PK fyziky

Naša škola je prírodovedne orientovaná, naši žiaci sa každoročne zapájajú do rôznych súťaží spojených s fyzikou a dosahujú v nich vynikajúce výsledky. Zameranie našej školy, spôsob práce so študentami a výuka fyziky sa odzrkadľujú v tom, že mnoho žiakov pokračuje v štúdiu na výsokých školách doma aj v zahraničí, kde využívajú svoje gymnaziálne poznatky z fyziky. Vysoké školy sú s našimi žiakmi veľmi spokojné. Snažíme sa o to, aby aj žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu na iných vysokých školách dostali fyzikálny základ umožňujúci im lepšiu orientáciu v živote.

Náš tím

RNDr.Darina Jurčová (vedúca PK)
Mgr. Viera Babišová
Mgr. Martina Brňáková
Mgr. Ing. Štefan Horvát
RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.

Študijné plány a hodinové dotácie

Spôsob hodnotenia

Písomné práce sa hodnotia nasledovne:
100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 50% 3
49,9% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Ústne odpovede:
individuálne pri tabuli – známkou
frontálne odpovede z lavice – čiastkové známky, z ktorých sa potom vytvorí výsledná známka.

Laboratórne práce a práca pri meraniach sa hodnotia jednou známkou za štvrťrok.
Projekt sa hodnotí známkou.
Za každú úspešnú účasť v ľubovoľnom kole FO, TMF žiak získava známku 1.

Výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Používame učebnice bežne dostupné pre stredné školy (aj staršie vydania), zbierky úloh, MfaCH tabuľky a tiež internet. Žiaci prímy až kvarty si zakúpia na začiatku školského roka pracovný zošiť – Hravá fyzika.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Každoročne majú žiaci v ponuke aj voliteľný predmet seminár z fyziky.
Cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti žiakov z daného predmetu potrebné k povinnej maturitnej skúške z fyziky, prípadne slúži ako príprava na prijímacie pohovory na VŠ.

Každoročne majú žiaci v ponuke aj krúžky z fyziky – príprava na FO kategŕie A,B,C,D, E, F a príprava na TMF.
Krúžky prípravy na FO vedú učitelia fyziky a krúžok prípravy na TMF vedú bývalí absolventi nášho gymnázia.

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží a aktivít z fyziky ako napr. FO, TMF, Náboj FKS, FKS, UFO a do iných, ktorých ponuky sa dostanú k nám na školu.

Najnovšie výsledky

Historické výsledky

národná úroveň
medzinárodná úroveň

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje