PK anglického jazyka

“A foreign language is like a frail, delicate muscle. If you do not use it, it weakens.”
– Jhumpa Lahiri, the Pulitzer Price-winning author)

Náš tím

PaedDr. Lucia Dobrucká (vedúca PK)
Mgr. Mária Balajková (MD)
Mgr. Miriam Barnaby
Mgr. Lenka Doležalová
PhDr. Edita Držíková
Mgr. Miroslava Fekiačová
Mgr. Zuzana Folvarčíková
Mgr. Monika Gibová (MD)
Mgr. Barbora Jesenská
Mgr. Veronika Královičová
Mgr. Katarína Mochnacká
James Overton-Fox
Mgr. Katarína Ševčíková (MD)
Mgr. Lucia Vojčíková (MD)

Študijné plány a hodinové dotácie

Anglický jazyk sa na Gamči vyučuje nasledovne:
8-ročné štúdium
príma – 3 hod. / týždeň
sekunda – oktáva – 4 hod. / týždeň
4-ročné štúdium
1. – 4. ročník – 4 hod. / týždeň.

Študenti 3. a 4. ročníka si môžu zvoliť nasledujúce povinne voliteľné predmety:
KAJ – konverzácia z anglického jazyka (seminár zameraný na preberanie maturitných otázok a rozvoj komunikačných zručností študentov)
CAE – príprava žiakov na medzinárodný certifikát Cambridge ESOL – CAE (C1)
TEA – tvorivé eseje z angličtiny (seminár zameraný na tvorivé písanie)

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené samostatne. Forma práce na hodnotenie je ústna, písomná, projekt a aktivita na hodinách. Každý študent musí mať minimálne dve ústne a dve písomné odpovede za polrok. Známka za písomnú i ústnu formu odpovede zodpovedá percentuálnemu výsledku práce študenta.

100% – 90 % 1
89% – 75% 2
74% – 60% 3
59% – 40% 4
39% – 0% 5

Známka zapísaná v ASC-agende je priemerom známok a neobsahuje hodnotenie za aktivity na hodinách, preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Študenti nášho gymnázia pracujú s novou edíciou kvalitných a dynamických učebníc Maturita Solutions 3rd ed. (A1 – B2). Triedy s vyššou jazykovou úrovňou pokračujú s učebnicami Gateway B2+, resp. Gateway C1.
Pri príprave študentov na CAE používame CAE Trainer a množstvo doplnkových materiálov. Na KAJ a TEA profesori pripravujú vlastné materiály, ktoré študentom distribuujú najmä prostredníctvom Edupage.

Učebne

Keďže každá trieda je vybavená projektorom a PC, angličtina sa u nás vyučuje v akejkoľvek miestnosti… ak je to potrebné, tak i v zborovni či jedálni ☺

Voliteľné predmety a krúžky

Okrem voliteľných predmetov a krúžkov každoročne ponúkame aj možnosť zúčastniť sa rôznych divadelných predstavení v anglickom jazyku (napr. Frankenstein, Oliver Twist, Dr. Jekyll a Mr. Hyde) a exkurzie do Veľkej Británie.

Voliteľné predmety

Konverzácia v anglickom jazyku (pre predmaturitné a maturitné ročníky) – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z angličtiny smerom k maturitnej skúške či prijímačkám na zahraničné vysoké školy.

Krúžky cez vzdelávacie poukazy

Let‘s talk in English
English is Fun

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží ako Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka, Shakespeare Memorial, Tall-Tale-Tellin’.

Najnovšie výsledky

– Best in English (30.11.2018) – 2. miesto v rámci SR a zároveň i 29. miesto v rámci celého sveta
– pozoruhodné je i umiestnenie Ondreja Baranoviča (oktáva 2018/2019) – 2. miesto v rámci SR a 31. miesto v rámci sveta.
– Shakespeare Memorial – Barbora Illitová (oktáva 2018/2019) – 2. miesto
– olympiáda v anglickom jazyku 2018/2019:
Oliver Chmelár (4.D) – 2. miesto OK kat. 2B
Šimon Németh (kvinta) – 3. miesto OK kat. 2A
Andrej Šebo (4.C) – 2. miesto OK kat. 2C2

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje