Úvod do tried

 
V budúcom školskom roku 2017/18 otvárame dve triedy osemročného gymnázia (Príma A a Príma B) a tri triedy štvorročného gymnázia (1.A, 1.B a 1.C). Prímy a 1.A budú s rozšíreným vyučovaním matematiky, 1.B s 1.C so všeobecným štúdiom.

Do prím plánujeme prijať spolu 56 študentov a študentiek, do prváckych tried spolu 90 študentov a študentiek.

Na Gamči sa vyučuje v slovenskom jazyku, existuje však možnosť zdokonaliť sa v ňom pred začiatkom školského roka, ak nie je vaším materinským jazykom. Samozrejme vyučujú sa aj cudzie jazyky – anglický a nemecký ako povinné predmety.

Radi medzi sebou privítame aj talentované študentky a študentov zo sociálne slabšieho prostredia či mimobratislavských regiónov.

Školský rok 2018/19 a neskoršie

Prijímacie pohovory sa konajú iba pre nasledujúci školský rok. Poradovník do nasledovných prím či prváckych tried nevedieme. Informácie k prijímačkám pre školský rok 2018/19 budú zverejnené na jeseň 2017. Dovtedy sa koná ešte pár kôl Matematickej olympiády či rôznych iných súťaží a seminárov.