PK informatiky

Poslaním vyučovania predmetu Informatika je naučiť Gamčákov a Gamčáčky základným postupom a prostriedkom informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Náš tím

Mgr. Emília Čellárová (Vedúca PK)
Mgr. Dana Gajdošová
Mgr. Gabriela Pavlendová
Mgr. Katarína Gulai
Bc. Eduard Batmendijn
Bc. Ivana Hricková
Bc. Jozef Rajník

PaedDr. Mónika Baráth Gujber, PhD.

Študijné plány a hodinové dotácie

Informatika v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 5 hodín týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 1 hodina
Informatika v 4-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 5 hodiny týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 1 hodina
Legoinformatika v 8-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 2 hodín týždenne / prvých dvoch rokov štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
1-2. ročník – 1 hodina
Informatika v 8-ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 7 hodín týždenne / počas celého štúdia. Rozloženie hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia je nasledovné:
3-4. ročník – 1 hodina
5-6. ročník – 2 hodiny
7. ročník – 1 hodina
Informatický seminár je voliteľný predmet v tretom a štvrtom ročníku 4-ročného štúdia a v siedmom a ôsmom ročníku 8-ročného štúdia a má hodinovú dotáciu 2 hodiny týždenne.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý žiak si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90% 1
89% – 75% 2
74% – 50% 3
49% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

V triedach príma – kvarta a vo všeobecných triedach sú študenti hodnotení priebežne: testy, písomky, samostatné programy, aktivity a zručnosti pri počítači, webové stránky, prezentácie.
V matematických triedach sú študenti hodnotení priebežne – rozcvičky, testy, písomky, seminárne práce, projekty, aktivity a zručnosti pri počítači, referáty, webové stránky, prezentácie,.
Voliteľné predmety budú klasifikované. Študenti sú priebežne hodnotení známkami.
Hodnotenie priebežne (práce, testy, písomky a projekty sú obodované) a výsledná známka je určená percentuálne.
Pri hodnotení sa berie do úvahy riešenie programátorských súťaží.
Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov.
Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Základom práce na hodine je počítač a zošit študenta. Učebnice a vlastné pracovné listy využívame, aby dokázali študenti analyzovať texty a mali k dispozícii ďalšie zdroje.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Krúžky cez poukazy:
Príprava na súťaže Lego
C++ pre začiatočníkov

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych informatických (iBobor) a programátorských (ZENIT, Korešpondenčný seminár z programovania – KSP, Olympiáda v informatike) súťaží a aktivít.

Najnovšie výsledky

– Bui Truc Lam (oktáva) získal 2. miesto na Medzinárodnej olympiáde v informatike v Kazachstane (2014/15)
– -meno- Baranovič (-trieda-) získal 2. miesto v celoslovenskom kole KSP (2014/15)
– Škola získala 6. miesto v bratislavskom kole súťaže First Lego League (2014/15)
– 12 študentov a študentiek získalo plný počet bodov v súťaži iBobor (2014/15)

Historické výsledky

národná úroveň
medzinárodná úroveň

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje