PK informatiky

Poslaním vyučovania predmetu Informatika je naučiť Gamčákov a Gamčáčky základným postupom a prostriedkom informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Náš tím

Mgr. Marek Farkaš
Mgr. Dana Gajdošová
Mgr. Ivana Hricková
Mgr. Gabriela Pavlendová
Mgr. Jozef Rajník
Ing. Ján Spurný

PaedDr. Mónika Baráth Gujber, PhD.

Študijné plány a hodinové dotácie

Informatika v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 5 hodín týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 1 hodina
Informatika v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 5 hodiny týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 1 hodina
Legoinformatika v 8-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 2 hodín týždenne / prvých dvoch rokov štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 1 hodina
Informatika v 8-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 7 hodín týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
3-4. ročník – 1 hodina
5-6. ročník – 2 hodiny
7. ročník – 1 hodina
Informatický seminár je voliteľný predmet v tretom a štvrtom ročníku 4-ročného štúdia a v siedmom a ôsmom ročníku 8-ročného štúdia a má hodinovú dotáciu 2 hodiny týždenne.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý žiak si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90% 1
89% – 75% 2
74% – 50% 3
49% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

V triedach príma – kvarta a vo všeobecných triedach sú študenti hodnotení priebežne: testy, písomky, samostatné programy, aktivity a zručnosti pri počítači, webové stránky, prezentácie.
V matematických triedach sú študenti hodnotení priebežne – rozcvičky, testy, písomky, seminárne práce, projekty, aktivity a zručnosti pri počítači, referáty, webové stránky, prezentácie,.
Voliteľné predmety budú klasifikované. Študenti sú priebežne hodnotení známkami.
Hodnotenie priebežne (práce, testy, písomky a projekty sú obodované) a výsledná známka je určená percentuálne.
Pri hodnotení sa berie do úvahy riešenie programátorských súťaží.
Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov.
Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Základom práce na hodine je počítač a zošit študenta. Učebnice a vlastné pracovné listy využívame, aby dokázali študenti analyzovať texty a mali k dispozícii ďalšie zdroje.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Krúžky cez poukazy:
Príprava na súťaže Lego
C++ pre začiatočníkov

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych informatických (iBobor) a programátorských (ZENIT, Korešpondenčný seminár z programovania – KSP, Olympiáda v informatike) súťaží a aktivít.

Najnovšie výsledky

– Bui Truc Lam (oktáva) získal 2. miesto na Medzinárodnej olympiáde v informatike v Kazachstane (2014/15)
– Ondrej Baranovič získal 2. miesto v celoslovenskom kole KSP (2014/15)
– Škola získala 6. miesto v bratislavskom kole súťaže First Lego League (2014/15)
– 12 študentov a študentiek získalo plný počet bodov v súťaži iBobor (2014/15)

Historické výsledky

národná úroveň
medzinárodná úroveň

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje