PK anglického jazyka

Angličtinu majú Gamčáci a Gamčáčky v krvi, a preto sa s ňou v rôznych podobách stretávajú počas celého svojho štúdia.

Prostredníctvom predmetu Anglický jazyk, ktorý sa vyučuje v každom ročníku, študentky a študenti nielen konverzujú, upevňujú a rozširujú si slovnú zásobu a gramatiku, ale spoznávajú aj reálie a špecifiká anglicky hovoriacich krajín.

Pre záujemcov o maturitu z anglického jazyka je v predmaturitnom a maturitnom ročníku k dispozícii voliteľný predmet Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ).

Náš tím

Mgr. Zuzana Folvarčíková (Vedúca PK)
Mgr. Miroslava Fekiačová
Mgr. Mária Balajková
PhDr. Edita Držíková
Mgr. Petra Thomay
Mgr. Veronika Královičová
Mr. James Overton-Fox
PaedDr. Lucia Dobrucká
Mgr. Katarína Mochnacká
Mgr. Barbora Jesenská
Bc. Lenka Doležalová

Študijné plány a hodinové dotácie

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené samostatne. Forma práce na hodnotenie je ústna, písomná, projekt a aktivita na hodinách. Každý študent musí mať minimálne dve ústne a dve písomné odpovede za polrok. Známka za písomnú i ústnu formu odpovede zodpovedá percentuálnemu výsledku práce študenta.

100% – 90 % 1
89% – 75% 2
74% – 60% 3
59% – 40% 4
39% – 0% 5

Známka zapísaná v ASC-agende je priemerom známok a neobsahuje hodnotenie za aktivity na hodinách, preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Pri vyučovaní používame učebnice a pracovné zošity Motivate a New Headway.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Okrem voliteľných predmetov a krúžkov každoročne ponúkame aj možnosť zúčastniť sa rôznych divadelných predstavení v anglickom jazyku (napr. Frankenstein, Oliver Twist, Dr. Jekyll a Mr. Hyde) a exkurzie do Veľkej Británie.

Voliteľné predmety

Konverzácia v anglickom jazyku (pre predmaturitné a maturitné ročníky) – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z angličtiny smerom k maturitnej skúške či prijímačkám na zahraničné vysoké školy.

Krúžky cez vzdelávacie poukazy

English Club
Príprava na maturitu
Anglická konverzácia a gramatika

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží ako Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka, Shakespeare Memorial, Tall-Tale-Tellin’.

Najnovšie výsledky

– Škola sa v súťaži Angličtinár roka umiestnila na treťom mieste zo 119-tich zúčastnených škôl na Slovensku
– Škola sa umiestnila na 3. mieste zo 119 zúčastnených škôl na Slovensku
– Peter Hoferica (3.C) získal 3. miesto v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare Memorial
– Viktor Gubka (3.C) získal 2. miesto v kategórii vlastná tvorba v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare
– Tara Líšková (4.B) získala 1. miesto v krajskom kole OAJ kat. anglofónni (2014/2015)
– Martin Čižmár (kvarta) získal 2. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 1B (2014/2015)
– Milan Valášek (2.B) získal 1. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 2A (2014/2015)
– Viktor Gubka (3.C) získal 1. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 2B (2014/2015)

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje