Príma B (7902J)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do Prímy B v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 80 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomný test z matematiky preveruje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 60 minút čistého času (rozdelený 10 minútovou prestávkou uprostred). Maximálny počet bodov za test je 80.

POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (Príma A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písmomných testov (časti A a B).
 

– písomný test zo slovenského jazyka a literatúry (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

Písomný test zo slovenského jazyka preveruje ovládanie učiva zo ZŠ. Test trvá 30 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 40.
 

– prospech z matematiky (max. 6b)

Prospech z matematiky

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 4. ročníka a 1. polroku 5. ročníka ZŠ z predmetu matematika. Tri body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 6 bodov.
 

– Matematickú olympiádu (max. 10b)

Matematická olympiáda

Body za výsledok na okresnom kole Matematickej olympiády kategórie Z5 (24. január 2018, viac na www.skmo.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-8, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 10.

POZOR – Započítanie bodov za Matematickú olympiádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

– Pytagoriádu (max. 14b)

Pytagoriáda

Započítava sa lepší z dvoch výsledkov:

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P4 (14. marec 2017, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

Body za výsledok v okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 (13. marec 2018, viac na www.iuventa.sk ) sa získavajú podľa vzorca b=z-15, kde z je počet bodov získaných v okresnom kole a b je počet bodov započítavajúcich sa do výsledku prijímacej skúšky. Výsledky sa započítavajú iba úspešným riešiteľom a riešiteľkám, t.j. hodnota b nemôže byť záporná. Maximálny počet bodov je 14.

POZOR – Započítanie bodov za Pytagoriádu nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, aby sa mohol uložiť do úradného spisu prijímacieho konania. Oskenovaná kópia poslaná predom emailom urýchly zverejnenie výsledkov.
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka je povinný vykonať každý uchádzač/ka.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z písomného testu z matematiky
3) lepšia známka z matematiky v 1. polroku 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2017/18
4) lepšia známka z matematiky v 2. polroku 4. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/17

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do Prímy B

– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (12. februára 2018) a Radou školy (12. februára 2018). Úradná verzia kritérii.

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Príma A
Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
I.A