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych matematických súťaží ako napríklad Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický Klokan, Pangea a pod.

Najnovšie výsledky

Bui Truc Lam (Oktáva) získal striebro na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Thajsku (2014/15)
Ema Krakovská (Oktáva) získala 2. miesto v krajskom kole MO kat. A (2014/15)
Barbara Pulmannová (Kvarta) získala 1. miesto v krajskom kole MO kat. Z9 (2013/14)

Historické výsledky

národná úroveň
medzinárodná úroveň

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje