Úvod do tried

 
V budúcom školskom roku 2018/19 plánujeme otvoriť dve matematické triedy osemročného gymnázia (Príma A a Príma B) a dve matematické triedy štvorročného gymnázia (I.A a I.B). Triedy so všeobecným štúdiom v budúcom školskom roku neotvárame.

Do prím plánujeme prijať spolu 48 študentiek a študentov, do prváckych tried spolu 52 študentiek a študentov.

Na Gamči sa vyučuje v slovenskom jazyku, existuje však možnosť zdokonaliť sa v ňom pred začiatkom školského roka, ak nie je vaším materinským jazykom. Samozrejme vyučujú sa aj cudzie jazyky – anglický a nemecký ako povinné predmety a iné ako voliteľné predmety či krúžky.

Radi medzi sebou privítame aj talentované študentky a študentov zo sociálne slabšieho prostredia či mimobratislavských regiónov.

Školský rok 2019/20 a neskoršie

nasledovných prím či prváckych tried nevedieme. Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 budú zverejnené v termíne jeseň/zima 2018. Dovtedy sa koná ešte pár kôl Matematickej olympiády či rôznych iných súťaží a seminárov.