PK dejepisu, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy, dejín umenia

Úvod

Naše predmety sú významným prostriedkom humanizácie žiakov. Tí si vo všetkých predmetoch postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom, umeleckými prejavmi ako jednými zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. Hlavnou funkciou našich predmetov je kultivovanie historického, umeleckého, estetického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej a umeleckej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých spoločenských udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladieme dôraz v histórii na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedieme žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

Náš tím

Mgr. Monika Rybárová (Vedúca PK)
Mgr. Mária Balajková
Mgr. Katarína Balanová
Mgr. Jana Gabrišová
Mgr. Petra Hrašková
Mgr.art Jana Hybalová Ovšáková, ArtD.
Mgr. Barbora Jesenská
Mgr. Matúš Miškovčík
Mgr. Katarína Mochnacká
RNDr. Pavla Ňuňuková
Mgr. Peter Urban

Študijné plány a hodinové dotácie

Dejepis sa vyučuje na 2. stupni v sekunde, tercii a kvarte 2 hodiny týždenne, na 3. stupni v prvom, druhom a treťom ročníku 2 hodiny týždenne.

Občianska náuka sa vyučuje v príme 2 hodiny, v kvarte 1 hodina, v druhom ročníku 1 hodina, v treťom ročníku 2 hodiny, v štvrtom ročníku v 4.C a 4.D 1 hodina týždenne. Semináre v 3.ročníku 2 hodiny, vo 4.ročníku 2 hodiny. Seminár z filozofie sa vyučuje 2 hodiny.

Etická výchova sa vyučuje na druhom stupni, v prvých a druhých ročníkoch 3. stupňa.
Hudobná výchova sa učí v príme A aj B a v sekunde.

Výtvarná výchova sa učí na 2. stupni v prima A, prima B, a v sekunde.

V treťom a štvrtom ročníku ponúkame študentom možnosť voliteľného predmetu seminár z dejepisu, seminár spoločenskovedný, seminár z dejín umenia, z ktorých môžu študenti maturovať.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý študent si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 50,0% 3
49,9% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov. Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok a váha výslednej známky je závislá od možného maximálneho počtu bodov.

Učebnice a zdroje

Učebnice, z ktorých učíme dejepis, občiansku náuku pripravujeme pre študentov na náš web v online podobe.

Učebne

Dejepisná učebňa je v triede … a dejiny umenia učíme v … .

Voliteľné predmety a krúžky

Voliteľné predmety
Seminár z dejepisu – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z dejepisu.

Spoločensko-vedný seminár – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z občianskej náuky, filozofie, práva, politológie, sociológie.

Dejiny umenia – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z dejín umenia

Krúžky
Mladý historik
Príprava na československú súťaž v Chebe
Cestovanie za kultúrou

Aktivity a súťaže

Aktivity

 • Projekt Starší mladším
 • Otvorenie OH
 • Festival Jeden svet – Človek v ohrození
 • Návšteva Starej radnice
 • Prehliadka Starého mesta Bratislavy so sprievodcom
 • Návšteva Štátneho archívu
 • Návšteva multimediálneho predstavenia Klub 27
 • Múzeum Holocaustu v Seredi -3. ročníky (56 študentov)
 • Brusel – exkurzia – víťazi minuloročného ročníka súťaže Mladý Európan
 • Právna klinika pre komunity – projekt Právnickej fakulty UK v Bratislave a našej školy o extrémizme
 • Festival slobody v spolupráci s UPN
 • Návšteva NR SR
 • Prednáška UPN – p.Dubovský – Novembrer 1989
 • Školenie v Kunsthalle v Bratislave – Štefan Papčo – Psycho-vertical
 • Prednáška spojená s besedou p. Pažický – trestné právo (PZ SR),
 • Zorganizovali sme dobročinnú akciu pre Plamienok – vyzbieralo sa cca. 624,-eur,
 • Prednáška SAV – riaditeľ historického ústavu PhDr. Michálek – téma OSN
 • DOD na ÚPN
 • Národný konvent o EÚ na Bratislavskom hrade – prezident SR, predseda parlamentu a predseda vlády – beseda so študentami
 • Slovenská advokátska komora – prednáška
 • Prednáška o extrémizme – študenti z PF UK
 • Prednáška o Eurovoľbách 3.C + septima + 3.B + 3.D – seminaristi zo SPS
 • Prednáška o ĽP
 • 7. – 20. 5. 2018 sme zrealizovali prierezové vyučovanie o osobnosti M.R.Štefánika, ktoré malo veľký úspech u študentov. Zapojili sme všetkých študentov na nasledujúcich predmetoch SJL, DEJ, GEG, ANJ, NEJ, ETV, VYV, FYZ. Projekt sme ukončili návštevou divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla – Malý veľký muž. Pre všetky triedy sme pripravili kvíz na záver prierezového vyučovania. Víťazi 2.stupňa – kvarta a víťazi 3.stupňa 3.D vyhrali exkurziu v septembri 2018 na Myjavu a Bradlo.

Súťaže
Digitálna súťaž – Olympiáda o EÚ organizovala univerzita v Trnave, zúčastnilo sa jej 6 žiakov (5 z 3.D a 1 zo septimy)
Nenápadní hrdinovia – finále v Košiciach a následná exkurzia v Rumunsku – 15.-17.11.2017. Na finále sa zúčastnili naše tri tímy v zložení
Raková, Pleva, Ali z 2.B – umiestnenie strieborné pásmo
Rajčanová, Wagingerová, Čulenová z 3.C – umiestnenie strieborné pásmo
Sládkovičová, Miklušová z 3.D – umiestnenie strieborné pásmo
Československá dejepisná súťaž v Chebe – 22.11-24.11. Zo 75 tímov sme sa umiestnili na 56. mieste (Rajčanová, Hudec z 3.C a Hrivnák zo septimy)
Krajské kolo OĽP – postup do celoštátneho kola – septima Marek Čiernik, Július Krčmárik
Okresné kolo DO

kategória F Adam Pálka príma B 1. miesto
kategória E Daniel Medveczký sekunda 3. miesto
kategóra D Michal Pavlenda tercia 4. miesto
kategória C Zuna Hochelová kvarta 1.miesto
Max Kubík kvarta 2.miesto

Krajské kolo DO

Kategória C Zuna Hochelová kvarta 1. miesto – postup do CK DO
Max Kubík kvarta 2. miesto
Kategória B Barbora Dúbravová sexta 1. miesto postup do CK DO
Kategória A Zuzana Dankovičová sexta 2. miesto postup do CK DO

Celoštátne kolo DO Smolenice zámok máj 2018

Kategória B Zuzana Dankovičová sexta 2. miesto
Kategória A Barbora Dúbravová sexta 4. miesto
Kategória C Zuna Hochelová kvarta 3. miesto

Celoštátne kolo OĽP v Omšení Július Krčmárik septima 29.miesto zo 64

Mladý Európan Vitko Adam 3.C, Hugo Klein 2.D, Miroslav Malinovský 2.D – 2.miesto

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje