Úvod do histórie

Základy našej školy siahajú do prvej polovice 17. storočia, kedy sa katolícki Habsburgovci snažili, aj za pomoci jezuitov, o zastavenie šírenia reformačných myšlienok. Preto 9. septembra 1626 vydáva Peter Pázmaň, kardinál a ostrihomský arcibiskup, zakladaciu listinu jezuitského kolégia Collegium Posoniense. Tento krok mu odobril aj uhorský kráľ Ferdinand II. a generálny predstavený jezuitov Mutio Vitelleschi.

 
Vyučovanie sa začalo na Kapitulskej ulici dňa 5. novembra 1627. Superiorom bol Gašpar Mallius, profesormi Štefan Gosztonyi, Krištof Pirpach a František Fuggneshuh. Študentov (iba chlapci) bolo na začiatku 46, avšak už do mesiaca ich počet narástol cez 100.

 
Počas svojích necelých štyroch storočí prešla Gamča rôznymi zmenami (školská politika a ideológia, zriaďovateľ, budova, vyučovací jazyk, zameranie), počas ktorých stále patrila a patrí k pilierom vzdelanosti minimálne v Bratislave.

Detailnejšiu históriu medzi 1626 a dneškom, zbavenú rôznych ideologických nánosov, spracovávame. Medzitým si môžete prezrieť naše doterajšie názvy, riaditeľov, známych absolventov, predchádzajúce budovy a aj tú súčasnú, historické a aj tie súčasné zriaďovacie listiny.

Prameň ilustrácii: MNL (1), Tivadar Dörre (2)