I.B (7902J)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určí riaditeľka gymnázia kritéria do I.B v školskom roku 2018/19 najneskôr ku koncu februára 2018.

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
I.A
Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Prestup