PK anglického jazyka

Úvod

Učenie sa cudzieho jazyka je dlhodobý proces, pre ktorý je optimálnym obdobím práve školský vek. Podľa súčasnej platnej legislatívy sa žiaci začínajú učiť anglický jazyk povinne od 3. ročníka základnej školy. Neskôr pokračujú na strednej škole, kde je ich štúdium ukončené maturitnou skúškou na úrovni B2, resp. C1 (bilingválny program).

Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Navyše, jeho osvojenie pomáha žiakom prekonávať bariéry a prispieť k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu, spoznávaní kultúr a uplatnení sa na trhu práce. I z týchto dôvodov sa dôraz pri vyučovaní anglického jazyka na Gamči kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. U Gamčákov sa rozvíja schopnosť porozumieť, vyjadrovať ich myšlienky, pocity, fakty a názory nielen ústnou, ale aj písomnou formou.

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby Gamčáci dokázali v budúcnosti riešiť každodenné situácie v cudzej krajine, vymieňali si informácie a nápady s mladými ľuďmi, ktorí hovoria daným jazykom a lepšie chápali spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. Jazykové vzdelávanie chápeme ako „vzdelávanie pre život“, ktoré umožňuje každému (nielen nášmu) žiakovi žiť podľa vlastných predstáv ☺

Predmetová komisia anglického jazyka pokrýva v šk. roku 2020/2021 tieto predmety:
– Anglická a americká literatúra (AAA)
– Anglická konverzácia (AKO)
– Anglický jazyk (ANJ)
– Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ)
– Príprava na Cambridge Advanced (CAE)
– Tvorivé eseje z anglického jazyka (TEA)

Náš tím

Mgr. Ľuboš Masaryk, M.A. (vedúci PK)
Mgr. Miriam Barnaby
Mgr. Ivana Belková
PaedDr. Lucia Dobrucká
Mgr. Lenka Doležalová
Mgr. Zuzana Folvarčíková
Mgr. Katarína Gabrižová
RNDr. Petra Kořanová
Mgr. Veronika Královičová
Mgr. Katarína Mochnacká
Mgr. Eva Oláhová
James Overton-Fox
Mgr. Tatiana Tisovčíková

Študijné plány a hodinové dotácie

8-ročné štúdium – matematika
S výučbou anglického jazyka začíname už v prime, kde je 3-hodinová dotácia. O rok neskôr sa dotácia hodín navyšuje a v sekunde až oktáve sa žiaci môžu tešiť na 4 dynamické hodiny anglického jazyka, ktoré pokrývajú nielen zdokonaľovanie gramatiky a slovnej zásoby, ale i rozvoj komunikatívnej kompetencie a rozširovanie obzorov v rámci anglicky hovoriacich krajín, ich zvykov a tradícií. V kvinte pribudne nový predmet Anglická konverzácia v rozmedzí 1 hodina týždenne, ktorý vedie skúsený britský učiteľ a ktorej hlavnou náplňou je pripraviť žiakov na každodennú komunikáciu v cudzom jazyku. V septime a oktáve si žiaci volia „semináre“, ktorých hodinová dotácia je 2 hodiny týždenne (viac info viď sekcia „Voliteľné predmety a krúžky“).

4-ročné štúdium – matematika
Hodinová dotácia anglického jazyka v tomto programe je 4 hodiny týždenne. Cieľ hodín je rovnaký ako pri 8-ročnom štúdiu.

5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku
Žiaci bilingválneho štúdia majú v prvom ročníku zvýšenú dotáciu hodín anglického jazyka (5 hodín), aby boli čo najlepšie pripravení na štúdium v cudzom jazyku. Navyše im do rozvrhu pribudnú predmety ako Anglická a americká literatúra či Anglická konverzácia, ktorá je vedená rodeným hovoriacim. Výhodou oproti iným bilingválnym programom je fakt, že väčšina odborných predmetov je v anglickom jazyku hneď od prvého ročníka. V nasledujúcich ročníkoch sa počet hodín anglického jazyka líši v závislosti od iných predmetov, ktoré pribúdajú (napr. Reálie anglicky hovoriacich krajín, Príprava na Cambridge Advanced, Konverzácia v anglickom jazyku), resp. z rozvrhu postupne vypadávajú. Cieľ všetkých predmetov je totožný s vyššie uvedenými cieľmi v matematických programoch, no náročnosť je vyššia, keďže žiaci maturujú na úrovni C1 oproti matematickým triedam, kde je maturita z anglického jazyka na úrovni B2.

Spôsob hodnotenia

„Pilotný“ školský rok 2019/2020 nás presvedčil, že bodový systém hodnotenia anglického jazyka je síce náročnejší, no i spravodlivejší a má svoj zmysel. Preto sme sa v ňom rozhodli pokračovať i naďalej, zvolili si maximálne (približné) hranice počtu bodov za jednotlivé oblasti známkovania, odstránili menšie nedostatky a tak i v školskom roku 2020/2021 sa žiakom (a ich rodičom) objavia v Edupage „body s informatívnou známkou“. Následne sa tieto body prepočítajú na percentá a na konci klasifikačného obdobia žiaci získajú výslednú známku podľa schválenej stupnice:
100% – 90% = 1
89% – 75% = 2
74% – 60% = 3
59% – 40% = 4
39% a menej = 5

Učebnice a zdroje

Na všetkých programoch a vo všetkých ročníkoch používame jednotné učebnice, t.j. dynamickú sériu Maturita Solutions. 3rd Slovak ed., ktorá vyhovuje požiadavkám 21. storočia, spĺňa obsah Európskeho referenčného rámca pre jazyky, obsahuje množstvo cvičení nielen na gramatiku, ale taktiež i receptívne zručnosti, t.j. počúvanie a čítanie s porozumením, je finančne dostupná…. a navyše nás baví ☺. Hodiny anglického jazyka sú taktiež spestrené i používaním časopisov Gate (úroveň A2/B1) a Bridge (úroveň B1/B2).

Na hodinách konverzácie sa používajú materiály, za ktorých prípravu je zodpovedný vyučujúci a ktoré poskytujú žiakom základné informácie k ústnej maturitnej skúške. V prípade, že žiaci predsa len uprednostňujú učebnicu, odporúčame tituly ako Yes! Chystáte sa na maturitu – úroveň B2 (A. Billíková, S. Kondelová, vyd. ENIGMA) alebo Úspešná maturita anglický jazyk B2 (I. Kálaziová, vyd. TAKTIK).

Predmet Príprava na Cambridge Advanced je postavený na doplnkových materiáloch, ako napr. Advanced Trainer (F. O´Dell, M. Black, vyd. Cambridge University Press), Compact Advanced (P. May, vyd. Cambridge University Press), Advanced Testbuilder (A. French, vyd. Macmillan Education), atď. a je na zvážení vyučujúceho, ktorý materiál uprednostní.

Tvorivé eseje z anglického jazyka a odborné jazykové predmety bilingválneho programu sú taktiež založené na prepracovaných doplnkových materiáloch vyučujúcich, ktoré sú distribuované žiakom buď prostredníctvom Edupage alebo rozdané priamo na hodinách.

Učebne

Keďže je takmer každá trieda vybavená projektorom a počítačom, anglický jazyk sa na Gamči môže vyučovať v akejkoľvek miestnosti.

Voliteľné predmety a krúžky

S povinne voliteľnými predmetmi sa žiaci stretávajú na konci šiesteho (8-ročné štúdium), resp. druhého (4-ročné štúdium) ročníka, keď si vyberajú semináre. V rámci nášho PK ponúkame žiakom tieto semináre, ktorých časová dotácia je 2 hodiny týždenne:

Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ) sa zameriava na prípravu na ústnu maturitnú skúšku na úrovni B2. Skupiny cca 15 žiakov diskutujú na rôzne témy z bežného života, preberajú jednotlivé maturitné okruhy, zdokonaľujú sa v role-plays, resp. simulujú maturitnú skúšku, atď. Jednoducho povedané – robíme všetko preto, aby boli žiaci na maturitu pripravení.

Príprava na Cambridge Advanced (CAE) je najnáročnejšia forma semináru, ktorá si vyžaduje znalosti anglického jazyka na úrovni C1. Aby si žiak mohol daný seminár zvoliť, musí úspešne absolvovať vstupný test na úrovni B2 (t.j. gramatiku a čítanie s porozumením na min. 70%). Hlavným cieľom vyučovacích hodín je príprava žiakov na skúšku (Gamča je už pár rokov oficiálnym prípravným centrom pre Cambridge Exams) a získanie certifikátu Cambridge Advanced (v spolupráci s International House, Bratislava).

Tvorivé eseje z anglického jazyka (TEA) je seminár zameraný na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a žiaci si ho môžu zvoliť len v záverečnom maturitnom ročníku. Počas školského roka sa zdokonaľujú nielen v písaní esejí, ale aj iných žánrov a teda sú pripravení na maturitnú skúšku, vytvorenie vlastného „personal statement“ potrebného k prihláškam na štúdium v zahraničí, či na denno-denne situácie, ktoré si vyžadujú písomný prejav.

Krúžky vedené členmi nášho PK sa otvárajú podľa záujmu žiakov. Prevažne sú to hodiny zamerané na zvýšenie záujmu o anglický jazyk, rozvoj komunikatívnej kompetencie či upevnenie gramatických javov formou hier.

Aktivity a súťaže

Gamčáci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží v anglickom jazyku. Každoročne máme úspešných reprezentantov na Olympiáde v anglickom jazyku, recitačnej súťaži Shakespeare Memorial a Best in English, kde sú vedomosti Gamčákov porovnávané v národnom i celosvetovom meradle. Navyše, pre žiakov bilingválneho programu sú pripravené projektové aktivity, ako napr. Halloween či Gulliverove cesty.

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje

informácie o Olympiáde v anglickom jazyku
informácie o skúškach Cambridge exams
informácie o Maturite 2020/2021 (všeobecne)