1.A

Aktualizované informácie pre šk. rok 2018/19 už čoskoro (jeseň 2017)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 1.A v školskom roku 2017/18:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky (maximum 60 bodov)

Písomný test z matematiky

Písomný test z matematiky testuje ovládanie učiva ZŠ a logické myslenie. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 60.
 

– písomný test zo slovenského jazyka (max. 40b)

Písomný test zo slovenského jazyka

Písomný test zo slovenského jazyka testuje ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút. Maximálny počet bodov za test je 40.
 

– prospech na ZŠ (max. 20b)

Prospech na ZŠ

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia a prírodopis (prírodoveda/biológia). Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 20 bodov.
 

– Testovanie 9 (max. 40b/prijatie)

Testovanie 9

Pri úspešnosti najmenej 90% v každom predmete samostatne je žiak alebo žiačka prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Body za Testovanie 9 sa získavajú podľa úspešnosti v jednotlivých predmetoch:
– 20 bodov za každý predmet pri úspešnosti 95% a viac
– 15 bodov za každý predmet pri úspešnosti 90-94,99%
– 10 bodov za každý predmet pri úspešnosti 85-89,99%
– 7 bodov za každý predmet pri úspešnosti 80-84,99%
– 6 bodov za každý predmet pri úspešnosti 75-79,99%
– 5 bodov za každý predmet pri úspešnosti 70-74,99%
– 4 body za každý predmet pri úspešnosti 65-69,99%
– 3 body za každý predmet pri úspešnosti 60-64,99%
– 2 body za každý predmet pri úspešnosti 55-59,99%
– 1 bod za každý predmet pri úspešnosti 50-54,99%
Maximálny počet bodov je 40.
 

– predmetové olympiády (max. 88b)

Predmetové olympiády

Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

1) Body za výsledok na okresnom alebo krajskom kole predmetovej olympiády v 8. alebo 9. ročníku ZŠ – za 1. až 5. miesto je 20 bodov, pričom sa započítavajú práve dve olympiády z možných predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk a slovenský jazyk. Maximálny počet bodov je 40.

2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na okresnom (24. január 2017) a krajskom (14. marec 2017) kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9 – započítavajú sa všetky získané body v jednom aj druhom kole. Maximálny počet bodov je 48.

Za jeden výsledok MO je možné získať body ako v prvej, tak aj v druhej časti.

POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr 27. apríla 2017. POZOR ZMENA: Termín sa kvôli zmene termínu krajských kôl Matematickej olympiády posunul o týždeň (pôvodný termín bol 20. apríl 2017).
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Prijímacia skúška do matematickej (1.A) aj všeobecných tried (1.B a 1.C) v školskom roku 2017/18 je jedna a tá istá. Prvých tridsať miest v konečnom poradí (resp. podľa deklarovanej preferencie medzi MAT a VŠŠ na prihláške) má miesto v matematickej triede, zvyšných šesťdesiat vo všeobecných triedach.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok za predmetové olympiády
3) lepší výsledok z matematiky v Testovaní 9
4) lepší výsledok zo slovenského jazyka v Testovaní 9
5) lepší kompletný priemerný prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
6) lepší kompletný priemerný prospech v 2. polroku 8. ročníka ZŠ

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 40% bodov z prijímacích testov (t.j. matematika a slovenský jazyk spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do prváckych tried
– ostatní žiaci a žiačky (pod 40% bodov) sú neúspešní
– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2017. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2016 až 30. apríl 2017 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008).

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (30. januára 2017) a Radou školy (13. februára 2017). Úradná verzia kritérii.

Prijímačky 2017/18
Kritéria prijatia
Prímy
Prijímačky 2017/18
Kritéria prijatia
1.B a 1.C