PK dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy, umenia a kultúry

Úvod

Naše predmety sú významným prostriedkom humanizácie žiakov. Tí si vo všetkých predmetoch postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom, umeleckými prejavmi ako jednými zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. Hlavnou funkciou našich predmetov je kultivovanie historického, umeleckého, estetického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej a umeleckej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých spoločenských udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladieme dôraz v histórii na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedieme žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

Náš tím

Mgr. Monika Rybárová (vedúca PK)
Mgr. Petra Gereková
Mgr. Juraj Holiš, PhD.
Mgr.art Jana Hybalová Ovšáková, ArtD.
Mgr. Matúš Miškovčík
Mgr. Katarína Mochnacká
Mgr. Dávid Oláh

Študijné plány a hodinové dotácie

Dejepis sa vyučuje na 2. stupni v sekunde, tercii a kvarte 2 hodiny týždenne, na 3. stupni v prvom, druhom a treťom ročníku 2 hodiny týždenne. V bilingválnej triede I. C v anglickom jazyku 2 hodiny týždenne.

Hudobná výchova sa učí v príme A aj B a v sekunde A a B.

Výtvarná výchova sa učí na 2. stupni v príma A, príma B, sekunde A a sekunda B.

Umenie a kultúra v 3. ročníku prebieha ako projektové vyučovanie v objeme 1 hodiny týždenne.

V treťom a štvrtom ročníku ponúkame študentom možnosť voliteľného predmetu seminár z dejepisu a seminár z dejín umenia, z ktorých môžu študenti maturovať.

Semináre z dejepisu a dejín umenia má hodinovú dotáciu v 3.ročníku 2 hodiny a vo 4.ročníku 2 hodiny.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý študent si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 50,0% 3
49,9% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Počas celého polroka sa zvyšuje študentovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov. Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok a váha výslednej známky je závislá od možného maximálneho počtu bodov.

Učebnice a zdroje

Učebnice, z ktorých učíme dejepis, občiansku náuku pripravujeme pre študentov na náš web v online podobe.

Učebne

Dejepisná učebňa je v triede kvinta a dejiny umenia učíme v oktáve.

Voliteľné predmety a krúžky

Voliteľné predmety
Seminár z dejepisu – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z dejepisu.

Spoločensko-vedný seminár – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z občianskej náuky, filozofie, práva, politológie, sociológie.

Dejiny umenia – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z dejín umenia

Krúžky
Míľniky dejín (p.p. Mochnacká)
Velikáni Slovenska (p.p. Rybárová a p.p. Jesenská)

Aktivity a súťaže

Aktivity
Prednášky, besedy a akcie, ktorých sme sa zúčastnili, prípadne ich zorganizovali
Projekt Starší mladším 5.-7.9.2018
Exkurzia – Po stopách M.R.Štefánika – 7.9.2018 – kvinta a 4.D
Otvorenie OH 14.9.2018
Vedecká cukráreň – 18.9.2018 – Osudové osmičky – študenti 3.ročníkov
Návšteva NR SR – 24.9.2018 – 4.ročníky
Príbeh hudby – 26.9.2018 priamy prenos koncertu v RTVS
Deň župných škôl – 28.9.2018
Účasť na odbornom seminári k OĽP – 12.10.2018
Festival Jeden svet –Človek v ohrození – 15.10-16.10. 2018
Spomienka na 100 výročie vzniku ČSR – 26.10.2018
Exkurzia Sereď – múzeum holocaustu – 3.ročníky 12.11.2018
Nenápadní hrdinovia – finále v Bratislave, exkurzia Praha – 16.-18.11.2018
Návšteva multimediálneho predstavenia Klub 27 – 13.10
Brusel – exkurzia – víťazi minuloročného ročníka súťaže Mladý Európan – 24.10-26.10.
( študenti Voros a Spurný z 3.D, Krčmárik zo septimy)
Právna klinika pre komunity – 3.B 26.10, 14.11 3.C, 16.11 septima, 24.11 3.D – projekt Právnickej fakulty UK v Bratislave a našej školy o extrémizme
Festival slobody – UPN – 6.11 3.D, 8.11. 2.D
Návšteva NR SR – 8.11. – 4.ročníky Seminár spoločensko-vedný
Prednáška Living Memory – 3.ročníky – Rybárová, Jesenská, Mochnacká
Galaprogram – 7.12.2018 – Rybárová
Výstava Zlatý vek Peterhofu – 24.1. a 28.1.2018 2.ročníky
Návšteva SCD – sekunda A – výstava LET 116 – 25.1.2019
Výstava 100 rokov Designu – 25.1.2019
Divadelné predstavenie B.Bjornson vo V-klube – 2.ročníky 29.1.2019
Návšteva NR SR – 4. 2. 2019 3.ročníky
zorganizovali sme dobročinnú akciu pre Plamienok
13. 2. 2019 prednáška Zuzany Palovic o dejinách Slovenska – 2.B (v anglickom jazyku)
15. 4. – 16. 4. 2019 Občan narodený po roku 89
25. 4.2019 Slovenská advokátska komora – prednáška – 3.roč. seminaristi SPS
16. 5. 2019 Uskutočnili sme akciu Európa v škole. Zapojili sa všetky triedy.
27. 6. 2019 Návšteva aukčnej siene SOGA – seminaristi DEU

Súťaže
Digitálna súťaž – Olympiáda o EÚ organizovala univerzita v Trnave, zúčastnilo sa jej 6 žiakov (5 z 3.D a 1 zo septimy) – 18.10
Nenápadní hrdinovia – finále v Košiciach, exkurzia Rumunsko – 15.-17.11
Raková, Gondová– umiestnenie strieborné pásmo
Rajčanová, Wagingerová, Čulenová – umiestnenie strieborné pásmo
Sládkovičová, Miklušová – umiestnenie strieborné pásmo
Československá súťaž v Chebe – 22.11-23.11.2018 – 75 tímov, umiestnenie 38. miesto (Rajčanová, Hudec a Hrivnák)
7.2.2019 účasť na krajskom kole OĽP – Dankovičová, Krčmárik, postup do celoštátneho kola – oktáva Július Krčmárik
14.2.2019 Okresné kolo DO – príma A kat.F – Ján Lakota – 2.miesto
sekunda B kat. E Adam Pálka – 1. miesto
kvarta kat. C Michal Pavlenda – 2. miesto

Modelové zasadnutie NR SR– súťaž – 22.2.2019 – 1.miesto Dankovičová, Hrivnák, Krčmárik, Donnar, Mončeková – postup do celoštátneho kola – bez umiestnenia
Súťaž Máš umelecké črevo? – 19.3.20119 Štojková Jana, Štojková Natália, Štojková – postup do celošt.kola v Košiciach – bez umiestnenia

22.3.2019 Krajské kolo DO
Kategória C Michal Pavlenda Kvarta – 11. miesto
Kategória E Adam Pálka sekunda B – 1. miesto
Kategória B Zuna Hochelová kvinta – 1. miesto postup do CK DO
Kategória A Richard Hrivnák oktáva – 1. miesto postup do CK DO

10.4 – 12.4.2019 Celoštátne kolo OĽP v Omšení – Július Krčmárik – oktáva – 7.miesto
24.4.2019 Mladý Európan – regionálne kolo Belobrad, Javorová, Briška – 1.miesto

2.-4.5.2019 Celoštátne kolo DO – Trenčianske Teplice – máj 2019 –
Kat.A – 1. miesto Hrivnák– oktáva
Kat.B – 9. miesto Hochelová– kvinta

15.5.2019 Zúčastnili sme sa súťaže Mladý digitálny Európan – 6 žiakov – septima, 3.D, 2.D
12.-14.6. 2019 Finále Mladý Európan – Košice 3.miesto – Cingel, Javorová, Briška

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje