PK biológie, chémie

Prírodné vedy biológia a chémia, sú v dnešnom svete jedny z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín. Poznatky v týchto oblastiach pribúdajú veľmi rýchlo, a vďaka nim sa máme výrazne lepšie ako v minulosti. Vedci objavujú nové lieky, snažia sa zlepšiť dostupnosť potravín na svete, ale aj spoznávať doposiaľ nepoznané. To všetko je možné len vďaka informáciám a vedomostiam, ktoré vedci majú vďaka dlhodobému štúdiu. Na našej škole sa žiaci vždy dozvedia aktuálne a najnovšie informácie z oblastí, ktoré hýbu svetom. Výučba nie je iba klasickým štýlom v triedach, ale žiaci získavajú nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového učenia – vychádzok, exkurzií či návštev múzeí a laboratórií, ale aj realizáciou projektov na hodinách, ktoré sú súčasť našich predmetov vo všetkých ročníkoch.

Náš tím

PaedDr. Klaudia Knotková (vedúca PK)
Mgr. Samuel Almássy
Mgr. Monika Gibová
Mgr. Tomáš Jajcaj
Mgr. Veronika Královičová
PaedDr. Lucia Dobrucká
PaedDr. Sylvia Martinkovičová
Mgr. Miroslava Nitonová

Študijné plány a hodinové dotácie

Biológia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 6 hodín počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v prvom ročníku.

Biológia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 6 počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v prvom ročníku,

Biológia v 8- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 11 hodín počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v sekunde.

Laboratórne cvičenia z biológie je predmet, ktorý rozširuje základné učivo biológie a vyučuje sa v ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ a „Matematika“. Je realizovaný formou laboratórnych cvičení v odbornej učebni biológie so zameraním na prepojenie biológie s bežným životom. Jeho hodinová dotácia je 1 hodina týždenne v tercii a 2. ročníku. Vzhľadom k potrebám formy práce na hodine je trieda na tomto predmete delená a uskutočňuje sa každé dva týždne po 2 vyučovacie hodiny.

Chémia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ má hodinovú dotáciu 5 hodín počas celého štúdia, z týchto hodín je delená jedna hodina v prvom ročníku.

Chémia v 4- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 5 hodín počas celého štúdia, z týchto hodín je delená jedna hodina v prvom ročníku.

Chémia v 8- ročnom štúdiu ŠkVP: „Matematika“ má hodinovú dotáciu 10 hodín počas celého štúdia. Z týchto hodín je delená jedna hodina v tercii.

Laboratórne cvičenia z chémie je predmet, ktorý rozširuje základné učivo chémie a vyučuje sa v ŠkVP: „Všeobecné štúdium“ a „Matematika“. Predmet je realizovaný formou laboratórnych cvičení v odbornej učebni chémie so zameraním na prepojenie chémie s bežným životom. Jeho hodinová dotácia je 1 hodina týždenne v kvarte a v 2. ročníku. Vzhľadom k potrebám formy práce na hodine je trieda na tomto predmete delená a uskutočňuje sa každé dva týždne po 2 vyučovacie hodiny.

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené každá časť samostatne. Práca je hodnotená počtom bodov z určeného maxima. Každý žiak si zapisuje tieto dve hodnoty a vyráta svoju známku podľa percentuálneho rozloženia:

100% – 90 % 1
89,9% – 75% 2
74,9% – 50,0% 3
53,2% – 33,3% 4
33,2% – 0% 5

Počas celého polroka sa zvyšuje žiakovi jeho dosiahnutý počet bodov k maximálnemu počtu bodov. Preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok a váha výslednej známky je závislá od možného maximálneho počtu bodov.

Učebnice a zdroje

Základom práce na hodine je zošit žiaka. Učebnice a pracovné listy využívame, aby dokázali žiaci analyzovať úlohu a čítať s porozumením.

Chémia

Sekunda
Romanová, D., Adamkovič, E., Vicenová, H.: Chémia pre 6. Ročník ZŠ a 1. Ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2009
Romanová, D., Adamkovič, E., Vicenová, H.: Chémia pre 7. Ročník ZŠ a 2. Ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2010

Tercia
Romanová, D., Adamkovič, E., Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník ZŠ a 3. Ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2011
Greb, E., Ludwigsburg, Kempel, A., Sindelfingen.: Chémia pre základné školy, SPN, Bratislava 1995
Silný, P., Kucharová D.: Úlohy z chémie pre 8. ročník základných škôl.
Expol Pedagogika 2000.

Kvarta
Romanová, D., Adamkovič, E., Vicenová, H.: Chémia pre 9. Ročník ZŠ a 4. Ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2012
Šramko, T., a kol.: Chémia pre 9. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1998
Silný, P., Kmeťová, J.: Úlohy z chémie pre 9. ročník základných škôl.
FEMINIA Bratislava 2005

Kvinta/prvý ročník
Kmeťová, J. a kol.: Chémia pre prvý ročník gymnázií, Expol Pedagogika, Bratislava 2010,
Žúrková, Ľ., Brestenská, B., Vydrová, M.: Zloženie a štruktúra anorganických látok, SPN, Bratislava, 2002

Sexta/druhý ročník
Prokša, M. a kol.: Anorganická chémia, SPN, Bratislava 2009, DOOBJEDNAŤ
Zahradník, P., Lisá, V.: Organická chémia I. SPN – Mladé letá, s. r. o. 2006,
Heger, J., Hnát, I., Putala, M.: Názvoslovie organických zlúčenín.
SPN – Mladé letá, s. r. o. 2004

Septima/Tretí ročník:
Čársky, J., a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázií, SPN, Bratislava 1994
Zahradník, P., Lisá, V., Tóthová, A.: Organická chémia II.
SPN – Mladé letá, s. r. o. 2007

Seminár v predmaturitnom ročníku (odporúčané)
Silný, P., Brestenská, B.: Prehľad chémie I, SPN, Bratislava 2000,
Silný, P., Brestenská, B., Pichaničová,I.: Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh zo všeobecnej chémie, Expol Pedagogika, Bratislava 1999
Kotlík, B., Růžičková, K.: Chémia v kocke I, ART AREA, 2002

Seminár v maturitnom ročníku (odporúčané)
Zahradník, P., Kollárová, M.: Prehľad chémie II, SPN, Bratislava 2002
Silný, P., Zverecová, K.: Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh z organickej chémie,
Kotlík, B., Růžičková, K.: Chémia v kocke II, ART AREA, 2002

Biológia

Príma
Kvasničková, Jeník, a kol.: Biológia 1, SPN, 1997 Uhereková, a kol.: Biológia pre 6. Ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, ?, Bratislava ? ešte nie je na škole

Sekunda
Uhereková, a kol.: Biológia pre 7. Ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2009 25 kusov – treba doobjednať Pracovný zošit – vydavateľstvo Raabe s digitálnym obsahom naučteviac

Tercia
Uhereková, Bizubová.: Biológia pre 8. Ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, Mladé letá, Bratislava 2011

Kvarta
Uhereková, a kol.: Biológia pre 9. Ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s 8-roč. štúdiom, ?, Bratislava ? ešte nie je na škole, ale čoskoro bude Kvasničková, Jeník, a kol.: Biológia 4, SPN, 2001

Kvinta/prvý ročník
Višňovská, a kol.: Biológia pre 1. ročník gymnázií, Expol Pedagogika, Bratislava 2008

Sexta/druhý ročník
Biológia pre 2. ročník gymnázií, ?, Bratislava ? NOVÁ ešte nie je na škole, ale čoskoro bude Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 1, SPN, 1999 (sexta) Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 2, SPN, 2000 (sexta) Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 3, SPN, 2001 (triedy B, C, D) Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 5, SPN, 2003 (triedy B, C, D)

Septima/tretí ročník
Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 3, SPN, 2001 (septima) Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 4, SPN, 2002 (septima) Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 6, ExpolPedagogika, 2005 (triedy B, C, D)

Oktáva/štvrtý ročník
Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 5, SPN, 2003 Ušáková, a kol.:Biológia pre gymnáziá 6, ExpolPedagogika, 2005

Seminár v predmaturitnom ročníku
Biológia pre gymnáziá 1,2,5

Seminár v maturitnom ročníku
Biológia pre gymnáz iá 3,4,6

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Voliteľné predmety (predmaturitný a maturitný ročník)

Seminár z biológie – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti žiakov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z biológie, a na riešenie problémových úloh

Seminár z chémie – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti žiakov z daného predmetu, pričom pri výbere tém kladieme dôraz na cieľové požiadavky k maturitnej skúške z chémie a na riešenie problémových úloh.

Krúžky

Chemický krúžok
CTK Osmóza
Príprava na CHO

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych prírodovedných súťaží ako napríklad chemická a biologická olympiáda, korešpondenčné semináre a ďalšie príležitostné súťaže.

Najnovšie výsledky

– Tara Lišková – 4. miesto na celoslovenskom kole biologickej olympiády v kat. A (2014/2015)
– Jakub Dávid Malina – 12. miesto na celoslovenskom kole biologickej olympiády v kat. B (2014/2015)
– Jakub Dávid Malina – 1. miesto (kat. B), 4. miesto (kat. A) v krajskom kole chemickej olympiády (2014/2015)
– Juraj Májek
– Barbara Pulmannová – 2. miesta v krajskom kole chemickej olympiády v kat. B a C (2014/2015)
– Jakub Krištof – 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kat. D (2014/2015)

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje

Planéta vedomostí
Biopedia