Prímy

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do prím v školskom roku 2017/18:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 80 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomným testom z matematiky preverujeme logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva 1. – 5. ročníka ZŠ. Test trvá 60 minút čistého času (plus 10 minútová prestávka uprostred) a maximálny počet bodov je 80. 

– písomný test zo slovenského jazyka (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka

Písomným testom zo slovenského jazyka preverujeme ovládanie učiva z 1. – 5. ročníka ZŠ. Test trvá 30 minút a maximálny počet bodov je 40.
 

– prospech z matematiky (max. 6b)

Prospech z matematiky

Body sa získavajú za známky z matematiky na vysvedčení z konca 4. ročníka a prvého polroku 5. ročníka. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
 

– Matematickú olympiádu (max. 10b)

Matematická olympiáda

Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády Z5 (24. január 2016, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

– Pytagoriádu (max. 14b)

Pytagoriáda

Započítava sa lepší z dvoch výsledkov:

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P4 (8. marec 2016, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 (14. marec 2017, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

POZOR – Započítanie bodov za Pytagoriádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z testu z matematiky
3) lepší prospech z matematiky v 1. polroku 5. ročníka ZŠ (v šk. roku 2016/17)
4) lepší kompletný priemerný prospech v 1. polroku 5. ročníka ZŠ (v šk. roku 2016/17)
5) lepší kompletný priemerný prospech v 2. polroku 4. ročníka ZŠ (v šk. roku 2015/16)

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do prím
– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní
– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
– prijímacie testy z matematiky a slovenského jazyka je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2017. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2016 až 30. apríl 2017 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008).

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (30. januára 2017) a Radou školy (13. februára 2017). Úradná verzia kritérii.