I.B (7902J)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I.B v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 80 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomný test z matematiky testuje ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 80.

POZOR – V prípade účasti na prijímacom konaní v odbore 7902J 01 (I.A) je možné akceptovanie výsledkov z testov z matematiky. O toto akceptovanie musí požiadať zákonný zástupca (vzor žiadosti). Započítané budú všetky body z písmomných testov (časti A a B).
 

– písomný test zo slovenského jazyka a literatúry (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

Písomný test zo slovenského jazyka preveruje ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 40.
 

– prospech na ZŠ (max. 20b)

Prospech na ZŠ

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia a prírodoveda/biológia. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 20 bodov.
 

– Testovanie 9 (max. 40b)

Testovanie 9

Za každý predmet Testovania 9 sa dá podľa úspešnosti získať 20 (úspešnosť >95%), 15 (94,99-90%), 10 (89,99-85%), 7 (84,99-80%), 6 (79,99-75%), 5 (74,99-70%), 4 (69,99-65%), 3 (64,99-60%), 2 (59,99-55%) alebo 1 (54,99-50%) bod. Maximálny počet bodov je 40.
 

– predmetové olympiády (max. 88b)

Predmetové olympiády

Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

1) 20 bodov za výsledné 1. až 5. miesto na okresnom alebo krajskom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, slovenčína, angličtina a nemčina v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Započítavajú sa maximálne dve olympiády. Maximálny počet bodov je 40.

2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 24. januára 2018. Započítavajú sa všetky získané body. Body za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 zo dňa 27. marca 2018. Započítavajú sa všetky získané body. Maximálny počet bodov je 48.

POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr 20. apríla 2018!
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Pri dosiahnutí najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch Testovania 9, je žiak/žiačka automaticky prijatý (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.). T.j. do celkového výsledku bude za každý predmet z Testovania 9 udelených 150 bodov.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok za predmetové olympiády
3) lepší výsledok z matematiky v Testovaní 9
4) lepší výsledok zo slovenského jazyka v Testovaní 9
5) lepší prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
6) lepší prospech v 2. polroku 8. ročníka ZŠ

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk a literatúra spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I.B
– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní
– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 30. apríl 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (12. februára 2018) a Radou školy (12. februára 2018). Úradná verzia kritérii.

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
I.A
Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Prestup