PK geografie, etickej výchovy, náboženskej výchovy, ekonómie

Geografia je jedinečný učebný predmet. Zjednodušene povedané – učí nás komplexne porozumieť zložitému svetu, v ktorom žijeme – krajine, spoločnosti a hlavne javom, ktoré v nich prebiehajú. Pochopiť, kam smeruje vývoj v prírode i kultúrne nesmierne rozmanitej ľudskej civilizácii. Moderná geografia tak už nie je založená len na biflení sa faktov, názvov pohorí a riek… Je aj (často dobrodružným) objavným putovaním po Zemi, plnom neznámych chutí, vôní, zvukov a rytmov.

Etická výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti „človek a hodnoty“ V prvom rade sa zameriava na výchovu k prosociálnosti, Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/.

Náš tím

Mgr. Michal Eliáš (vedúci PK)
Mgr. Lívia Drančáková
Mgr. Jana Gabrišová
Mgr. Katarína Gabrižová
Mgr. Petra Hrašková
Ing. Michal Ješš, PhD.
RNDr. Petra Kořanová
Mgr. Patrícia Poliačiková
Mgr. Pavla Teťáková, PhD.

Študijné plány a hodinové dotácie

Geografia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 4 hodiny týždenne / počas celého štúdia.
Geografia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 4 hodiny týždenne / počas celého štúdia.
Geografia v 8- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 8 hodín týždenne / počas celého štúdia.
Seminár z geografie je predmet, ktorý rozširuje základné učivo geografie a vyučuje sa v ŠkVP: „Matematika“ a „Všeobecné štúdium“. Jeho hodinová dotácia je po 2 hodiny týždenne v 3. a 4. ročníku.
Etická výchova / náboženská výchova v 8- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 6 hodín týždenne / počas celého štúdia.
Etická výchova / náboženská výchova v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ aj „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 2 hodiny týždenne / počas celého štúdia.
Ekonomika sa vyučuje ako voliteľný seminár (od škol. r. 2014-15 ). Od škol. r. 2015-16 bude prebiehať vyučovanie seminára pre tretiakov a štvrtákov. Tretiaci, ktorí si zvolia seminár Ekonomika v 3. aj 4. ročníku, budú môcť z tohto predmetu maturovať.

Spôsob hodnotenia

Predmety Etická výchova a Náboženská výchova sa neklasifikujú – nehodnotia známkou. Geografia a Ekonomika sa hodnotia nasledovne: počas klasifikačného obdobia – polroka – by mal žiak získať minimálne po 1 známke z ústnej, aj písomnej odpovede. Každá odpoved´ a práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý žiak si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 53,3% 3
53,2% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Počas celého polroka sa zvyšuje žiakovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov.
Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok. Známku na vysvedčení ovplyvňuje aj aktivita na vyučovacej hodine. Do úvahy sa berie aj účasť žiaka na predmetových súťažiach.

Učebnice a zdroje

Základom práce na hodinách geografie je zošit žiaka, na väčšine hodín aj školský atlas a učebnica. Podľa potreby a technických možností sa pravidelne využívajú aj prostriedky IKT – najmä výpočtová technika, interaktívna tabuľa, internet, a pod. Učebnice, pracovné listy a prípadne pracovné zošity využívame, aby žiaci dokázali analyzovať úlohy a čítať s porozumením.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Našim žiakom sa venujeme aj mimo vyučovacích hodín: na krúžkoch (na ktoré sa môžu prihlásiť prostredníctvom vzdelávacích poukazov), exkurziách po Slovensku a zahraničí, organizovaním a účasťou na rôznych akciách (festivaly, besedy, projekty, súťaže, „Vedecká cukráreň“ a pod.).
• „Cestovateľský a filmový klub“ pre 1. – 4. ročník (Mgr. Michal Eliáš)
• „OUTDOOR“ – orientačný beh a aktivity v prírode (Mgr. Michal Eliáš)

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží ( napríklad geografická olympiáda), kde naši žiaci patria k najlepším na Slovensku.

Najnovšie výsledky

– Richard Hrivnák (kvarta) získal 1. miesto v celoštátnom kole GO (2014/15)
– družstvo študentov SŠ získalo 1. miesto na školských majstrovstvách SR v orientačnom behu (2014/15)

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje