I.A (7902J 01)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do I.A v školskom roku 2018/19:

Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za

– písomný test z matematiky časť A (maximum 50 bodov)

Písomný test z matematiky časť A

Písomný test z matematiky časť A testuje ovládanie základného učiva ZŠ (ISCED2). Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– písomný test z matematiky časť B (max. 50b)

Písomný test z matematiky časť B

Písomný test z matematiky časť B testuje logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– písomný test všeobecných študijných predpokladov (max. 50b)

Písomný test všeobecných študijných predpokladov

Písomný test všeobecných študijných predpokladov preveruje potrebné zručnosti a schopnosti. Test trvá 45 minút čistého času. Maximálny počet bodov za test je 50.
 

– prospech na ZŠ (max. 12b)

Prospech na ZŠ

Body sa získavajú za známky z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika. Dva body za jednotku (výborné) a jeden bod za dvojku (chválitebné), maximálne teda 12 bodov.
 

– predmetové olympiády

Predmetové olympiády

Body za predmetové olympiády sa skladajú z dvoch častí:

1) Body za výsledok na okresnom kole olympiády v predmetoch matematika, fyzika, chémia a biológia. Za každé úspešné umiestnenie („úspešný riešiteľ“) je 5 bodov.

2) Body za výsledok úspešného riešiteľa na krajskom kole Matematickej olympiády (MO; viac na www.skmo.sk ) kategórie Z9. Započítavajú sa všetky získané body, pričom pri prípadnej viacnásobnej účasti na Z9 (aj v nižších ročníkoch ZŠ) sa započíva iba jeden najlepší výsledok. Maximálny počet bodov je 24.

POZOR – Započítanie bodov za predmetové olympiády nie je automatické a preto musíte doručiť originál potvrdenia o výsledku najneskôr v deň konania prijímacej skúšky!
 

(Kliknutím na znamienko plus sa vám otvorí detail odrážky)

Výsledky psychologického vyšetrenia zameraného na posúdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa sú súčasťou prijímacieho procesu.

Poznámka: Výsledky Testovania 9 sú zverejnené až po talentových skúškach do I.A a preto ich prípadné úspešné absolvovanie (oba predmety nad 90%) neznamená automatické prijatie ako pri I.B.

V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovných kritérii

1) žiak/žiačka so zmenenou pracovnou schopnosťou (rozhodnutie komisie sociálneho zabezpečenia; § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.)
2) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť B
3) lepší výsledok na krajskom kole MO Z9
4) lepší výsledok z písomného testu z matematiky časť A
5) lepší výsledok z písomného testu všeobecných študijných predpokladov

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– zisk aspoň 50% bodov z prijímacích testov (t.j. obe časti matematiky a všeobecné študijné predpoklady spolu), ktorý dosiahol najlepší žiak/žiačka počas tohtoročného prijímacieho konania do I.A
– ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je obmedzené počtom otvorených miest
– prijímacie testy z matematiky a všeobecných študijných predpokladov je povinný vykonať každý uchádzač/ka

Žiaci a žiačky s ŠVVP

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 28. marca 2018. Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo zrealizované v termíne 1. september 2017 až 28. marec 2018 u školského psychológa.

Gamča spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej 47 – psychologička PhDr. Alena Hakszerová. V prípade záujmu o psychlogické vyšetrenie dieťaťa je možné kontaktovať sekretariát školy a následne centrum na telefónnom čísle 02/54775560. Psychologické vyšetretie je bezplatné.

Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka/žiačky o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008). 

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

Tieto podmienky prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou (16. októbra 2017) a Radou školy (16. októbra 2017). Úradná verzia kritérii.

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Príma B
Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
I.B