PK anglického jazyka

Angličtinu majú Gamčáci a Gamčáčky v krvi, a preto sa s ňou v rôznych podobách stretávajú počas celého svojho štúdia.

Prostredníctvom predmetu Anglický jazyk, ktorý sa vyučuje v každom ročníku, študentky a študenti nielen konverzujú, upevňujú a rozširujú si slovnú zásobu a gramatiku, ale spoznávajú aj reálie a špecifiká anglicky hovoriacich krajín.

Pre záujemcov o maturitu z anglického jazyka je v predmaturitnom a maturitnom ročníku k dispozícii voliteľný predmet Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ).

Náš tím

Mgr. Zuzana Folvarčíková (Vedúca PK)
Mgr. Adriana Bahidská
PhDr. Edita Držíková
Mgr. Mária Godálová
Mgr. Veronika Královičová
PaedDr. Lucia Leskovjanská
Mgr. Lucia Vojčíková
Mgr. Shahzad Chaudhary
Mgr. Miroslava Fekiačová

Mgr. Katarína Šuleková
Mgr. Libuša Bednáriková
Ing. Marianna Vidová

Študijné plány a hodinové dotácie

Spôsob hodnotenia

Na vyučovaní používame rôzne formy práce, ktoré sú hodnotené samostatne. Forma práce na hodnotenie je ústna, písomná, projekt a aktivita na hodinách. Každý študent musí mať minimálne dve ústne a dve písomné odpovede za polrok. Známka za písomnú i ústnu formu odpovede zodpovedá percentuálnemu výsledku práce študenta.

100% – 90 % 1
89% – 75% 2
74% – 60% 3
59% – 40% 4
39% – 0% 5

Známka zapísaná v ASC-agende je priemerom známok a neobsahuje hodnotenie za aktivity na hodinách, preto výsledná známka nie je priemerom jednotlivých známok.

Učebnice a zdroje

Pri vyučovaní používame učebnice a pracovné zošity Motivate a New Headway.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Okrem voliteľných predmetov a krúžkov každoročne ponúkame aj možnosť zúčastniť sa rôznych divadelných predstavení v anglickom jazyku (napr. Frankenstein, Oliver Twist, Dr. Jekyll a Mr. Hyde) a exkurzie do Veľkej Británie.

Voliteľné predmety

Konverzácia v anglickom jazyku (pre predmaturitné a maturitné ročníky) – cieľom predmetu je rozšíriť a doplniť vedomosti študentov z angličtiny smerom k maturitnej skúške či prijímačkám na zahraničné vysoké školy.

Krúžky cez vzdelávacie poukazy

English Club
Príprava na maturitu
Anglická konverzácia a gramatika

Aktivity a súťaže

Každoročne sa aktívne zapájame do rôznych súťaží ako Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka, Shakespeare Memorial, Tall-Tale-Tellin’.

Najnovšie výsledky

– Škola sa v súťaži Angličtinár roka umiestnila na treťom mieste zo 119-tich zúčastnených škôl na Slovensku
– Škola sa umiestnila na 3. mieste zo 119 zúčastnených škôl na Slovensku
– Peter Hoferica (3.C) získal 3. miesto v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare Memorial
– Viktor Gubka (3.C) získal 2. miesto v kategórii vlastná tvorba v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare
– Tara Líšková (4.B) získala 1. miesto v krajskom kole OAJ kat. anglofónni (2014/2015)
– Martin Čižmár (kvarta) získal 2. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 1B (2014/2015)
– Milan Valášek (2.B) získal 1. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 2A (2014/2015)
– Viktor Gubka (3.C) získal 1. miesto v krajskom kole OAJ, kategória 2B (2014/2015)

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje