Naše úspechy

Gamčáci a Gamčáčky dosahujú dlhodobo výborné výsledky v súťažiach na národnej i medzinárodnej úrovni. Značná časť podielu na úspechoch patrí aj ich rodičom a učiteľom zo ZŠ. Sú to však gamčácki profesori a profesorky, ktorí vedia s talentovanými mladými ľudmi pracovať nielen počas štandardných vyučovacích hodín, ale aj pomocou vrcholových družstiev či rôznych seminárov rozvinúť ich potenciál a tým ich priviesť (prvotne) k úspechom na medzinárodnom akademickom fóre a (následne aj) v ich zvolenej profesii.

 
Jednotlivé úspechy zoradené podľa predmetov si vyberiete z menu vľavo. Ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne údaje o nás nájdete v časti Štatistiky a na stránkach predmetových komisií.

Prameň ilustrácií: internety-a-gamca.sk